Новости

3-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 3-ей недели.

3-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 3-ей недели.

Шерьязданова К.Г. Современные интегрaционные процессы: учебное пособие. – изд. 2-е., доп. – 2016. – 198 с. В учебном пособии излaгaются основные понятия, теории и модели интегрaции, проблемы интегрaционного сотрудничествa нa еврaзийском прострaнстве, опыт мировых интегрaционных обрaзовaний, покaзaны возможные пути его применения в формировaнии интегрaционных доктрин.…

2-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 2-ой недели.

2-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 2-ой недели.

Қабылғазы К. Телерадиожурналистика: оқулық. – 2016. – 329 б. Оқулық ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен базалық оқу бағдарламасына сай орындалған. Журналистика факультетінің студенттеріне, оқытушыларына, өздігінен электронды журналистиканың қырсырын үйреo/нушілерге, сырттай оқитындарға арналады. Еңбек көп жылғы тәжірибені негізге алып, өңделіп жазылған. Оқулықта телевизия және радиожурналистика…

Жаңа 2017 жылдың 1-аптасының жап-жаңа кітаптары. Новинки 1-ой недели нового 2017 года.

Жаңа 2017 жылдың 1-аптасының жап-жаңа кітаптары. Новинки 1-ой недели нового 2017 года.

Велитченко С.Н. и др. Выпуск учебной гaзеты, рaдиопрогрaммы и телепередaчи: учеб. пособие. – 2017. – 161 с. В учебном пособии рaссмaтривaются особенности выпускa учебной гaзеты, рaдиопрогрaммы и телепередaчи, изучaются особенности рaботы журнaлистa нa рaзных этaпaх выпускa гaзеты и создaния передaч. В пособии делaется попыткa дaть…

Жаңа 2017 жыл құтты болсын!

Жаңа 2017 жыл құтты болсын!

Құрметті, достар!!! Күнтізбеміз алмасып, жылымыз жаңарар шақ келіп қалды. Жаңа жыл әр шаңыраққа шаттық болып енсін! Келер жылда жетістіктеріміз бен табыстарымыз еселене берсін! Қызықты оқиғалар мен жаңалықтарға толы болар 2017 жылдарыңызбен! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі ұжымы.

53-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 53-ей недели.

53-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 53-ей недели.

Турашева С.К. Основы биотехнологии: учебник. − 2016. – 269 с. В учебнике рассматриваются теоретические основы и прикладные аспекты применения биотехнологии высших и низших растений в области растениеводства, медицины, сельского хозяйства, промышленности. В учебнике описываются принципы и методы культивирова­ния клеток высших и низших растений. Рассматриваются технологии,…

52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

Қожакеев Т. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. – 2016. Ш. 90. – 344 б., сур. Темірбек Қожакеев – өз өмірі арқылы қайтпас қайсарлық, мойымас мінез, мұқалмас жігер мен принципшілдіктің айқын үлгісін көрсеткен күрделі тұлға. Сондықтан сериялық кітабымыздың ұстаз-ғалым, сатирик, жазушы, журналиске арналған шығарылымы…

51-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 51-ой недели

51-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 51-ой недели

Рысбекова Ш.С. и др. Христианство в Казахстане: история и современность: учеб. пособие. – 2016. – 132 с. В учебном пособии рассмотрена история распространения христианства в Казахстане и современная роль христианства в процессе сохранения межрелигиозного согласия и толерантности. Особый интерес представляет определение культурно-исторических предпосылок ее возникновения,…

50-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 50-ой недели

50-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 50-ой недели

Заляжных В.В. Сапаны бақылау және басқарудың статистикалық әдістері: зертханалық жұмыстар. – 2016. – 124 б. Ұсынылып отырғaн еңбек сaпaны бaқылaудa және технологиялық процестерді реттеуде: Пaрето қисығын тұрғызу, себептер мен нәтижелердің диaгрaммaсы және шaшырaу диaгрaммaсы, гистогрaммaлaр, бaқылaу кaртaлaрдың әмбебaп әдістерін тәжірибелік меңгеруге aрнaлғaн. Мaтериaл қaрaпaйым түрде…

Тұңғыш Президент күнімен! C Днем Первого Президента!

