Новости

32-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 32-ой недели.

32-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 32-ой недели.

Рыспеков Т.Р. Система оценки функционирования почв Северного Казахста­на в летний период для прогноза формирования фитомассы: моно­графия. 2017. – 324 с. Монография посвящена анализу функционирования почв Северного Казахстана в летний период. Дана оценка почвенным особенностям, которые выражаются наличием генетических трещин. Показана их роль в водопроницае­мости и…

31-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 31-ой недели.

31-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 31-ой недели.

Исахов А.А. Практикум по численным методам и математическому моделированию физических процессов: учебное пособие. 2017. – 238 с. Учебное пособие посвящено изложению основ численных методов и математическому моделированию физических процессов. Содержит большое количество численных методов и примеры их реализации в виде программных кодов, написанных на языке…

30-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 30-ой недели.

30-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 30-ой недели.

Қaсымовa Р.С. Этнопедaгогикa: теориясы мен прaктикaсы (хaлықтық ұстaным негізінде): монография. 2017. – 166 б. Ұсынылып отырғaн моногрaфия жaһaндaну зaмaнындa жaстaрды рухaни-aдaмгершілік жaңғыруғa негіз болaтын хaлықтың тәрбие тұжырымдaрын пaйдaлaнуды өзектендіре aлaды. Ғылыми еңбектің мaзмұны хaлықтық ұстaнымды бaсшылыққa aлa отырып жүйеленді. Берілген мaтериaлдaрды дәрістерде, семинaрлaрдa, студенттердің өзіндік…

29-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 29-ой недели.

29-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 29-ой недели.

Aрзaевa М.Ж. Шaғын және ортa бизнесті реттеудің қaржылық-несиелік құрaлдaры: монография. 2017. – 142 б. Моногрaфиядa Қaзaқстaндaғы шaғын және ортa бизнестің қaлыптaсуы мен дaму мәселесі зерттеледі.Шaғын және ортa бизнесті реттеудегі қaржылық-несиелік құрaлдaрдың теориялық тұрғылaры қaрaстырылып, шaғын және ортa бизнеске сaлық aрқылы ықпaл ету мен несиелеу тәжірибесі…

28-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 28-ой недели.

28-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 28-ой недели.

Абдирайымова Г.С.,  Бурханова Д.К., Веревкин  А.В., Кенжакимова Г.А., Серикжанова С.С., Шнарбекова М.К. «Социологический ежегодник – 2017» (1): Конкурентоспособность в образовавании: кол. монография.– 106 с. В основе монографии представлен краткий теоретический обзор и результаты социологических исследований, проведенных Центром социологического исследования и социального инжиниринга Казахского национального университета…

27-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 27-ой недели.

27-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 27-ой недели.

Мадимарова Г.С., Сулейменова Д.Н. Инженерлік геодезия: оқу құралы. 2017.– 220 б. Оқу құралында «геодезия және топография негіздері», «Инженерлік геодезия», «Құрылыс-монтаж өндірісіндегі геодезиялық жұмыстар» пәндерінен оқу жоспарларына сәйкес  топогеодезиялық және инженерлік құрылыс кездеріндегі жұмыстардың барлығы дерлік толық қамтылған. Оқулық техникалық жоғарғы оқу орындарының құрылыс, геодезия, картография,…

Астана күні құтты болсын!

Астана күні құтты болсын!

Құрметті достар! Баршаңызды Астана күнімен құттықтаймыз! Бүгінде Сарыарқаның төсінде, ерке Есілдің жағасында бүкіл әлемнің жауһарларын жиып, дүиежүзілік көрмеге есік ашып отырған  Елордамыздың еңсесі биік, елдігіміз мәңгілік болсын! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

«ҮЗДІК ОҚУ БАСЫЛЫМЫ-2017» байқауының қорытындысы жарияланды

«ҮЗДІК ОҚУ БАСЫЛЫМЫ-2017» байқауының қорытындысы жарияланды

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұстаздары арасында өтетін жыл сайынғы  «ҮЗДІК ОҚУ БАСЫЛЫМЫ-2017» байқауының қорытындысы жарияланды. Биыл байқауға «Қазақ университеті» баспа үйінде жарық көрген 78 оқу басылымы қатысты. Байқауда республика бойынша жоғары оқу орындарының студенттері пайдалана алатын еңбектердің ең үздіктері таңдалынды. «Үздік оқулық», «Үздік оқу құралы», «Үздік монография»…

26-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 26-ой недели.

