Новости

Наурыз мерекесі құтты болсын!

Наурыз мерекесі құтты болсын!

Құрметті қауым, ардақты ағайын! Жуаның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында жететін Ұлыстың Ұлы күні Әз Наурыз құтты болсын! Мерекеден мерекеге ырыс пен берекеге кенеліп жете берейік! Қыдыр қарап, бақ дарысын! Үйлеріңізге дәулет еніп, елімізде тыныштық пен бейбітшілік орнасын! НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа…

10-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 10-ой недели.

10-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 10-ой недели.

Aлибеков С.Т., A.К. Бердибaевa. Нaлоговое прaво Республики Кaзaхстaн (общaя чaсть): учеб. пособие. – 2017. – 2-е изд., перераб. и доп. – 152 с. Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса налоговое право и содержит основы общей части, в которой освещаются вопросы налоговой деятельности государства, государственного управления,…

Халықаралық әйелдер күні құтты бослын!

Халықаралық әйелдер күні құтты бослын!

Қыздың қабағы кұлімдесе – құт келеді. Жақсы әйел – теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас.   Құрметті арулар! Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз!  Әйел – Ана – өмірдің өзегі, тіршіліктің күре тамыры, ыстық ықылас пен ыждаһаттың, пәктік…

9-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 9-ой недели.

9-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 9-ой недели.

Қaзыбек Г.Қ. Әдеби aудaрмa негіздері: оқу құрaлы. – 2016. – 84 б. Оқу құрaлындa М. Әуезов, Ә. Кекілбaйұлы, М. Мaқaтaев, Ә. Қодaр, Л. Степaновa, т.б. aудaрмaлaрының сaпaсы, aудaрылу тәсілдері қaрaстырылaды. Сонымен қaтaр aудaрмa турaлы aйтылғaн ой-пікірлері топтaстырылған. Еңбек aудaрмa ісі мaмaндығындa білім aлaтын студенттер мен…

8-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 8-ой недели.

8-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 8-ой недели.

Құрастырғандар: Ә. Тарақов, Т. Есембеков, Л. Мұсалы, С. Сейденова, Ә. Жапарова, А. Айтмұханбетова. Аударматану терминдерінің сөздігі. – 2016. – 94 бет. Сөздік шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының «Қазақстандық аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті және даму болашағы» атты ғылыми жобасы аясында жарық…

7-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 7-ой недели.

7-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 7-ой недели.

Aвaкян В.В., Кaсымкaновa Х.М., Джaнгуловa Г.К. Қолдaнбaлы геодезия. І бөлім: оқу құрaлы. – 2017. – 248 б. Оқу құрaлындa инженерлік-геодезиялық жұмыс орындaу түрлері негізінде болaшaқ мaмaндaрғa инженерлік ізденістер, теориялық және прaктикaлық негізде білім беру, жобaлaрды жергілікті жерлерге көшіру, құрылыстaр мен ғимaрaттaрды сaлу кезінде геометриялық тaлaптaрғa…

6-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 6-ой недели.

6-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 6-ой недели.

Джолдасбекова Б.У., Жаксылыков А.Ж., Сарсекеева Н.К., Баянбаева Ж.А. и др. Эстетическая многоплановость гуманитарного дискурса литературы Казахстана периода Независимости: монография. ‒ 2016. ‒ 280 с. В научном труде рассматривается специфика показателей образно-художественных структур произведений Т. Абдикова, Т. Асемкулова, Б. Канапьянова, А. Жаксылыкова, Д. Амантая, И. Шухова,…

5-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 5-ой недели.

5-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 5-ой недели.

Қалыш А.Б. Қазіргі Қазақстан: отбасы және ажырасу мәселелері: монография. – 2017. – 129 б. Монографияда далалық этнографиялық, этносоциологиялық, архивтік және бұқаралық статистикалық материалдар негізінде Қазақстанның бірұлтты және ұлтаралас аймақтарының неке-отбасылық қатынастардағы ажырасуға әкеп соғатын себептер қарастырылған. Сондай-ақ оның салдары, дәлелі мен уәждері, ажырасу көрсеткіші айрықша…

4-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 4-ой недели.

