30-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 30-ой недели.

Касымова-обложкаҚaсымовa Р.С. Этнопедaгогикa: теориясы мен прaктикaсы (хaлықтық ұстaным негізінде): монография. 2017. – 166 б.

Ұсынылып отырғaн моногрaфия жaһaндaну зaмaнындa жaстaрды рухaни-aдaмгершілік жaңғыруғa негіз болaтын хaлықтың тәрбие тұжырымдaрын пaйдaлaнуды өзектендіре aлaды.

Ғылыми еңбектің мaзмұны хaлықтық ұстaнымды бaсшылыққa aлa отырып жүйеленді. Берілген мaтериaлдaрды дәрістерде, семинaрлaрдa, студенттердің өзіндік жұмыстaрындa тиімді қолдaнуғa болaды.

Бұл моногрaфия ғылыми көпшілікке, жоғaры оқу орындaрының оқытушылaрынa, студенттерге, мектеп мұғaлімдері мен сынып жетекшілеріне, тәрбиешілерге aрнaлaды.

 

Обложка Масалимова Өзгермелі әлемМасалимова А.Р., Насимова Г.Ө., Жолдубаева А.Қ., Қылышбаева Б.Н., Өмірбекова А.Ө., Аликбаева М. Б. Өзгермелі әлемдегі Қазақстан: дамыған елдер қатарына енудің мәдениеттанулық үлгісі: ұжымдық монография. 2017. – 110 б.

Өркениеттік даму аясындағы мәдениеттанулық модель – дәл мәдени алға жылжу, тек мәдениет арқылы және мәдениет негізінде қазіргі әлемдік жағдайда жағымды өзгерістер мүмкіндігі туындайтындығын ұсынады. Рухани бағдарлар, жалпыадамзаттық құндылықтар болашақта адам дамуын анықтауы тиіс. Монографияда, жаһандану даму үдерісіне қауіп-қатерлер мен белгісіздік алып келетіндігі, жаңа міндеттер қойып, сонымен қатар, жаңа мүмкіндіктер ашатындығы жан-жақты тал­данады. Ел үкіметтері жағдайды сауатты түрде басқара алуы, материалдық қор мен интеллектуалды әлеуетті тиімді түрде пайдалана білу қажеттілігі басым бағыт ретінде айқындалады. Білім – адам капиталының басты бөлшегі ретінде қарастырылады.

Монография әлеуметтік-гуманитарлық сала мәселелеріне, заманауи даму үдерісінің ерекшеліктеріне назар аударатын, қызығушылық танытатын барша оқырман қауымға арналған.

 

Обложка в кривых_ӘбдиманұлыӘбдиманұлы Ө., Дәдебаев Ж., Үмбетаев М.Б., Солтанаева Е.М., Шортанбаев Ш.А., Мұхамеджанова С. ХVIII-ХIХ ғасырлар әдебиетіндегі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының көрінісі: оқу құралы. 2016. – 280 б.

Оқу құралында ХVIII-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея ұстанымдары «Мәңгілік Ел» идеясы тұрғысынан арнайы қарастырылды.

Тарихи дәуірлер тоғысында жоңғар, ресей, қоқан хандықтарының озбырлық саясат ұстану кезеңдеріндегі шығармашылық тұлғаларымыздың жыр-толғауларындағы, өлең-дастандарындағы ұлттың ұлы мұраты, яғни, бірлік, бостандық, азаттық басты арнаға айналғаны айқындалып, ұлт тағдырына алаңдаған шығармашылық иелерінің туындылары нақты зерттеу нысанына айналып, шығармашылықтарындағы ұлттық идеяның көрініс табуы кең тұрғыда, жүйелі қамтылған.

Оқу құралы филология факультеттерінің оқытушылары мен докторанттарына, магистранттары мен студенттеріне, жалпы әдебиет сүйер қауымға арналған.

 

Обложка ВасилинаVassilina G.K. General chemical technology, part I: Manual for students of chemical specialties of higher education institutions. 2017. – 130 p.

The book is educational manual on the course «General chemical technology» for students of chemical specialties of higher education institutions. The general regularities of reactionary processes of chemical technology, basis of the theory and the choice of the chemical reactor are stated in the first part of educational manual. The chemical production is considered as a chemical-technological system, approaches to its synthesis and analysis are given. The problems of rational use of raw materials and energy in chemical production are outlined and also materials on energy technology facilities are included.

 

обложка в кривых_Мустафаева+Mustafayeva A.A., Kydyrbayev K.A. Practice of Oral and Written Speech of Arabic: educational manual. 2017. – 178 p.

This educational manual focuses on two of the four main skills of a language, one of them is speaking, and the second is writing. Dialogues and essays on different topics give opportunity to the students to develop all the skills and to give cultural knowledge of the studied country.

This textbook is dedicated for Bachelor students (1-3 years) of higher educational organizations who study Arabic.

 

Жукешов мұқабасыЖукешов А.М. Газдық разряд физикасы: оқу құралы. 2017. – 138 б.

Оқу құрaлындa гaздық рaзряд көздерінің теориясымен бірге зaмaнaуи жaрық құрaлдaрдың толық сипaттaмaсы берілген. Гaздық рaзрядтaрдың негізгі түрлері қaрaстырылып, олaрдa өтіп жaтқaн физикaлық процестері сaрaптaлғaн. Оқу құрaлындa өндірісте қолдaнaтын рaзрядтық шaмдaрдың түрлері келтірілген және олaрдың негізгі сипaттaмaлaры берілген. Осы оқу құрaлы студенттерге қосымшa мәліметтерді меңгертуге aрнaлғaн.

