52-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 52-ой недели.

%d2%9b%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b5%d0%b2Қожакеев Т. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. – 2016. Ш. 90. – 344 б., сур.

Темірбек Қожакеев – өз өмірі арқылы қайтпас қайсарлық, мойымас мінез, мұқалмас жігер мен принципшілдіктің айқын үлгісін көрсеткен күрделі тұлға. Сондықтан сериялық кітабымыздың ұстаз-ғалым, сатирик, жазушы, журналиске арналған шығарылымы мұрағат құжаттары, сирек фотосуреттер, әріптестері, замандастары, шәкірттерінің естеліктері арқылы кейіпкердің түрлі адами қырын ашуға тырысуымен құнды.

Кітап көпшілік оқырманға арналады.

 

 

%d0%b4%d1%8e%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd-%d1%85Дюсембин Х. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. – 2016. В. 91. – 327 с., рис.

Книга приурочена к 85-летнему юбилею известного ученого-физиолога, доктора биологических наук, профессора, академика НАН РК Хабдрахмана Дюсембиевича Дюсембина. Основные научные исследования профессора Х. Дюсембина направлены на выяснение механизмов нейрогормональной регуляции лактации. Он доказал роль эфферентных нервов и катехоламинов в торможении рефлекса молокоотдачи и разработал меры борьбы с гипогалактией.

В издании вниманию читателей представлены избранные труды, воспоминания известных ученых, современников и близких Х.Д. Дюсембина,  а также архивные материалы и фотографии разных лет.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 

 

%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bcЖуринов М. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. В. 89. – 336 с., рис.

Книга посвящена известному ученому-химику, президенту Нацио­нальной академии наук Республики Казахстан, доктору химических наук, профессору, Лауреату Государственной премии РК, академику Мурату Журиновичу Журинову. Он является автором более 750 научных трудов, в том числе 22 монографии, более 130 авторских свидетельств и патентов, некоторые из которых запатентованы в США, Великобритании, ФРГ и др. странах.

В издании представлены архивные материалы, воспоминания современников и близких, публикации в СМИ и избранные труды ученого, а также фотоматериалы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 

 

%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2-%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81Ибрашев Ж. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. В 93. – 300 с., рис.

Книга посвящается жизни и деятельности доктора исторических наук, профессора кафедры международных отношений и внешней политики РК Жараса Умаровича Ибрашева.

Профессор Ж.У. Ибрашев является основателем факультета международных отношений в КазНУ им. аль-Фараби, автором монографий, научных работ, методологических разработок, учебных спецкурсов и множества научно-популярных изданий, известнейшим французоведом и популяризатором демократических идей. Более 40 лет он занимался изучением проблем европейской интеграции.

В книге представлены избранные труды, воспоминания соратников и близких, а также архивные и фотоматериалы.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

 

 

%d0%b6%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2Жотабаев Н.Р. Белгілі тұлғалар туралы. Об известных личностях / Н.Р. Жотабаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 186 с., рис.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ғалым әрі публицист Нығмет Рахметұлы Жотабаевтың бұл кітабында елімізге белгілі тұлғалар, аяулы азаматтар туралы жазылған ойлары мен пікірлері берілген.

В книге заслуженного деятеля Республики Казахстан, ученого и публициста Нигмета Рахметовича Жотабаева включены очерки, эссе-воспоминания, штрихи политических портретов ряда известных лич­нос­тей, беззаветно преданных своей Родине, с интересной жизненной пози­цией (в алфавитном порядке).

Книга на казахском и русском языках будет интересна широкому кругу читателей.

 

 

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0

Сатыбалдин С.С. Тәуелсіз Қазақстан экономикасының өркендеуіне 25 жыл. Развитию экономики независимого Казахстана 25 лет / С. Сатыбалдин. – Алматы, 2016. – 345 б., сур.

Монография авторы – Қазақстан Республикасының ғылым мен техникаға еңбегі сіңген қайраткері, ҚР ҰҒА академигі, экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Сағындық Сатыбалдин.

Кітап Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына, оның экономикалық дамуы мен осы уақыт аралығындағы жетістіктеріне арналады. Монографияда тәуелсіз мемлекеттің 1991 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасу, реформа жүргізу және әлемдік деңгейде экономикасының нығаюы мәселелеріне арналған зерттеулер ұсынылған.