26-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 26-ой недели.

Пузикова С.М. Андрагогика в системе непрерывного образования: учебное пособие. – 2017. – 166 с. В учебном пособии раскрываются сущность и содержание научного знания в области андрагогики как методологической и социально-педагогической основы системы непрерывного образования, ее возможностей эффективного вовлечения в образовательный процесс обучаемых разных возрастов. В…

Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні құтты болсын!

Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні құтты болсын!

Құрметті әріптестер, баспагерлер мен журналистер қауымы! Бүгінгі кәсіби мереке – Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні құтты болсын! Экономикалық, саяси және қоғамдық үрдістердің қарқынды дамыған кезеңінде халықтың шынайы, сапалы ақпаратпен қамсыздануы аса маңызды шаруа. Осы тұрғыда атқарып келе жатқан еңбектеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қаламдарыңыз мұқалмай,…

25-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 25-ой недели.

25-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 25-ой недели.

Нәжіпқызы М., Бейсенов Р., Мансұров З.. Наноматериалдар мен нанотехнологиялар: оқу құралы. – 2017. – 248 б. Оқу құралы заманауи көміртекті материалдар мен олардың қасиеттері, алу технологиялары мен наноматериалдардың қолданылу аймағына арналады. Оқу құралында Жану проблемалары институтының наноматериалдар мен нанотехно- логиялар бойынша дайындамалары мен зерттеу нәтижелері…

II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017»

II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017»

II Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017» Издательский дом «Қазақ университеті» принял участие во II Евразийской международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair – 2017,  которая проходила с 15 по 18 июня 2017 года в городе Астане. Данное мероприятие – одно из важнейших мероприятий…

24-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 24-ой недели.

24-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 24-ой недели.

Садвакасова З.М. Социально-педагогический тренинг: учеб. пособие. – 176 с. В учебном пособии раскрываются теоретические и методические основы социально-педагогического тренинга в учебно-воспитательном процессе в организации образования. В прикладном разделе пособия подробно рассмотрены современные классификации: подходы, модели, форматы, виды, формы организации тренинга. Автор раскрывает тонкости кухни социально-педагогического…

23-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 23-ой недели.

23-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 23-ой недели.

Zhaksybekova К.А., Zhusupov М.А., Kabatayeva R.S. Fundamentals of Vector and Tensor Analysis: educational manual. – 148 p. The tutorial contains the lectures being given at the Department of Theoretical and Nuclear Physics of al-Farabi Kazakh National University. The tutorial is intended for students in physics…

22-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 22-ой недели.

22-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 22-ой недели.

Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХ том. Әлімқұлов Т. Жұмбaқ жaн / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. «Aбaйтaну. Тaңдaмaлы еңбектер» көп томдық бaсылымының жиырмaсыншы томынa Т. Әлімқұловтың «Жұмбaқ жaн» aтты моногрaфиялық еңбегі енді. Т.Әлімқұловтың бұл еңбегінің aбaйтaну ғылымындa aлaтын орны үлкен. Aвтор өз еңбегінде Aбaйдың aқындық өнерінің,…

21-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 21-ой недели.

21-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 21-ой недели.

  Жолдасбеков М. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. 2017. Ш. 108. – 394 б. Бұл кітапта белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті әдебиеттанушы-ғалым, түрколог, филология ғылымдарының докторы, про­фессор Мырзатай Жолдасбековтің Қазақ ұлттық университеті, онда дәріс берген ұстаздары туралы толғаныстары, Абай, Сүйінбай, Жамбыл, Кенен…

1 2 3 15