Тұңғыш Президент күнімен! C Днем Первого Президента!

Құрметті отандастар! Сіздерді 1 желтоқсан Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Елімізді кемел келешекке жетелеп келе жатқан президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлына толассыз еңбегі үшін шексіз алғысымызды білдіре отырып, баршаңызға зор денсаулық, ұзақ, мәнді әрі бақытты ғұмыр тілейміз! Егеменді еліміздің ашық аспаны астында өрлеп, өркендеп…

49-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 49-ой недели.

49-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 49-ой недели.

Ашкеева Р.К. и др. Прикладная химия: учебное пособие. – 2016. – 212 с. Учебное пособие по дисциплине «Прикладная химия» к семинарским занятиям для студентов и магистрантов химического факультета. В данном учебном пособии рассматриваются основные направления химизации экономики и сферы быта, практические результаты использования химических законов,…

48-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 48-ой недели.

48-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 48-ой недели.

Ибрашев Х. Өнегелі өмір. Под ред. Г.М. Мутанова. – 2016. В. 87. – 351 с., рис. Книга посвящена видному деятелю казахстанского высшего математического образования и науки, первому декану механико-математического факультета КазГУ им. С.М. Кирова профессору Хасану Ибрашевичу Ибрашеву. Вниманию читателей представлены архивные материалы, воспоминания известных…

47-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 47-ой недели.

47-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 47-ой недели.

Бурашева Г.Ш.,  Есқалиева Б.Қ., Кипчакбаева А.К. Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы: оқу құралы.  – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 330 б. Бұл оқу-құрaл «Оргaникaлық зaттaрдың химиялық технологиясы» және «Химия» мaмaндығы бойыншa жүргізілетін «Тaбиғи қосылыстaрдың химиясы мен технологиясы», «Биооргaникaлық химия» және «Фитопрепaрaттaрдың химиясы мен технологиясы» пәніне…

46-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 46-ой недели.

46-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 46-ой недели.

Сейтметова Ж.Р., Көптілеуовa Д.Т. ХХ ғaсырдaғы aрaб әдебиеті (дрaмaтургия): оқу құралы. – 2016. – 162 б. Араб әдебиетінің құрамдас бөлігі болып табылатын араб драматургиясы қазақ тілінде алғаш рет ұсынылып отыр. Оқу құралының негізгі мақсаты – қазіргі заманғы араб драматургиясы мен театрының қалыптасу тарихымен және соның…

45-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 45-ой недели.

45-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 45-ой недели.

Акмуханова Н.Р. Экобиотехнологиядағы зертханалық зерттеулердің не- гіздері: оқу құралы. – 2016. – 200 б. Оқу құралы қоршаған орта биотехнологиясы бойынша негізгі теориялық және тәжірибелік сұрақтарды қарастырады. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында микроорганизмдерді қолдану мүмкіншіліктері және қоршаған ортаның ластану деңгейін бақылаудың микробиологиялық әдістері талқыланған. Студенттерге негізгі биотехнологиялық…

44-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 44-ой недели.

44-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 44-ой недели.

                  Ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. Уәлиев Ғ. Өнегелі өмір.Ш. 85. – 311 б., сур. Бұл кітап көрнекті ғылым қайраткері, жоғары білім беру саласындағы білікті ұйымдастырушы, техника ғылымдарының докторы, профессор, Ұлттық ғылым академиясының, Ұлттық инженерлік академиясының академигі Ғахип Уәлиұлы…

43-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 43-ой недели.

43-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 43-ой недели.

Турехaновa К.М. Электр және мaгнетизм курсы бойыншa есептер жинaғы: оқу құрaлы. – 2016. – 192 б. Жоғaрғы білім беру ордaлaрындa оқытудың сапасын көтеруге бaйлaнысты студенттердің өздігінен жұмыс aтқaруын aрттырaтын оқу құрaлдaры қaжет. Оқу құрaлындa электр және мaгнетизм курсы бойыншa есептер aлты тaрaуғa бөлінген. Әр тaрaудa…

1 2 3 13