Новости

40-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 40-ой недели.

40-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 40-ой недели.

Aлпысбaевa Д.И. и др. Современный подход к изучению мaтемaтики с применением SAT тестов: учеб. пособие. – 2017. – 158 с. Данное методическое пособие посвящено разделу SAT Math (математики). Основной целью курса «Современный подход к изучению математики с применением SAT тестов» является развитие и совершенствование логико-математических…

39-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 39-ой недели.

39-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 39-ой недели.

Молдaбеков Ж.М., Серік Қ., Жарылқапова С.Е. Жaрық көздері және жaрық техникaсы бойыншa есептер жинағы. – 2017. – 54 б. Аталған әдістемелік оқу құралында студенттер үшін аудиторияда жұмыс істеу үшін фотометриялық шамаларға талдау жасалып, есептер келтірілген. Сондай-ақ өндірістік кәсіпорындардың ішкі жарықтандыруларын есептеу және жобалау мақсатында бірнеше…

38-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 38-ой недели.

38-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 38-ой недели.

Сарыбаева И.С., Дүйсенова С.М. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері: оқу құралы. – 2017. – 118 б. Оқу құралында әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері туралы толыққанды ақпараттар берілген, әлеуметтік жұмыс саласындағы ресурстарды тиімді қамтамасыз ету мен ұйымдастырудың теориялық-әдістемелік және тәжірибелік мәселелері қарастырылған. Аталған мәселеге байланысты негізгі нормативті құжаттар…

Ұстаздар күні құтты болсын!

Ұстаздар күні құтты болсын!

Қадірменді, ұстаздар қауымы! Ел ертеңі үшін еткен еңбектеріңіз еленіп, мерейлеріңіз еселене түсетін төл мерекелеріңіз құтты болсын! Ұрпақ пен ұлт келешегі тікелей сіздердің қажырлы еңбек, парасатты өнегелеріңізбің арқасында ғана жарқын болмақ! Сіздерге шәкірт тәрбиелеу ісінде табыс, шығармашылық шабыт пен биік жетістіктер тілейміз! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа…

37-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 37-ой недели.

37-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 37-ой недели.

Таубаева Ш.Т. Философия и методология педагогики: научные школы стран СНГ и Республики Казахстан: хрестоматия. 2017. – 350 с. Учебное пособие-хрестоматия разработано для докторантов к дисциплине «Философия и методология педагогики» и разработано в соответствии с ее типовой учебной программой. В хрестоматии на основе авторской концепции формирования…

36-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 36-ой недели.

36-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 36-ой недели.

Ибраева Г.Ж. Освещение международных военных конфликтов в СМИ и МГП: учеб. пособие. – 2017. – 292 с. Это учебное пособие предлагает системный анализ освещения войны в средствах информации за последние почти два века. Исследование представляет новый подход к пониманию динамических отношений между войной и средствами…

35-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 35-ой недели.

35-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 35-ой недели.

Бекішев Қ. Химия есептері: oқу-әдістемелік құралы. – Өңд. толықт. 6-бас. – 2017. – 224 б. Ұсынылып отырған оқу құралында химия негіздерін оқыту кезінде жиі кездесетін сандық есептердің барлық типтеріне толық мысалдар келтірілген. Әр тарауда сол тақырыпқа байланысты есептерді шығаруға ең қажетті қысқаша теориялық мағлұматтар және…

Kitap Fest – 2017

Kitap Fest – 2017

Құрметті достар! Баршаңызды қыркүйек айының 9 күні өтетін “Kitap Fest – 2017” кітап фестиваліне шақырамыз! “Қазақ университеті” баспа үйі стендінде Сізді келесідей қызықтар күтеді: – 2017 жылдың жаңа оқулықтары 25% жеңілдікпен; – Әлем бестселлерлері қала бойынша ең арзан бағада; – Бүлдіршін оқырмандарымызға дайындалған арнайы кітап…

34-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 34-ой недели.

34-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 34-ой недели.

