Статьи Обзоры статей

Последний из могикан

Последний из могикан

Помнить о человеке, вошедшем в историю отечественной науки, всегда важно. И хорошо, что в этом нам помогают книги… Недавно в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби состоялась презентация сборника воспоминаний об академике Евгении Гвоздеве – создателе научной школы экологической паразитологии в Казахстане. Книга выпущена в серии…

Ақы­рет аза­бын жең­ген адам

Ақы­рет аза­бын жең­ген адам

Қуа­ныш Та­за­бек­қы­зы Ке­лім­бе­то­ва­мен ­сұх­бат-әң­гі­ме  Фи­ло­ло­гия ғы­лым­да­ры­ның док­то­ры, про­фес­сор, сыр­шыл жа­зу­шы, та­ма­ша ау­дар­ма­шы Не­мат Ке­лім­бе­тов – ғы­лым­ға да, көр­кем әде­биет­ке де, ау­дар­ма са­ла­сы­на да қо­мақ­ты үлес қос­қан қа­зақ­тың оқы­мыс­ты­сы. Ол бүт­кіл шы­ғар­ма­шы­лық ең­бе­гі­нің едәуір бө­лі­гін жұлын ісі­гі дер­ті­не шал­ды­ғып, аса күр­де­лі ней­ро­хи­рур­гия­лық опе­ра­ция жа­сат­қан­нан кейін­гі ауыр…

Из жизни великих

Из жизни великих

В серии «Өнегелі өмір» о жизни и творчестве известных государственных и общественных деятелей, ученых вышли новые книги В 2011 году вышла в свет первая книга этой серии – о докторе юридических наук, профессоре, академике Национальной академии Республики Казахстан Салыке Зимановиче Зиманове. Всего в рамках данной серии…

Серия книг «Өнегелі өмір»: Неизвестное об известном

Серия книг «Өнегелі өмір»: Неизвестное об известном

Современная реальность предъявляет повышенные требования к человечеству, и задача каждого учебного заведения – подготовить молодых специалистов, которые будут востребованы в дальнейшей жизни, указать им правильные нравственно-духовные ориентиры. По инициативе ректора КазНУ им. аль-Фараби академика Г. Мутанова в 2010 году начато издание книг серии «Өнегелі өмір»…

Университетке дейінгі мектептерім

Университетке дейінгі мектептерім

Совет Исатаев Мен, Исатаев Совет Исатайұлы, 1932 жылы наурыз айының 23 күні Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының «Совет» колхозында қарапайым колхозшы Мұстафаұлы Исатай мен Дүйсекеқызы Айшаның жанұясында дүниеге келіппін. Қаракүнгей тауы мен Балпан тауының екі арасындағы үлкен сайды «Өлке» деп атайды. Осы Тілеулі батыр бабамыздың атақонысы…

ҚАЗМУ – БІЛІМ МЕН БІЛІК ОРДАСЫ

ҚАЗМУ – БІЛІМ МЕН БІЛІК ОРДАСЫ

Өмірзақ Айтбайұлы филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі  Бала кезімнен Алматыдағы Қазақ университетінде оқуды арман еткенмен Алматыға жетуім оңайға түскен жоқ. Әуелі бірге оқыған мектептес балалардың кеу-кеулеуімен Ташкенге жол түсті. Бұл қаланың әйгілі оқу орындары көп қой, бәрін аралап көрдік, бірақ ешқайсысы көңілге жатпады.…

ҰСТАЗ

ҰСТАЗ

Бейсембай КЕНЖЕБАЙҰЛЫ   Данышпан В.И. Лениннің ұлт саясатының арқасы, күш-қуаты ғой: біз бірсыпыра қазақ жастары 1922 жылы Москвада Күншығыс еңбекшілерінің коммунистік университетіне оқуға түсіп, бірінші курста барлық сабақты өз ана тілімізде оқыдық; екі жыл бойы негізгі сабақтардың бірі ретінде қазақ тілі мен қазақ әдебиетін үйрендік.…

АҒАМЫЗДЫҢ БАЛАЛЫҚ ШАҒЫНАН  КЕЙБІР КӨРІНІСТЕР

АҒАМЫЗДЫҢ БАЛАЛЫҚ ШАҒЫНАН КЕЙБІР КӨРІНІСТЕР

Мейірхан ӘБДІЛДИН Менің Жәкең (Жабайхан Әбділдин – ред.) туралы естеліктерім төрт жасымнан басталады. Екеуміздің арамыз бес жас. 1942–1943 жылдар. Тоғай ішінде, бір аралда, тұрамыз. Үйдің жанында Ертіс өзенінің айырығы ағады. Үй деп ауыз толтырып айтып отырғаным шымнан қаланған әшейін бір жер кепе үй. Жерде тұрып,…

