26-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 26-ой недели.

Обложка в кривых_Пузикова_16+Пузикова С.М. Андрагогика в системе непрерывного образования: учебное пособие. – 2017. – 166 с.

В учебном пособии раскрываются сущность и содержание научного знания в области андрагогики как методологической и социально-педагогической основы системы непрерывного образования, ее возможностей эффективного вовлечения в образовательный процесс обучаемых разных возрастов.

В издании представлен материал по основным проблемам развития андрагогики как самостоятельной области научного знания. Автор уделяет большое внимание проблемам и перспективным методикам обучения различных категорий взрослых в условиях реализации концепции образования через всю жизнь. Пособие снабжено перечнем заданий для самостоятельной работы, вопросами самопроверки, творческими заданиями, глоссарием.

Издание адресовано широкому кругу читателей, занимающихся проблемами совершенствования образовательной практики, преподавателям, студентам, магистрантам, всем тем, для кого важен и интересен индивидуальный подход в образовательном процессе разновозрастных групп обучающихся.

 

 Обложка - Мендикулова в кривых +Под ред. Г.М. Мендикуловой., колл.-авт.: М.Ш. Губайдуллина, А.В. Гущин, Г. Дадабаева, Р.С. Жаркынбаева [и др.]. Современная история и геополитика в центральной Азии (международная коллективная монография). – 2017. – 310 с.

Международная коллективная монография, написанная казахстанскими учеными и преподавателями КазНУ им. Аль-Фараби, Университета КИМЭП и Евразийского университета им. Л. Гумилева, совместно с российскими историками из РГГУ, является достижением слаженной научной работы ученых, а также крепкого международного и межвузовского сотрудничества наших двух государств. В международной коллективной монографии представлены интересные разработки последних лет, которые дают характеристики многогранным процессам, имеющим место быть в развитии Центральной Азии за прошедшие 25 лет независимости.

В монографии авторы постарались проанализировать процессы, протекавшие и разви- вающиеся в наших странах за 25 лет независимости.

В монографии рассмотрены следующие вопросы: даны определения экономической, социальной, политической интеграции стран СНГ; охарактеризованы процесс нациестроительства в регионе, миграционные и интеграционные процессы, социально-экономическое развитие, вопросы безопасности и международного и гуманитарного сотрудничества, а также даны характеристики и тенденции развития религиозной ситуации в Центрально-Азиатском Регионе

 

 Обложка - Қадырқұлов в кривыхҚұраст. Қадырқұлов Қ.Ш. Қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмалары. – 2017. – 164 б.

Ұсынылып отырған оқу құралы қазіргі қазақ тілінің барлық сала- сына арналған шағын тақырыптық түсініктер мен сол тақырыптарға арналған тест тапсырмаларын қамтиды. Дәстүрлі ережелердің бүгінгі көкейкесті мәселелері түйткілдерін шешуде лайықты ұсыныстар, нақты дәлелдер келтіріледі. «Қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмалары» оқушыдан бастап, университет қабырғасындағы студентке, мектеп және жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған. Оқушы − оқулық − оқытушы үлгісінідегі сатылы біліктіліктің деңгейін сараптауға бағыт- талған.

 

 

обложка в кривых_МәшімбаевМәшімбаев С.М., Сманова А.М. Қазақстандағы поляк әскери елшілігінің құрылуы және қызметі (1939-1943 ж.): оқу құралы. – 2017. – 90 б.

Оқу құралында Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы, 1939 жылғы 1 қыркүйектегі Польша-Герман соғысының бірінші кезеңі, соғыс басталғаннан кейінгі Польша жайлы жазылады. Кеңес-Польша келіссөздерінен кейін КСРО жерінде Андерс армиясын құру туралы, тұтқындағы поляктардың көбін оңтүстік облыстарға көшіру, сөйтіп, Қазақстанда поляк әскерін құру үшін Қазақстан жерінде поляк әскери елшіліктерінің құрылуы және оның қызметі (1941-1943 ж.) баяндалады.

Оқу құралы тарих факультетінің студенттеріне арналған.

