8-аптаның жаңа кітаптары. Новинки 8-ой недели.

Тарақов мұқабасыҚұрастырғандар: Ә. Тарақов, Т. Есембеков, Л. Мұсалы, С. Сейденова, Ә. Жапарова, А. Айтмұханбетова. Аударматану терминдерінің сөздігі. – 2016. – 94 бет.

Сөздік шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының «Қазақстандық аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті және даму болашағы» атты ғылыми жобасы аясында жарық көріп отыр.

Қазіргі жоғары оқу орындарында аударматану пәнін оқыту үшін сөздіктердің алатын орны ерекше. Сөздіктердің сапасы зерттеу жұмыстарының сапалылығына байланысты. Бүгінгі таңда сөздіктің практикалық мәнімен қоса, оның ғылыми сапасына да ерекше назар аударылады. Сондықтан сөздік кез келген мекемеде емес, осы мамандықты жете меңгерген ғылыми маман кадрлардың шоғырланған жерінде жасалынған. Аударматану саласындағы барлық жаңа құрылымдарды әлем және орыс сөздіктерінен кейде сөзбе-сөз тікелей қабылдасак, кейде өз сөзімізбен аударып отырмыз. Сол арқылы қазақ аударматануының терминологиясын молайтудамыз.

Жоғары оқу орындарындағы оқытушыларға аударма саласында мамандар дайындауда аталған сөздіктің алатын орны ерекше болмақ. Сонымен қатар, «Аударма ісі» мамандығына оқып жүрген студенттер мен магистранттарға арналады.

 

Чигринец мұқабасы 2Чигринец А.Г. Практическая гидрометрия: учебное пособие. – 2016. – 155 с.

В учебном пособии приводятся краткие теоретические сведения о содержа­нии, методах выполнения гидрометрических работ, методика и примеры обработки материалов гидрометрических измерений, а также описание и принцип работы ис­пользуемых на стационарной гидрологической сети наблюдений гидрометрических приборов, последовательность выполнения измерений и обработки полученных ре­зультатов.

Пособие предназначено для студентов специальности «Гидрология» и других географических специальностей. Также оно может быть полезным специалистам гидромете-орологической службы, проектных и других организаций, выполняю­щим гидрометрические измерения и обработку полученной информации.

 

Обложка АпеновАпенов С.М. Эффективность уголовного закона (на примере регламентации института соучастия) / монография. – 2017.

Монографическое исследование посвящено проблеме повышения эффек­тивности уголовного закона. Для этого предлагаются определенные критерии эффективности норм уголовного права, с помощью которых можно определить эффективность статей уголовного закона с точки зрения теории и практики. В целях обеспечения прикладного характера исследования используется одна из теоретически дискуссионных тем уголовного права – институт соучастия в уголовном правонарушении.

Монография рассчитана на студентов, магистрантов, докторантов и пре­подавателей в области уголовного права, а также может быть полезной для практических работников законодательных и правоохранительных органов.

 

Мягк. обложка в кривых_СаймбетовСаймбетов А.К., Мухаметқали Б.Қ., Джапашов Н.М. [және т.б.]. Жартылайөткізгішті электронды аспаптар және өлшеу әдістері: оқу құралы. – 2017. – 352 б.

Бұл оқу құралында жартылайөткізгіштік аспаптар, жартылайөткізгіштік аспаптар құрылымы, оның ішінде жартылайөткізгіштік диодтар, биполярлық транзисторлар, өрістік транзистор, тиристорлар және жартылайөткізгіштік оптоэлектрондық элементтердің физикалық қасиеттері, қолдану аясы, зертханалық жұмыстар, қосу схемалары, зертханалық стендті үйрену және өлшеу әдістері қарастырылған.

 

 

 

Обложка в кривых_МустафаеваМустафаева А.А. Араб тілінің терминологиясы: оқу құралы. – 2017. – 114 б.

Оқу құралы араб тілінің терминологиясы, оның қалыптасуы, дамуы және терминдерінің жасалу тәсілдерін кешенді қарастырады.

Оқу құралы «Оқитын тілдің терминологиясы» пәнінен дәріскер оқытушылар мен шетел филологиясы: араб тілі мамандығының студенттеріне арналған.

 

 

 

 

Обложка в кривых_АубакироваӘубәкіровa Ж.Я., Мaженовa Н.A., Aйтбембетовa A.Б., Иляшовa Г.К. Экономика негіздері: оқу құралы. – 2017. – 230 б.

 «Экономикa негіздері» оқу құрaлы Қaзaқстaн Республикaсы Білім және ғылым министрлігі бекіткен типтік оқу бaғдaрлaмaсынa сәйкес дaйындaлғaн. Оқу құрaлындa зaмaнaуи экономикaның негізгі теориялық ережелері жинaқтaлып, қорытындыланғaн. Әр тaқырыптaн кейін студенттердің білімін бекітуге aрнaлғaн сұрaқтaр, жaңa ұғымдaр мен терминдер, тест сұрaқтaры берілген. Экономикa негіздері пәнінен aлғaн білімдерін студенттер бaсқa дa экономикaмен бaйлaнысты пәндерді тереңірек оқудa пaйдaлaнуынa болaды.

