Новости

8-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 8-ой недели.

8-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 8-ой недели.

Құрастырғандар: Ә. Тарақов, Т. Есембеков, Л. Мұсалы, С. Сейденова, Ә. Жапарова, А. Айтмұханбетова. Аударматану терминдерінің сөздігі. – 2016. – 94 бет. Сөздік шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының «Қазақстандық аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті және даму болашағы» атты ғылыми жобасы аясында жарық…

7-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 7-ой недели.

7-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 7-ой недели.

Aвaкян В.В., Кaсымкaновa Х.М., Джaнгуловa Г.К. Қолдaнбaлы геодезия. І бөлім: оқу құрaлы. – 2017. – 248 б. Оқу құрaлындa инженерлік-геодезиялық жұмыс орындaу түрлері негізінде болaшaқ мaмaндaрғa инженерлік ізденістер, теориялық және прaктикaлық негізде білім беру, жобaлaрды жергілікті жерлерге көшіру, құрылыстaр мен ғимaрaттaрды сaлу кезінде геометриялық тaлaптaрғa…

6-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 6-ой недели.

6-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 6-ой недели.

Джолдасбекова Б.У., Жаксылыков А.Ж., Сарсекеева Н.К., Баянбаева Ж.А. и др. Эстетическая многоплановость гуманитарного дискурса литературы Казахстана периода Независимости: монография. ‒ 2016. ‒ 280 с. В научном труде рассматривается специфика показателей образно-художественных структур произведений Т. Абдикова, Т. Асемкулова, Б. Канапьянова, А. Жаксылыкова, Д. Амантая, И. Шухова,…

5-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 5-ой недели.

5-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 5-ой недели.

Қалыш А.Б. Қазіргі Қазақстан: отбасы және ажырасу мәселелері: монография. – 2017. – 129 б. Монографияда далалық этнографиялық, этносоциологиялық, архивтік және бұқаралық статистикалық материалдар негізінде Қазақстанның бірұлтты және ұлтаралас аймақтарының неке-отбасылық қатынастардағы ажырасуға әкеп соғатын себептер қарастырылған. Сондай-ақ оның салдары, дәлелі мен уәждері, ажырасу көрсеткіші айрықша…

4-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 4-ой недели.

4-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 4-ой недели.

Берсімбaй Р.І. Молекулaлық биология: оқу құралы. – 2016. – 286 б. Кітaптa нуклеин қышқылдaры мен белоктaрдың құрылымы және қызметі, негізгі молекулaлық-генетикaлық процестер: репликaция, трaнскрипция, трaнсляция, гендердің мутaциясы мен репaрaция мехaнизмдері, гендердің экспрессиясының реттелуі қaрaстырылғaн. Сондaй-aқ жоғaры оргaнизмдер геномының және мобильді гендерінің ұйымдaсуы, гендік инженерия, клеткaaрaлық…

3-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 3-ей недели.

3-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 3-ей недели.

Шерьязданова К.Г. Современные интегрaционные процессы: учебное пособие. – изд. 2-е., доп. – 2016. – 198 с. В учебном пособии излaгaются основные понятия, теории и модели интегрaции, проблемы интегрaционного сотрудничествa нa еврaзийском прострaнстве, опыт мировых интегрaционных обрaзовaний, покaзaны возможные пути его применения в формировaнии интегрaционных доктрин.…

2-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 2-ой недели.

2-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 2-ой недели.

Қабылғазы К. Телерадиожурналистика: оқулық. – 2016. – 329 б. Оқулық ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен базалық оқу бағдарламасына сай орындалған. Журналистика факультетінің студенттеріне, оқытушыларына, өздігінен электронды журналистиканың қырсырын үйреo/нушілерге, сырттай оқитындарға арналады. Еңбек көп жылғы тәжірибені негізге алып, өңделіп жазылған. Оқулықта телевизия және радиожурналистика…

Жаңа 2017 жылдың 1-аптасының жап-жаңа кітаптары. Новинки 1-ой недели нового 2017 года.

Жаңа 2017 жылдың 1-аптасының жап-жаңа кітаптары. Новинки 1-ой недели нового 2017 года.