Люди, прочные, как сталь

Люди, прочные, как сталь

В год моего рож­де­ния семью пос­тиг­ло нес­частье: зи­мовье, где со­дер­жа­лись кол­хоз­ные жи­вот­ные, ох­ва­тил по­жар. Бо­рясь с ог­нем и спа­сая ота­ру, отец по­лу­чил силь­ные ожо­ги. Нес­мот­ря на все уси­лия вра­чей, его ру­ка ста­ла сох­нуть. Вот по­че­му от­ца не приз­ва­ли в ар­мию, ког­да че­рез год, в 1941-м,…

Елбасы

Елбасы

Əбіш КЕ­КІЛ­БАЕВ, Қа­зақ­стан­ның ха­лық жа­зу­шы­сы   Елбасы (за­ман­дас кө­зі­мен пай­ым­дал­ған саяси кес­кін­де­ме)   Əр за­ман­да бір ке­мел. Ха­лық ма­қа­лы   Жы­ғыл­ған­ды тұр­ғыз­саң, Жы­ла­ған­ды уат­саң, Қи­сай­ған­ды тү­зет­сең! Шал­киіз Əлім­сақ­тан бел­гі­лі гəп Өтіп жат­қан оқи­ға­лар ше­руінің өза­ра бай­ла­ны­сы мен мəн-ма­ңы­зы­на адам, əдет­те, ара­ға жыл­дар са­лып ба­рып қа­ны­ға…

Бір сериямен – 80 кітап

Бір сериямен – 80 кітап

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «Қазақ университеті» баспа үйі дайындайтын «Өнегелі өмір» сериясы жоба ретінде 2010 жылы қолға алынып, 2011 жылы алғашқы шығарылымы дүниеге келді.  Бүгінде университет ректоры, академик Ғ.Мұтановтың тікелей бастамасымен, бас редакторлығымен 80 кітап оқырманға жол тартты. Әуелде қазақ білімі мен ғылымының қара шаңырағында…

Үлкен алматы каналы

Үлкен алматы каналы

Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Кеңес Мұстаханұлы Аухадиев естелігінен Қай заманда да – ежелден бүгінге дейін – адам баласы өзі жаралғалы бері жерді еміп өмір сүріп келеді. Жер Ана дейтініміз де сондықтан. Сол Жер Анаға жан беретін, нәр беретін құдірет – Су. Таулы бола ма,…

Алматы құрылысы

Алматы құрылысы

Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Кеңес Мұстаханұлы Аухадиев естелігінен Мен қалалық атқару комитетінде жүргенде жүзеге асқан үлкен бір шаруа Орталық Комитеттің үйін салу болды. Бұрынғы Үкімет үйі Міністірлер Советі мен Жоғарғы Совет – үшеуінің қабаттасып отыруына тарлық ете бастады. Алдымен ол үйді қайда, қай араға…

Ғибратты ғұмыр иесі

Ғибратты ғұмыр иесі

Кітап — бұл адамға дос және ақылшы. Бұл көптеген мейірімді ойлар мен сезімдердің, білімнің бұлақ басы. Кітапты жақсы көретін және оны түсіне оқи алатын адам — ең бақытты адам. «Кітап – ең құдіретті әлем» дейді ғой халықта. Әр кітап өзінше бір керемет дүние. Сол дүниелерді…

Алматы басшылығында

Алматы басшылығында

Алматы, менің білуімше, Қазақстандағы ежелгі мекеннің бірі. Қала іргесі 1854 жылы орыс бекінісі ретінде салынды деген­мен, мен Алмалы деген сөздің Алматы деп айтылуынан-ақ бұл мекеннің ежелден-ақ іргелі қоныс болғанын болжаймын. Өйткені Алматы, Бұғыты, Сөгеті, Ырғайты деген сөздерді мен өте көне сөздер деп түсінем. Егер оларды…

Шәкәрім Құдайбердіұлының  бес сұрағына жауап

Шәкәрім Құдайбердіұлының бес сұрағына жауап

  Жабайхан ӘбділдинМемлекет және қоғам қайраткері, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Шәкәрім қажының сұрақтары өте терең. Ол кісінің үлкен ғұлама, білімді адам екені білгілі. Бұлсұраққақазіргіғылымтұрғысынанкелсек, табиғатты, әлемді, жан-жануарларды, адамдыешкімешмақсатпенжаратқанжоқ. Олартабиғаттыңзаңыменқайшылық, қозғалысдамуарқылыпайдаболған. Адамды да ешкім еш мақсатпен жаратқан жоқ. Адам эволюциялық даму арқылы пайда…

1 2 3 15