13-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 13-ой недели.

Буркитбаева Б.Д. - обложка +в кривыхБуркитбаева Б.Д. және т.б. Коррозиялық үдерістер: оқу құралы. – 2017. – б.

Оқу құралында коррозяның теориялық негіздері, соның ішінде коррозиялық үдерістердің термодинамикасы мен кинетикасы жəне басым бөлігінде электрохимиялық коррозия сұрақтары қарастырылған. Металдардың пассивтену құбылысы, коррзияны зерттеу əдістері жəне металдарды бұзылудан қорғау тəсілдері толық баяндалған. Сонымен қатар, оқу құралында заряд тасымалдау теориясының негіздері, Пурбе фазалық диаграммасы жəне коррозия сұрақтарымен байланысты есептерді шешу үлгілері мен өзіндік жұмысқа арналған есептер келтірілген.

Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары оқу орындарының химия, химиялық технология жəне мұнай химиясы мамандықтары студенттеріне, магистранттарына арналған.

 

Ақанбай мұқабасыАқанбай Н. және т.б. Ықтималдықтар теориясы пәні бойынша өзіндік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулық. – 2017. – 150 б.

Әдістемелік нұсқаулық авторлардың бірқатар жылдар бойы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінің студенттеріне оқыған дәрістері негізінде жазылған. Әдістемелік нұсқаулықта ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына берілген есептерді шығарудың жолдары көрсетіліп, сәйкес сілтемелер беріледі.

Әдістемелік нұсқаулық дискретті ықтималдық кеңістігі, шартты ықтималдық және тәуелсіздік, кeздейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары, Бернулли сызбасындағы шектік теоремалар, көп өлшемді кездейсоқ шамалар атты тақырыптар қамтылған.

Автордың редакциясымен шығарылды.

 

обложка в кривых ТОҚТАБАЕВАТоқтaбaевa A.Қ., Нурлыбaевa A.Н. Сыр-бояу мaтериaлдaрының химиясы мен технологиясы: оқу құралы. – 2017. – 230 б.

Оқу құрaлындa сыр-бояу мaтериaлдaрының құрaмдaстaры, түрлері, физикa-химиялық қaсиеттері турaлы жaлпы түсінік, сыр-бояу мaтериaлдaрын aлудa қолдaнылaтын технологиялaры қaрaстырылғaн.

Оқу құрaлы химия және химиялық технологияның жоғaры молекулaлық қосылыстaр химиясы және оргaникaлық зaттaрдың химиялық технологиясы бойыншa мaмaндaнaтын мaгистрaнттaр мен студенттерге aрнaлғaн.

 

 

Обложка в кривых_ЕлгондинаЕлгондина М.Б., Ноғайбаева М.О. Теориялық механиканың мысалдары мен есептері: оқу-әдістемелік құралы. – 2017. – 146 б.

Оқу-әдістемелік құралында «Теориялық механика» пәні бойынша түрлі күрделілік деңгейдегі есептерді шығару үлгілері мен есептер берілген. Есептердің әр-қилылығы мен қазақ тілінде беріліп тұрғандығы, бұл еңбекті аталған пән бойынша пайдалы оқу-әдістемелік құрал ретінде сипаттайды.

Оқу-әдістемелік құралы еліміздегі жоғары оқу орындарының механика, математика, математика және компьютерлік моделдеу мамандықтарының студенттеріне және теориялық механика саласында жұмыс істейтін мамандарға арналған.

 

Рысқалиева мұқабасыРыcқaлиевa Р.Г., Бaуыржaнов Қ. Бейоргaникaлық химия: оқу құрaлы. – 2017. – 169 б.

Оқу құрaлындa «Өмір тіршілігінің қaуіпcіздігі және қоршaғaн ортaны қорғaу» мaмaндығынa aрнaлғaн бейоргaникaлық химияның теориялық курcтaры мен еcептер берілген. Геогрaфия, биология, физикa мaмaндықтaрынындaғы химия пәнін оқитын cтуденттерге, cонымен қaтaр ортa мектеп мұғaлімдеріне, инженер-технологтaрғa дa қaжет оқу құрaлы.

 

 

 

Обложка в кривых_ГабдуллинаГабдуллина Г.Л. және т.б. Электр және магнетизм курсы бойынша қысқаша дәрістер мен есептер жинағы: оқу-әдістемелік құралы. – 2017. – 162 б.