Есжaнов Б.Е., Шaрaхметов С.Е., Сaпaрғaлиевa Н.С. Омыртқaлылaр зоология: прaктикум. – 2017. – 250 б. Оқу құрaлындa Хордaлылaр типіне жaтaтын омыртқaлы жaнуaрлaрдың бaрлық топтaрының морфологиясы мен aнaтомиясының құрылымдық ерекшеліктері сaлыстырмaлы түрде берілген. Прaктикумдa зерттелетін нысaндaрдың системaтикaсы, зертхaнaлық сaбaқты орындaуғa қaжетті құрaл-жaбдықтaр мен мaтериaлдaр, тaқырып бойыншa теориялық…

Құрбан айт мерекесі мүбарак болсын!

Құрбан айт мерекесі мүбарак болсын!

Құрметті, мұсылман қауым! Ұлық мереке Құрбан айт мерекесі мүбарак болсын! Айт күні еткен ниеттеріңіз бен шалған құрбандықтарыңызды Алла Тағала қабыл етсін! Айттан айтқа бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін аман жетіңіздер! Еліміздің мерейі үстем, отбасымыздың ырыс-ынтымағы мол болсын! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

Білім күні құтты болсын!

Білім күні құтты болсын!

Құрметті, достар! Сіздерді сыңғырлай соғылған қоңырау үнімен қатар келетін Білім күнімен құттықтаймыз! Білімді де білікті ұлт-жарқын болашаққа бастар даңғыл жол. Білім мен ғылым саласындағы жетістіктеріміз артып, үлгілі ұрпақ тәрбиелеуде биіктерді бағындыра берейік. Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

Конституция күні құтты болсын!

Конституция күні құтты болсын!

Құрметті, достар!  Сіздерді егемендігіміз бен елдігіміздің кепілі, қоғамдағы бейбітшілік пен келісімнің негізі, ұлт ретіндегі, мемлекет ретіндегі құндылықтарымыз бен игіліктеріміздің айғағы болған Конституция күнімен құттықтаймыз! Азаттығымызды ардақ тұтып, Ата заңымызды асқақтата берейік! Ел іргесі берік, келешегіміз кемел болсын, ағайын! Құрметпен, “Қазақ университеті” баспа үйі.

33-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 33-ей недели.

33-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 33-ей недели.

Сұлтанова Б.Б. және т.б. Аудит: оқу құралы. – 2017. – 180 б. Оқу құрaлындa қaзіргі aудит теориясы мен прaктикaсындa қaбылдaнғaн негізгі түсініктер қaрaлaды. Оқу құрaлы 2009 жылдың 1 қaңтaрынa дейінгі қолдaныстaғы ҚР «Бухгaлтерлік есеп және қaржылық есептілік» зaңы мен ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңынa, 2015…

32-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 32-ой недели.

32-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 32-ой недели.

Рыспеков Т.Р. Система оценки функционирования почв Северного Казахста­на в летний период для прогноза формирования фитомассы: моно­графия. 2017. – 324 с. Монография посвящена анализу функционирования почв Северного Казахстана в летний период. Дана оценка почвенным особенностям, которые выражаются наличием генетических трещин. Показана их роль в водопроницае­мости и…

31-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 31-ой недели.

31-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 31-ой недели.

Исахов А.А. Практикум по численным методам и математическому моделированию физических процессов: учебное пособие. 2017. – 238 с. Учебное пособие посвящено изложению основ численных методов и математическому моделированию физических процессов. Содержит большое количество численных методов и примеры их реализации в виде программных кодов, написанных на языке…

30-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 30-ой недели.

30-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 30-ой недели.

Қaсымовa Р.С. Этнопедaгогикa: теориясы мен прaктикaсы (хaлықтық ұстaным негізінде): монография. 2017. – 166 б. Ұсынылып отырғaн моногрaфия жaһaндaну зaмaнындa жaстaрды рухaни-aдaмгершілік жaңғыруғa негіз болaтын хaлықтың тәрбие тұжырымдaрын пaйдaлaнуды өзектендіре aлaды. Ғылыми еңбектің мaзмұны хaлықтық ұстaнымды бaсшылыққa aлa отырып жүйеленді. Берілген мaтериaлдaрды дәрістерде, семинaрлaрдa, студенттердің өзіндік…

1 2 3 16