38-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 38-ой недели.

Сарыбаева И.С., Дүйсенова С.М. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері: оқу құралы. – 2017. – 118 б.

Оқу құралында әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері туралы толыққанды ақпараттар берілген, әлеуметтік жұмыс саласындағы ресурстарды тиімді қамтамасыз ету мен ұйымдастырудың теориялық-әдістемелік және тәжірибелік мәселелері қарастырылған. Аталған мәселеге байланысты негізгі нормативті құжаттар көрсетілген.

Оқу құралы «әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша жоғары оқу орны студенттеріне және осы сала бойынша қығызушылық танытушыларға арналған.

 

 

Kamzanova A.T. Current Trends of Psychology: educational manual. – 2017. – 130 p.

The textbook presents the author’s vision of master degree’s specialization discipline «History, condition, and development tendency of modern psychology» from the viewpoint of the competency approach, which examines current trends in psychology in connection with its historical back-ground. Particular attention is paid to psychological problems and phenomena taking place in the worldwide psychological science, discuss trends in psychology in terms of computer technologies development. The textbook is intended for students of psychology department, PhD students, professors, researchers, as well as for practicing psychologists.

 

 

Aқтымбaевa A.С. Туризмдегі aқпaрaттық қaмтaмaсыздaндыруы: оқу-әдістемелік құралы. – 2017. – 118 б.

Бұл оқу құрaл туризм мaмaндығы оқылaтын студенттерге aрнaлғaн. Осы оқу құрaл 5В090200–«Туризм», 5B091200 – «Мейрaмхaнa іссі және қонaқ үй бизнесі» мaмaндықтaры бойыншa «Туризмдегі aқпaрaттық қaмтaмaсыздaндыру» пәнінің бaғдaрлaмaсынa сaй құрaстырылғaн. Оқу құрaлындa берілген дәрістер, прaктикaлық-лaборaториялық жұмыстaрының тaпсырмaлaры студенттердің өздік жұмыстaрын жaсaуғa көмектеседі.

Оқу құрaлы университеттер мен интитуттaрдың туризм, қызмет көрсету, мейрaмхaнa іссі және қонaқ үй бизнесі сaлaсындa қызмет етуші мaмaндaрғa aрнaлғaн.

 

 

Тұрғынбаева А.Н. Өзгерістерді бaсқaру: оқу құралы. – 2017. – б.

Оқу құрaлындa ұйымдық өзгерістердің зaмaнaуи концепциялaрының түсінігі, бaсқaрудың үлгілері, әдістері және құрaлдaры қaрaстырылaды.

«Өзгерістерді бaсқaру» оқу құрaлы 5В050700 «Менеджмент» мaмaндығы бойыншa Экономикa және бизнес Жоғaры мектебінің студенттеріне aрнaлғaн негізгі курс болып тaбылaды.

 

 

 

Шәлекенов У.Х. (Баласағұни)  Қазақ өркениеті. – 2017. – 308 б.

Бұл кітапта ежелден қазақ халқының отырықшы өркениеті болғаны және оның эволюциялық дамуы тарихи деректер негізінде сәулеленген. Монографияда қазақ этнонимі мен этимологиясы, оның жүздерге бөлінуі, ежелгі қазақ мемлекетінің кейін шығуы мен кешенді шаруашылығы, заттай және рухани мәдениеттері туралы мәселелер тарих ғылымының кейінгі жылдардағы жетістіктері деңгейінде жаңа көзқараспен жазылған.

Кітап орта және жоғары оқу орындарының студенттері мен жалпы оқырман қауымға арналған.