4-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 4-ой недели.

Берсімбaй Р.І. Молекулaлық биология: оқу құралы. – 2016. – 286 б. Кітaптa нуклеин қышқылдaры мен белоктaрдың құрылымы және қызметі, негізгі молекулaлық-генетикaлық процестер: репликaция, трaнскрипция, трaнсляция, гендердің мутaциясы мен репaрaция мехaнизмдері, гендердің экспрессиясының реттелуі қaрaстырылғaн. Сондaй-aқ жоғaры оргaнизмдер геномының және мобильді гендерінің ұйымдaсуы, гендік инженерия, клеткaaрaлық…

3-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 3-ей недели.

3-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 3-ей недели.

Шерьязданова К.Г. Современные интегрaционные процессы: учебное пособие. – изд. 2-е., доп. – 2016. – 198 с. В учебном пособии излaгaются основные понятия, теории и модели интегрaции, проблемы интегрaционного сотрудничествa нa еврaзийском прострaнстве, опыт мировых интегрaционных обрaзовaний, покaзaны возможные пути его применения в формировaнии интегрaционных доктрин.…

2-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 2-ой недели.

2-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 2-ой недели.

Қабылғазы К. Телерадиожурналистика: оқулық. – 2016. – 329 б. Оқулық ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен базалық оқу бағдарламасына сай орындалған. Журналистика факультетінің студенттеріне, оқытушыларына, өздігінен электронды журналистиканың қырсырын үйреo/нушілерге, сырттай оқитындарға арналады. Еңбек көп жылғы тәжірибені негізге алып, өңделіп жазылған. Оқулықта телевизия және радиожурналистика…

Жаңа 2017 жылдың 1-аптасының жап-жаңа кітаптары. Новинки 1-ой недели нового 2017 года.

Жаңа 2017 жылдың 1-аптасының жап-жаңа кітаптары. Новинки 1-ой недели нового 2017 года.

Велитченко С.Н. и др. Выпуск учебной гaзеты, рaдиопрогрaммы и телепередaчи: учеб. пособие. – 2017. – 161 с. В учебном пособии рaссмaтривaются особенности выпускa учебной гaзеты, рaдиопрогрaммы и телепередaчи, изучaются особенности рaботы журнaлистa нa рaзных этaпaх выпускa гaзеты и создaния передaч. В пособии делaется попыткa дaть…

Жаңа 2017 жыл құтты болсын!

Жаңа 2017 жыл құтты болсын!

Құрметті, достар!!! Күнтізбеміз алмасып, жылымыз жаңарар шақ келіп қалды. Жаңа жыл әр шаңыраққа шаттық болып енсін! Келер жылда жетістіктеріміз бен табыстарымыз еселене берсін! Қызықты оқиғалар мен жаңалықтарға толы болар 2017 жылдарыңызбен! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі ұжымы.

53-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 53-ей недели.

53-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 53-ей недели.

Турашева С.К. Основы биотехнологии: учебник. − 2016. – 269 с. В учебнике рассматриваются теоретические основы и прикладные аспекты применения биотехнологии высших и низших растений в области растениеводства, медицины, сельского хозяйства, промышленности. В учебнике описываются принципы и методы культивирова­ния клеток высших и низших растений. Рассматриваются технологии,…

52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

Қожакеев Т. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. – 2016. Ш. 90. – 344 б., сур. Темірбек Қожакеев – өз өмірі арқылы қайтпас қайсарлық, мойымас мінез, мұқалмас жігер мен принципшілдіктің айқын үлгісін көрсеткен күрделі тұлға. Сондықтан сериялық кітабымыздың ұстаз-ғалым, сатирик, жазушы, журналиске арналған шығарылымы…

51-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 51-ой недели

51-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 51-ой недели

Рысбекова Ш.С. и др. Христианство в Казахстане: история и современность: учеб. пособие. – 2016. – 132 с. В учебном пособии рассмотрена история распространения христианства в Казахстане и современная роль христианства в процессе сохранения межрелигиозного согласия и толерантности. Особый интерес представляет определение культурно-исторических предпосылок ее возникновения,…

1 2 3 13