31-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 31-ой недели.

Обложка ИсаховИсахов А.А. Практикум по численным методам и математическому моделированию физических процессов: учебное пособие. 2017. – 238 с.

Учебное пособие посвящено изложению основ численных методов и математическому моделированию физических процессов. Содержит большое количество численных методов и примеры их реализации в виде программных кодов, написанных на языке С/С++ в целях обучения студентов навыкам математического моделирования физических процессов.

Учебное пособие предназначено для студентов, как для младших курсов, так и для старших курсов, обучающихся по специальности «Математическое и компьютерное моделирование» в соответствии с программой бакалавриата и магистратуры, а также может быть полезным при обучении студентов других специальностей, таких как «Механика», «Физика» и т.д.

 

обложка_Толебаев в кривыхТөлебаев Т.Ә. Қосалқы тарихи пәндер: оқу құралы. 2017. – 280 б.

Бұл оқу құралында қосалқы тарихи пәндердің ономастика, генеалогия, нумизматика, хронология, геральдика, тарихи метрология, палеография сияқты күрделі салалары баяндалған, силлабус, семинар сабақтарының тапсырмалары, тест сұрақтары мен студенттердің өзіндік жұмыстары үшін қосымша тапсырмалар берілген.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының тарих факультеттері студенттеріне, мектеп мұғалімдеріне және көпшілік оқырмандарға арналған.

 

 

Жанабаев мұқабасыЖаңабаев З.Ж., Наурзбаева А.Ж., Ізтілеуов Н.Т., Бейсебаева А.С.  Жалпы астрономия: оқу құрaлы. 2017. – 194 б.

Оқу құралы 4 тараудан тұрады: бірінші тарауда сфералық астрономия негіздері бойынша мағлұматтар келтірілген: аспан координаттары-ның жүйелері, Жер қозғалысы, уақыт санау жүйелері, жұлдыздар орналасуын бұрмалайтын эффектілер сөз болады. Екінші тарау аспан механикасының элементтеріне арналған. Мұнда планеталар қозғалысы, олардың ерекшеліктері мәселелері қарастырылған.Үшінші тарауда астрофизика саласының негізгі түсініктері сөз болады: Күн, оның радиосәулеленуі, жұлдыздар, олардың түрлері, спектрлік классификациясы, Галактикалар эволюциясы мәселелері қарастырылған.

 

Мекебаев мұқабасыМекебaев Т.Қ., Құмғaнбaев Ж.Ж. 1917 жылғы Ресейдегі aқпaн төңкерісі және оның Қaзaқстaнғa әсері: оқу құрaлы. 2017. – 140 б.

Aвторлaрдың көпшілікке ұсынып отырғaн оқулығындa ХХ ғaсыр бaсындa орын aлғaн сaяси өзгерістер мен 1917 жылғы Ресейдегі aқпaн төңкерісі және оның Қaзaқстaнғa әсерін, елдегі қосөкіметтіліктің орнaуы мен Уaқытшa биліктің Қaзaқстaндaғы билік орындaрының қызметін aшуғa aрнaлaды. Оқулықтa осы жылдaрдaғы Қaзaқстaндaғы Уaқытшa үкімет билік орындaрының қызметі мен қaтaр, ұлт қaйрaткерлерінің қоғaмдық сaяси қызметіне қaтысты тың тұжырымдaр мен қорытындылaр жaсaлып және қaзіргі зaмaн тaрихындaғы ең өзекті мәселелер қaрaстырылғaн.

 

Обложка ЕрдавлетовЕрдавлетов С.Р., Искакова К.А., Артемьев А.М., Баяндинова С.М. Рекреационный туризм: учебное пособие. 2017. – 176 с.

Содержание учебного пособия «Рекреационный туризм» предус-матривает получение студентами профессиональных знаний по рекреационно-туристкой деятельности, а также рекреационномурайоновированию, овладение навыками оценки рекреационых ресурсов и разработки программных туров. Подобные теоретические знания и практические навыки необходимы в научно-исследовательской, педагогической и проектно-производственной деятельности выпускников. Они формируют такие предметные компетенции как: способность выявлять и оценивать туристско-рекреационный потенциал территорий; способность проводить районирование территорий; способность к ориентации в организациитуристско-рекреационного пространства и ряд других компетенций формируемых в системе мировых образовательных про-грамм предметнойобласти «Туризм».

Настоящее учебное пособие предназначено для реализации учебной дисциплины «Рекреационный туризм», которая является составной частью профессиональной подготовки кадров для сферы туризма широкого профиля.

 

обложка_Страница_1Рыскиева А.Ә. Дәстүрлі түрік дүниетанымының рәміздік универсумы: монография. 2017. – 280 б. + 8 б.

Монографияда байырғы түріктердің дүниетанымында көрініс тапқан рәміздік ұғымдардың өзіндік болмысына философиялық пайымдаулар жасалады. Түрік дүниесінің тарихи-рухани өмір тәжірибесі мен ой-санасы, әлеуметтік жадысының көрінісі Орхон-Енисей жазба ескерткіштеріндегі дәстүрлі дүниетанымға тән рәміздердің мән мағынасы мен мазмұны зерделенеді.

Кітап студенттер мен магистранттарға, докторанттарға, зерттеушілерге, сонымен қатар дәстүрлі түрік руханияты мен өркениетінің мол мұрасы мен мирасына ден қойған көпшілік оқырманға арналған.

 

Обложка Әке+Аманов Б.М. Әке аманаты. 2017. – 100 б. + 8 б.

Ұлағатты ұстаз, асыл әке Батырхан Мәнәпұлының бұл кітабында Найман руынан таралған Өтеміс баба шежіресінің ата тізбегі жинақталған. Сонымен бірге, 40-50 жылдардағы ауыл өмірі, сол кездегі балалар өмірі мен өз балалық шағы, туғандары туралы естеліктер берілген.

 

 

 

 

Обложка Абдибаттаева+Тәжекеева К.Ә., Әбдібаттаева Г.М. Өшпес өмір. Естеліктер жинағы. 2017. – 160 б.

Бұл кітап саналы ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнаған ұлағатты ұстаз, аяулы жар, ардақты әке, еңбекқор азамат Әбдібаттаев Әбдімәулен Сейітжапбарұлының туғанына 90 жыл толуына орай жинақталған.Замандастары мен әріптестерінің, шәкірттерінің естеліктері кітапқа арқау болды. Естеліктерде Әбдімәулен Сейітжапбарұлының өмірі мен еңбек жолы, еңбекқорлығы мен ағайын-туыс арасындағы сыйластық, әріптестер әлеміндегі орны, шәкірт тәрбиесіндегі табандылығы сөз болады. Басылым саналы ұрпаққа салиқалы жол сілтер рухани азық болары даусыз. Кітап қалың оқырманға арналып отыр.