50-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 50-ой недели.

 

Kondybayeva S.K. Innovative entrepreneurship: educational manual. – 125 p.

The manual training «Innovative Entrepreneurship» is for students of economic and non-economic specialties. The manual training is based on lectures, which were held in al-Farabi KazNU. It includes relevance materials, considers the term Entrepreneurship, its classical and modern types, algorithm of business plan, the meaning of entrepreneurial ecosystem, stages of innovation process, the way of creating startup, innovative technological project, etc. After each chapter, students can check their material knowledge by special questions.

 

Ештаева Н.А. Қазақ және батыс тілдері мақалмәтелдер сөздігі. − 352 б.

Бұл мақал-мәтелдер сөздігіне батыс халықтары мен қазақтың таңдаулы мақал- мәтелдері мен нақыл сөздері енгізілді.

Әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке кө-теру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Болашақ шет тілі мамандарына тілдердің қыр-сырын үйретіп, сол елдің мәдениетімен, әдебиетімен, әдет-ғұрпымен таныстырып, жан-жақты білім алуы үшін де бұл сөздік әрі керекті оқу құралының да қызметін атқарары сөзсіз.

Осы орайда «Қазақ және батыс тілдері мақал-мәтелдер сөздігі» мектеп оқушыларына, студенттерге, мұғалімдерге және көпшілік қауымға ұсынылады.

 

Мадибеков А.С. Атмосфераның ластануы және оны қорғау: оқу-әдістемелік құралы.

 «Атмосфераның ластануы және оны қорғау» пәні бойынша 5В061200-Метеорология мамандығына арналған оқу-әдістемелік құралы.

Әдістемелікте атмосферадағы ластаушы заттардың таралу заңдылықтары, таралу процесіне әсер ететін климаттық жағдайлардың ықпалы, ауаның ластануын болжаудың физикалық негіздері, фондық шоғырлану және шекті мұмкіндік тасталымдар нормаларын әзірлеу туралы ақпарат, атмосфералық ауаға қоспалардың концентрациясын есептеу әдістерінің негізгі ережелері келтірілген, ауа сапасын бақылау жүйесі туралы ақпарат және ауа сапасын бағалау кезіндегі пайдаланылатын статистикалық сипаттамалар қарастырылады.

 

Шалгинбаева С.Х. Краткий словарь этнологических терминов.

Предлагаемый краткий словарь содержит термины на трех языках: русском, казахском и английском и рассчитан, прежде всего, для бакалавров специальности «Археология и Этнология». А так же может заинтересовать и другие группы читателей. Данный краткий словарь ставит своей целью помочь бакалаврам в овладении справочно-информационного материала и сформировать навыки самостоятельной работы.

 

 

 Жиреншина К.А. Химия терминдерінің қысқаша немісше-орысша-қазақша сөздігі. – 158 б.

Сөздікке химия саласында, химиялық оқулықтарда, өндірісте және ғылыми әдебиеттерде пайдаланылып жүрген терминдік сөздер мен сөз тіркестері енді.

Мұнда терминдер мен терминдік сөздер тіркестеріне қысқаша түсіндірме берілді. Анықтама сөздік жоғары оқу орындарының студенттеріне және химия саласының мамандарына арналған.

 

 

Kusainov A.S. Selected problems in parallel computing and multithrea-ding in nuclear physics: educational-methodical manual. – 99 с.

A wide range of different problems of nuclear physics, parallelized in the Linux operating environment, ready for studying by students within the framework of special courses on programming, numerical methods and computer modeling, is considered at the modern level. Questions and independent exercises for modification of the proposed program code are given. The text of the programs is also available in electronic form for downloading and further independent work.