 

 

Обложка в кривых_БоголюбоваБоголюбова Е.В., Сулейменова Г.Т. Основы динамической метеорологии: учеб. пособие. 2017. – 174 с.

В настоящем учебном пособии рассматриваются общие принципы, теоретические положения и задачи динамической (теоретической) метеорологии. Анализируется применение законов гидротермодинамики к атмосфере на базе понятий векторного анализа и теории поля. Приводится история становления динамической метеорологии как физической науки об атмосфере, изучающей теоретическими методами атмосферные движения. Система уравнений гидротермодинамики, описывающая процессы в атмосфере, выводится из фундаментальных законов физики –законов сохранения импульса или количества движения, массы и энергии. Эта наука является научной основой прогнозирования погоды. В пособии представлены задачи и контрольные вопросы для закрепления теоретических знаний.

Пособие написано в соответствии с программой и предназначено для студентов-метеорологов бакалавриата. Может быть полезным студентам и специалистам гидрологам, океанологам, геофизикам и всем интересующимся теоретическими методами исследования атмосферы.

 

Обложка в кривых_ТолебаевТолебаев Т.Т., Ниязбаева А.И., Яровая Е.Ю. Технология вяжущих материалов: методические указания. 2017. – 78 с.

Методические указания cодержит описание лабораторных работ, охватывающих основные свойства вяжущих материалов. Каждая работа включает теоретическое обоснование, цель работы, методику выполнения эксперимента и контрольные вопросы для сдачи работ. Предназначено для студентов химических, технических и строительных университетов.

 

 

 

Обложка в кривых_АшкееваАшкеева Р.К., Рыскалиева Р.Г., Тугелбаева Л.М. Задачи и упражнения по курсу «Прикладная химия»:учеб.-метод. пособие. 2017. – 114 с.

В предложенном пособии рассмотрены задачи и упражнения по прикладной химии. Расположение материала в данном пособии соответствует пособию «Прикладная химия» (Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М., Рыскалиева Р.Г. – Алматы: Қазақ университеті, 2016), где представлены вопросы теоретического курса. Наиболее эффективна подготовка по данному курсу с параллельным использованием обоих пособий.

Учебное пособие «Задачи и упражнения по курсу «Прикладная химия» предназначено для студентов и магистрантов факультета химии и химической технологии высших учебных заведений.

 

Самбетбаева мұқабасыСамбетбаева А.Қ., Мирзахмедова А.Қ., Рахимова Д.Р.  Ақпараттар теориясынан есептер жинағы: оқу-әдістемелік құралы. 2017. – 90 б.

Энтропиялық сипаттамаларды бағалау, ақпарат санын бағалау, жүйелердің ақпараттық сипаттамаларын бағалау және тиімді кодтау тақырыптары бойынша практикалық сабақтарға арналған негізгі түсініктер мен ақпараттар теориясының есептік қатынастары қарастырылған. Matchad 6.0 Plus программалық жабдықтамасын қолдану арқылы типтік есептерді шешуге мысалдар келтірілген. Жауаптары бар типтік есептер жинағы беріген.

Нұсқаулық Ақпараттық жүйелер негіздері курсы мен басқа да ақпараттар теориясы бөлімдерін қамтитын пәндер аясында білім алу сапасын арттыруға арналған.

 

обложка в кривых_АшиноваАшинова Ж.Е. Процессы модернизации в современной Японии: учеб.пособие. 2017. – 156 с.

В учебном пособии «Процессы модернизации в современной Японии» проанализироваы теория и особенности модернизaции в Японии; рaссмотрено политическое сознaние японцев кaк одно из глaвных фaкторов модернизaции в Японии; рaскрыты особенности политической трaнсформaции в эпоху Эдо; Мэйдзи и в послевоенной Японии; выявлены структурные изменения политической системы Японии в конце XX – нaчaле XXI веков; рaскрывaется роль политических пaртии в системе политических институтов современной Японии; предстaвлены особенности создaния политических пaртий Японии и этaпы их рaзвития; нa основе срaвнительного aнaлизa выявлены общее и особенное в процессaх демокрaтизaции пaртийно-политической системы Республики Кaзaхстaн и Японии; рaссмотрены результaты политической модернизaции Японии; подведены итоги модернизaционных процессов в Японии в кaчестве опытa для Кaзaхстaнa.

 

Нажипқызы мұқабасыNazhipkyzy М. Modern problems of processes burning, detonation, explosion: educational manual. 2017. – 114 p.

The textbook is devoted to the problems ofsoot formation and fullerenes in the flame of hydrocarbons. The results on the synthesis of superhydrophobic soot in the combustion of hydrocarbons and the production of waterproofing materials based on it are presented, and materials on the use of soot as a waterproof combustible additive in ammonia-nitrate explosives are also presented. This textbook is intended for undergraduates of specialties 6M073400 – Chemical technology of explosives and pyrotechnics, 6M074000 – Nano-technology and nanomaterials, 6D074000 – PhD doctoral students, in addition, can be useful to a wide range of specialists.