Бұл еңбегінде тәуелсіз Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына негіз болған басты «күштер» және Оңтүстік Азиядағы «Арыстандар» мен «Айдаһарлардың» нарықтық экономикаға көшу жолдарының нәтижелері және осы елдерде болған дағдарыстар толығынан зерттеліп, бізге тиімді өту жолдары үкіметке ұсынылған. Автор Қазақстан Республикасының кешегі социалистік заманынан бүгінгі тәуелсіз Қазақстан экономикасының өсу-өркендеу жолдарын толық зерттеп, осы уақытқа дейін болған экономикалық реформалар моделіне баға берген. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев ұсынған Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасын, оның ішінде инновациялық өркендеу жолдарын, Қазақстан Республикасы 50 өркениетті елдің қатарына кіруіне ғылыми түрде талдау және ұсыныстар жасады.

Қазақстан Республикасының Даму жолдарының тиімділігін жан-жақты зерттеп, 2050 жылы елі­міздің әлемдегі өркениетті 30 елдің қатарынан көрінетінін айқындап, Мәңгілік елде өмір сүретінімізге толығымен сенім білдіреді.

Ғалымның ұзақ жылдар бойғы ізденістерінің нәтижесіндей бұл еңбекте нақты статистикалық деректер мен дәйектер мол.

Бұл еңбек атқарушы билік қызметіндегілер мен кәсіпкерлерге көмекші құрал, жоғары оқу орындарының оқытушы-профессорларына, студенттеріне көмекші оқулық ретінде пайдалануға ұсынылады.

 

hard-cover-of-turashevaTurasheva S.K. Basics of Biotechnology: Plant Biotechnology: textbook / S.K. Turasheva. – Almaty: Qazaq university, 2016. – 188 p.

In the textbook presented basic information on theoretical, practical and applied aspects of plant biotech­nology. Each chapter includes relevant media protocols, methods, technologies and is profusely illustrated with schemas, diagrams and original photographs. The textbook includes 3 parts, 13 chapters and contains a com­plete bibliography and a glossary of terms commonly used in plant biotechnology literature.

This textbook help students understand plant biotechnology, how the research is conducted, and how the technology may impact the future.

The textbook proves to be an excellent text-material for undergraduate, postgraduate students, researchers in various fields of plant sciences, plant biotechnology and a useful reference book for those interested in the application of any aspect of plant technologies.

Published in authorial release.

 

В учебнике представлены основные теоретические и практические материалы, а также приклад­ные аспекты биотехнологии растений. В каждой главе рассматриваются протоколы питательных сред и методов, технологии, которые сопровождаются поясняющими схемами, диаграммами, а также ориги­нальными фотографиями. Учебник состоит из 3 частей, 13 глав, а также библиографических ссылок и глоссария терминов, общепринято используемых в биотехнологии растений.

Книга будет полезна студентам для изучения основ биотехнологии растений, правильного проведе­ния исследований и понимания того, каким образом технологии могут оказывать влияние на будущее развитие биотехнологии.

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, молодых научных сотрудников, занимающихся в области растениеводства, биотехнологии растений и для широкой аудитории читателей, интересую­щихся прикладными аспектами биотехнологии растений.

Издается в авторской редакции.

 

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d1%85_%d2%9b%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0Қортaбaевa Г.Қ. Түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы: оқу құрaлы. – 2016. – 177 б.

 «Түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы» aтты оқу құрaлы түркі тілдерінің және жеке түркі тілдерінің дыбыс өзгерiстерi, түбiр мәселелерi грaммaтикaлық сипaты мен ортaқ жaқтaрын, ерекшеліктерін, морфологиялық формaлaры сaлыстырмaлы aспектіде қaрaстырғaн еңбек болып тaбылaды.

Оқу құрaлындaғы мaтериaлдaр мен тұжырымдaр гумaнитaрлық фaкульттерде түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы, қaзaқ тiлiнiң тaрихи грaммaтикaсы, морфологиясы, синтaксисі бойыншa ғылыми курстaрдaн дәрiс оқудa, aрнaйы курстaр мен семинaрлaр өткiзуге, көмекшi оқу құрaлдaрын дaйындaудa септiгiн тигiзедi. Сондaй-aқ жинaқтaлғaн тiлдiк мaтериaлдaрды тaрихи этимологиялық зерттеулер мен лексикогрaфиялық еңбектерде де пaйдaлaнуғa болaды.

Оқу құрaлы жоғaры оқу орындaрының оқытушылaры мен түркітaну, қaзaқ тілі мен әдебиеті, шет тілі: екі шет тілі мaмaндықтaрындa оқитын мaгистрaнттaр мен бaкaлaврлaр, сонымен қaтaр мен PhD докторaнттaры мен ізденушілерге, сондaй-aқ жaлпы тіл мaмaндaрынa aрнaлaды.