 

 

обложка в кривых_НуршаиховаНуршаихова Ж., Мусаева Г. Қазақ тілі – интенсивный курс разговорного казахского языка для иностранцев и русскоговорящих: учебное пособие. – 2017. – 134 с.

Интенсивный курс включает фонетический, лексический, грамматический и учебный материал, репрезентируемый с использованием методов интенсификации и алгоритмизации при обучении казахскому языку.

Пособие предназначено для работы со студентами-иностранцами и русскоговорящими на начальном этапе изучения казахского языка.

 

 

 

Обложка в кривых_ДәрібайұлыДәрібайұлы С. Ақын-жыраулардың шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуы және орындаушылық дәстүр: оқу құралы. – 2017. – 64 б.

Оқу құралында ХІХ-ХХ ғасыр басындағы ақын-жыраулардың шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуы, олардың өнерге келу жолдары туралы аңыз-әңгімелер мен деректер жүйеленген. Сыр бойы мен Маңғыстау өңіріндегі өнер иелеріне қатысты «жырау», «сүлей», «шайыр» ұғымдары қарастырылған. Сонымен бірге ақындардың «жыр бастау», «таныстыру» өлеңдерінің ерекшеліктеріне қатысты да деректер берілген.

Оқу құралы жыр сүйер қауымға, әдебиетшілерге, филология факультетінің студенттері мен магистранттарына және орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне арналған.

 

 

обложка в кривых_НаралиеваНаралиева Р.Т. Қазақ тілі (фонетика): оқу құралы. – 2017. – 120 б.

Қазақ тілі оқу құралы ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің тыңдаушыларына арналған.

Тыңдаушыларға қазақ тілінің фонетика саласынан білім бере отырып, олардың сөздік қорын дамытуды және тіл мәдениетін арттырумен қатар, отансүйгіштікке баулуды, еліміздің жоғары оқу орындарына түсу үшін кешендік тест тапсыруға дайындауды мақсат етеді.

 

 

обложка в кривых_УтебалиеваУтебалиева Г.Е. и др. Учебное пособие по русскому языку (аудирование для иностранных учащихся). – 2017. – 92 с.

Учебное пособие по русскому языку (аудирование для иностранных учащихся) подготовлено для изучающих русский язык и может быть использовано в иностранной аудитории как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. В нем предлагается комплекс заданий по аудированию, сопровождающий основной лексико-грамматический курс русского языка для иностранцев на элементарном этапе обучения.

Цель пособия – формирование и развитие умений воспринимать на слух русскую разговорную речь для оптимальной языковой и речевой адаптации.

Данный курс может стать основой для дальнейшего изучения русского языка, развития и совершенствования умений восприятия на слух на более высоком уровне владения языком.

 

 

Обложка БайкушиковаБайкушикова Г.С. Қазіргі халықаралық қатынастардағы экологиялық қауіпсіздік мәселелері: Еуропа елдерінің Орталық Азияға тәжірибесі. – 2016. – 202 б.

Монографияда қазіргі халықаралық қатынастарда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі, Еуропа елдерінің осы саладағы тәжірибесі кешенді зерттеліп, Орталық Азияда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолда­ры қарастырылған. Жұмыста Орталық Азия аймағындағы негізгі экологиялық қауіптер айқындалып, еуропалық тәжірибені пайдалану мүмкіндіктері ұсынылған. Монография халықарылқ қатынастардағы қауіпсіздік мәселелерімен айна­лысатын халықаралық қатынастар мамандары, саясаттанушылар, экономи­стер, құқықтанушылар, студенттер, магистранттар және докторанттарға үшін қызығушылық танытады.

 

Обложка Мукашева АМукaшевa A.Б., Aхметовa Г.К., Тaубaевa Ш.Т., Булaтбaевa A.A. Зaрубежный и кaзaхстaнский опыт формировaния профеccионaльного caмоопределения cовременной молодежи: моногрaфия. – 2017. – 83 с.

Преднaзнaченa для студентов, мaгистрaнтов и специaлистов в облaсти обрaзовaния, оргaнизaции профильного обучения и профессионaльной ориентaционной рaботы.