Бұл оқу-әдістемелік құралы физиканың Электр және магнетизм курсы бойынша ЖОО-ның студенттеріне арналған типтік оқу бағдарламасы негізінде жазылған. Мұнда оқу бағдарламасының теориялық мәселелері мазмұндалғанда аталған курс материалдарын тыянақты түсіндіруге қажетті негізгі ұғымдар мен түсініктерге және физикалық құбылыстар мен заңдылықтарға баса назар аударылған.

 

 

 

Обложка в кривых_МАКАШМакаш К.К., Рыскельдиева А.М. Физическая география материков и океанов: методические указания. – 2017 – 96 с.

Задания по темам лабораторных и самостоятельных работ разработаны на основе лекционного материала с целью его закрепления и дополнения. Выполнение лабораторных работ нацелено на закрепление теоретических знаний и выработку профессиональных навыков студентов высших учебных заведений.

 

 

 

 

обложка в кривых_ДжанабековаДжанабекова С.К., Мухамбетжанов С.Т. Математическое моделирование вытеснения нефти с учетом массообменных процессов. Часть 1: учебное пособие. – 2017 – 120 с.

В учебнике освещен опыт использования математических методов и информационных технологий для решения практических задач разработки нефтяных месторождений в Казахстане.

Рассматриваются математические модели нефтегазоносного пласта и их конечно-разностное представление. Показаны простейшие численные методы решения разностных уравнений для краевых задач.

Большое внимание уделено анализу процессов вытеснения нефти водой, постановке и решению ряда специальных задач, включая идентификацию и уточнения параметров нефтяного пласта.

Учебное пособие рассчитано для студентов университетов, обучающихся по специальности «Математика», «Математическое и компьютерное моделирование», «Информатика», а также для преподавателей и аспирантов.

 

 

Дүйсенбаева мұқабасыҚұраст.: Дүйсенбаева Р.И. және т.б. Тест жинағы (қазақ тілі шет тілі ретінде): оқу құралы. – 2017. – 226 б.

Оқу құралында қазақ тілін шет тілі ретіндегі элементарлық А1 және базалық В1 деңгейлері бойынша сөйлеу әрекетінің барлық түрі қамтылған тестілер ұсынылған. Тестілер Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнына дейінгі факультеттерде бірінші жыл оқитын шетелдік студенттердің білімін кезеңдік бақылау арқылы тексеру (А1 деңгейінен В1 деңгейіне) мақсатында дайындалған.

Көлемді тест материалдарын шетелдік аудиторияда жұмыс істейтін оқытушылар сабақта, сонымен қатар әртүрлі оқу құралдарын жазуда пайдалануға болады.

 

 

Обложка Мансуров обложк твMansurov Z.A. et. al. SHS-composite materials: multi-authored monograph. – 2017. – 341 p.

In this multi-authored monograph “SHS composite materials” there are published scientific reviews of scientists from the Institute of Combustion Problems and foreign partners working in the field of self-propagating high-temperature synthesis (SHS). These articles summarizing some researches and developments as well as current state of the question and prospects of SHS are under discussion. The publication is dedicated to the memory of outstanding Russian scientist of world renown, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor, academician, a member of Russian Academy of Sciences, director – founder of the Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science of the Russian Academy of Sciences A.G. Merzhanov. Who is the founder of new scientific direction «Structural macrokinetics» and self-propagating high-temperature synthesis method (SHS).

This monograph can be useful to a wide range of professionals involved in SHS field as well as bachelors, masters and Ph.D students and doctors.

 

Обложка ЧекинаЧекинa Е.Б. и др. Профессионaльно ориентировaнный русский язык: учебное пособие для студентов-филологов. – 2016. –272 с.

Основной целью пособия является обучение студентов кaзaхских отделений чтению текстa по специaльности нa русском языке, воспроизведению текстa с рaзличными целеустaновкaми, обучениепрaктическим нaвыкaм структурно-смыслового aнaлизa нaучного текстa и построения нa его основе сaмостоятельного выскaзывaния в письменной и устной форме.

Учебное пособие преднaзнaчено для студентов-филологов, изучaющих русский язык кaк второй.