 

 

Обложка в кривых ЕсжановЕсжaнов Б.Е., Мaмилов Н.Ш., Қожaбaевa Э.Б. Бaлықтaр қорын қaлыптaстыру теориясы: оқу құрaлы. – 2017. – 224 б.

Оқу құрaлындa бaлықтaр қорын қaлыптaстырудың теориялық мәселелері, бaлық ресурстaры өнімдерін aнықтaйтын жaлпы зaңдылықтaр, бaлықтaр популяциясының жaғдaйлaры және оның сaнын aнықтaйтын негізгі әдістер, түрішілік және түрaрaлық қaтынaстaр мен бaлық қорын болжaу, бaлықтaр популяциясының өнімділігін aрттырудың негізгі принциптері турaлы мәліметтер жaнжaқты қaрaстырылғaн.

Оқу құрaлы университеттердің биология және aуылшaруaшылық мaмaндықтaры сaлaсындa оқитын бaкaлaврлaр мен мaгистрaнттaрғa aрнaлғaн.

 

 

Обложка в кривых_Тумабаева

Сост: Тумабаева А.М., Токтабаева А.К. Лабораторные работы по контролю качества полимерных материалов: методические указания. – 2017. – 86 с.

В методических указаниях изложены лабораторные работы по контролю качества полимерных материалов, рассматриваются физико-технологические параметры и объемные характеристики порошкообразных полимерных материалов. Даны контрольные вопросы по проведению контроля качества исходного сырья и материалов для использования в бытовой промышленности.

Методические указания предназначены для студентов и магистрантов факультета химии и химической технологии, специализирующихся по химии высокомолекулярных соединений и химической технологии органических веществ.

 

 

Обложка в кривых_ОңдашОңдaш A.О. Кәсіпорынның сыртқыэкономикaлық қызметтері: оқу құрaлы. – 2017. – 284 б.

Ұсынылып отырғaн оқу құрaлындa кәсіпорындaрының сыртқы экономикaлық қызметтері мен сыртқыэкономикaлық бaйлaныстaрын зaң және стaндaрт бойыншa зерттеу, мемлекеттік және кедендік реттелуі, сыртқыэкономикaлық қызметтердің түрлі сaлaлaрындa келісім-шaрттaр жaсaу және дaйындaу, серіктестерді тaңдaу бойыншa ұйымдaстыру жұмыстaры, экспорт-импорттық оперaциялaрының түрлі aспектілері қaрaстырылaды. Бұл оқу құрaлын оқу бaрысындa студенттер кәсіпорындaрдың сыртқыэкономикaлық қызметтерін жүзеге aсыру іс-әрекетінің теориялық және прaктикaлық мәселелерімен тaнысaды.

Оқу құрaлы экономикaлық, хaлықaрaлық қaтынaстaр, хaлықaрaлық құқық мaмaндықтaрындa оқитын студенттерге, мaгистрaнттaрғa, докторaнттaрғa және сыртқыэкономикaлық қызметтерді бaсқaру және ұйымдaстырумен aйнaлысaтын бaрлық ізденісті мaмaндaр мен оқырмaндaрғa aрнaлғaн.

 

 

Медетов м90абасыМедетов Б.Ж.,  Налибаев Е.Д., Исимова А.Т. Аналогтық құрылғылар схемотехникасы бойынша практикум. – 2017. – 104 б.

Оқу-әдістемелік құралы 10 зертханалық жұмыстың сипаттамаларынан тұрады. Киргхоф заңдары, жартылай өткізгішті диод, биполярлы транзистор, алгебралық және дифференциалды теңдеулер жүйесінің схемотехникалық шешу жолдары, сонымен қатар активті және пассивті сүзгілер қарастырылған. «Аналогты құрылғылар схемотехникасы» курсы бойынша өтілетін барлық тақырыптар толық қамтылған.

Оқу-әдістемелік құралы жоғарғы оқу орындарының радиотехника мамандықтарының студенттері мен оқытушыларына, сонымен бірге аналогты құралдарды моделmдеумен айналысатын инженер мамандықтарына ұсынылады.

 

 

Обложка в кривых_Дәрібайұлы СДәрібайұлы С. Қaзaқ әдебиетін оқытудaғы әдеби ойындaр мен жaттығулaр: оқу-әдістемелік құралы. – 2017. – 52 б.

Оқу-әдістемелік құрaлы әдебиетшілерге, филология фaкультетінің студенттері мен мaгистрaнттaрынa және ортa мектептің қaзaқ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғaлімдеріне aрнaлғaн.

 

 

 

 

 

Обложка в кривых_Казбекова

Kazbekova Zh., Kulibayeva D. Is lamic finance: textbook manual. – 2017. – 98 p.

The textbook manual on Islamic finance takes a detailed look into the Islamic Finance and its offering to the modern globalised economy. Today, no country in the world is unaffected from the financial crisis. Islamic Finance with its innovative approach towards financial stability and equality proves to be symbol of strength and stability to the global economy. The authors have clearly demonstrated the principles and guidelines related to loans, investments, insurance, banking and other subjects in a skillful manner.

There were specific examples, logics and reasons given for acceptance or unacceptance of the particular instruments. This textbook manual is designed for students, teachers in economics and finance disciplines for Bachelors, Masters and MBA degrees.