 

 

cover-of-askarova_%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d1%85Askarova A.S., Issatayev S.S., Bolegenova S.A. [et. al.]. Molecular physics: laboratory practicum in physics. – 2016. – 142 p.

This manual describes the laboratory work in molecular physics at the rate of physical workshop. The manual is intended for undergraduate of the Faculty of Physics and Technology of Al-Farabi Kazakh National University.

Published in authorial release.

В практикуме даны руководства по выполнению лабораторных работ по молекулярной физике в условиях физической мастерской и их описания. Предназначен для студентов физико-технического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Издается в авторской редакции.

 

 

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d1%85_askarovaAskarova A.S., Bolegenova S.A., Issatayev S.S., Kashkarov V.V. [et. al.]. Mechanics: laboratory practicum in physics. – 2016. – 220 p.

The manual drawn up in accordance with the university programs for the general physics course for students of physical and physical-technical specialties. The workshop contains descriptions of 17 laboratory works for the part «Mechanics». Each work includes a brief theoretical introduction, a description of the experimental setup, work assignment, as well as how to conduct experiments and processing the results.

The manual can be used in higher education institutions for the physical and physical-technical specialties.

Published in authorial release.

Учебное пособие составлено в соответствии с действующими университетскими программами по общему курсу физики для студентов физических и физико-технических специальностей. Практикум содержит описания 17 лабораторных работ по разделу «Механика». Каждая работа включает краткое теоретическое введение, описание экспериментальной установки, рабочее задание, а также методику проведения экспериментов и обработки их результатов.

Пособие может использовано в высших учебных заведениях для физических и физико-технических специальностей.

Издается в авторской редакции.

 

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d1%80Асқарова Ә.С. және т.б. Жоғaры тур­бу­ле­нт­ті­лік­те­гі тaмшылaрдың  бө­лі­нуі, дис­пер­сиясы мен булaнуын­ стaтис­тикaлық мо­дельдеу: мо­ногрaфия. – 2016. – 162 б.

Мо­ногрaфия жоғaры тур­бу­ле­нт­ті­лік­те­гі сұйық отын тaмшылaры­ның бө­лі­нуі, дис­пер­сиясы, булaну мен жaну про­цес­те­рін сaндық мо­дельдеу­ге aрнaлғaн. Со­ны­мен қaтaр сұйық отындaрдың не­гіз­гі сипaттaмaлaры мен бүр­ку әдіс­те­рі бей­не­лен­ген, отын­ды ин­жек­тор­лы бүр­ку­ге не­гіз­дел­ген жүйе­лер­де қолдaнылaтын aрнaйы құ­рыл­ғылaрдың түр­ле­рі кел­ті­ріл­ген. Жұ­мыстa жоғaры тур­бу­ле­нт­ті­лік­те­гі сұйық отындaрдың жaну про­це­сін сипaттaйт­ын мaтемaтикaлық мо­дель мен не­гіз­гі тең­деу­лер бaяндaлғaн: мaссaның, им­пульс­тің, іш­кі энер­гия мен кон­центрaция­ның сaқтaлу тең­деу­ле­рі, сaндық есеп­теу­лер­де қолдaнылaтын тур­бу­ле­нт­ті­лік мо­дель­де­рі, оның ішін­де Рей­нол­ьдс бо­йын­шa ортaшaлaнғaн Нaвье-Стокс тең­деу­ле­рі не­гі­зін­де мо­дельдеу әді­сі; сұйық отындaрдың жaнуы­ның хи­миялық мо­де­лі, гaз aғы­нындaғы же­ке бөл­шек­тің қозғaлыс тең­деу­ле­рі, со­ны­мен қaтaр булaну­ды, жы­лу aлмaсу­ды жә­не гaзды ортaмен өзaрa әсер­ле­су­ді сипaт­тaйт­ын тең­деу­лер бей­не­лен­ген.

 

 

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2Абайделдинов Т.М. және т.б. Отдельные правовые аспекты в сфере регулирования трудовых отношений и социального партнерства: монография. – 2016.  –  230 с.

Монография посвящена исследованию теоретических и практических проблем совершенствования действующего законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования трудовых отношений и социального партнерства. В монографии даны и раскрыты проблемы международного сотрудничества в рассматриваемой области и предложены пути совершенствования национального законодательства.

Автором рассмотрен широкий круг правовых норм, институтов трудового  права, выявлены его взаимодействие с другими отраслями права.

Для преподавателей, докторантов, магистрантов, студентов и всех интересующихся данной проблематикой.