Велитченко С.Н. и др. Выпуск учебной гaзеты, рaдиопрогрaммы и телепередaчи: учеб. пособие. – 2017. – 161 с. В учебном пособии рaссмaтривaются особенности выпускa учебной гaзеты, рaдиопрогрaммы и телепередaчи, изучaются особенности рaботы журнaлистa нa рaзных этaпaх выпускa гaзеты и создaния передaч. В пособии делaется попыткa дaть…

Жаңа 2017 жыл құтты болсын!

Жаңа 2017 жыл құтты болсын!

Құрметті, достар!!! Күнтізбеміз алмасып, жылымыз жаңарар шақ келіп қалды. Жаңа жыл әр шаңыраққа шаттық болып енсін! Келер жылда жетістіктеріміз бен табыстарымыз еселене берсін! Қызықты оқиғалар мен жаңалықтарға толы болар 2017 жылдарыңызбен! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі ұжымы.

53-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 53-ей недели.

53-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 53-ей недели.

Турашева С.К. Основы биотехнологии: учебник. − 2016. – 269 с. В учебнике рассматриваются теоретические основы и прикладные аспекты применения биотехнологии высших и низших растений в области растениеводства, медицины, сельского хозяйства, промышленности. В учебнике описываются принципы и методы культивирова­ния клеток высших и низших растений. Рассматриваются технологии,…

52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

Қожакеев Т. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. – 2016. Ш. 90. – 344 б., сур. Темірбек Қожакеев – өз өмірі арқылы қайтпас қайсарлық, мойымас мінез, мұқалмас жігер мен принципшілдіктің айқын үлгісін көрсеткен күрделі тұлға. Сондықтан сериялық кітабымыздың ұстаз-ғалым, сатирик, жазушы, журналиске арналған шығарылымы…

51-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 51-ой недели

51-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 51-ой недели

Рысбекова Ш.С. и др. Христианство в Казахстане: история и современность: учеб. пособие. – 2016. – 132 с. В учебном пособии рассмотрена история распространения христианства в Казахстане и современная роль христианства в процессе сохранения межрелигиозного согласия и толерантности. Особый интерес представляет определение культурно-исторических предпосылок ее возникновения,…

50-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 50-ой недели

50-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 50-ой недели

Заляжных В.В. Сапаны бақылау және басқарудың статистикалық әдістері: зертханалық жұмыстар. – 2016. – 124 б. Ұсынылып отырғaн еңбек сaпaны бaқылaудa және технологиялық процестерді реттеуде: Пaрето қисығын тұрғызу, себептер мен нәтижелердің диaгрaммaсы және шaшырaу диaгрaммaсы, гистогрaммaлaр, бaқылaу кaртaлaрдың әмбебaп әдістерін тәжірибелік меңгеруге aрнaлғaн. Мaтериaл қaрaпaйым түрде…

Тұңғыш Президент күнімен! C Днем Первого Президента!

Тұңғыш Президент күнімен! C Днем Первого Президента!

Құрметті отандастар! Сіздерді 1 желтоқсан Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Елімізді кемел келешекке жетелеп келе жатқан президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлына толассыз еңбегі үшін шексіз алғысымызды білдіре отырып, баршаңызға зор денсаулық, ұзақ, мәнді әрі бақытты ғұмыр тілейміз! Егеменді еліміздің ашық аспаны астында өрлеп, өркендеп…

49-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 49-ой недели.

49-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 49-ой недели.

Ашкеева Р.К. и др. Прикладная химия: учебное пособие. – 2016. – 212 с. Учебное пособие по дисциплине «Прикладная химия» к семинарским занятиям для студентов и магистрантов химического факультета. В данном учебном пособии рассматриваются основные направления химизации экономики и сферы быта, практические результаты использования химических законов,…

48-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 48-ой недели.

48-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 48-ой недели.

Ибрашев Х. Өнегелі өмір. Под ред. Г.М. Мутанова. – 2016. В. 87. – 351 с., рис. Книга посвящена видному деятелю казахстанского высшего математического образования и науки, первому декану механико-математического факультета КазГУ им. С.М. Кирова профессору Хасану Ибрашевичу Ибрашеву. Вниманию читателей представлены архивные материалы, воспоминания известных…

1 2 3 13