Криминалистика. Өңд. толықт. – 2-бас. Жәкішев Е.Ғ., Найманова Г.Х. және т.б.

4 200 4 800 

Ұсынылып отырған оқу құралында криминалистика ғылымы және оның теориялық мазмұны, методологиялық негіздері, қылмыстық ізді табу, бекіту және алу үшін қолданылатын техникалық құралдар, тергеу әрекеттерінің тактикалық негіздері мен қылмысты тергеу әдістемелері қарастырылған.
Оқу құралы заң факультетінің студенттеріне, магистранттарына, докторанттары мен докторларына, юриспруденция мен құқық қорғау қызметі мамандарына және тәжірибеде құқық қорғау органдары қызметкерлеріне арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
1-бөлім. КРИМИНАЛИСТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
I тарау. Криминалистиканың пәндік сипаттамасы және әдістемелік негіздері…………………………..4
§1. Криминалистиканың пәндік сипаттамасы………………………………..4
§2. Криминалистиканың жүйесі…………………………………………………………………….8
§3. Криминалистиканың әдістері………………………………………………………………9
II тарау. Криминалистикалық идентификация және диагностика………………………….16
§1. Криминалистикалық идентификацияның түсінігі……………………………………………16
§2. Криминалистикалық идентификация объектілерінің ұғымы (түсінігі). Идентификациялық белгілер және оның топтастырылуы (жіктелуі)……………………..22
§3. Идентификация қорытындыларын іс жүргізуде қатысушылардың бағалауы…………………………………………………………………………………………………………26
§4. Диагностика криминалистиканың ілімі ретінде……………………………………….28
III тарау. Қазақстанда криминалистика ғылымының дамуы…………………………33
2-бөлім. КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ТЕХНИКА
I тарау. Криминалистикалық техниканың жалпы ережелері………………………………….38
§1. Криминалистикалық техниканың пәні және түсінігі……………………………………38
§2. Тергеуші мен криминалист-маманның қолданатын ғылыми-техникалық құралдары…….42
§3. Сарапшылардың қолданатын ғылыми-техникалық құралдары…………………….43
II тарау. Криминалистикалық фотография, бейне- және дыбысжазба……………47
§1. Криминалистикалық фотография, бейне- және дыбысжазбаларының түсінігі,
маңызы және жүйесі………………………………………………………………………………47
§2. Сот-жедел фотографияларының әдістері…………………………………………….48
§3. Тергеу әрекетін жүргізу барысында фотографияны қолданудың ерекшеліктері……………54
§4. Сот-зерттеу фотографияларының әдістері…………………………………………60
§5. Бейне- және дыбысжазбаларын криминалистикада қолдану…………….65
§6. Криминалистикалық фото, бейне- және дыбысжазбаларын қолдануды іс жүргізу-
процессуалдық рәсімдеу……………………………………………………..66
III тарау. Трасология…………………………………………………………………………………………………….68
§1. Трасологияның түсінігі, ғылыми негіздері мен жүйесі……………………………………68
§2. Адамның трасологиялық іздері……………………………………………………………79
§3. Бұзу құралдарының іздері……………………………………………………………..83
§4. Құлыптар мен бекітетін құрылғыларды зерттеу………………………………………..88

§5. Көлік құралдарының іздері………………………………………………….. 90
§6. Бүтін затты бөлшек бойынша идентификациялау…………………………………………. 93
IV тарау. Криминалистикалық (сот) баллистика……………………………………………… 96
§1. Сот баллистикасының түсінігі мен мақсаты…………………………. 96
§2. Сот баллистика объектілерінің сипаттамасы………………………………………… 98
§3. Сот баллистикасының объектілерін табу және қарау……………………………….. 107
V тарау. Құжаттарды криминалистикалық зерттеу………………………………………… 113
§1. Құжаттар криминалистикалық зерттеудің объектісі ретінде………………….113
§2. Криминалистикалық қолжазбатанудың түсінігі, объектісі және ғылыми негіздері………. 116
§3. Қолжазба белгілерінің түсінігі…………………………………………………….. 118
§4. Қолжазба үлгілерінің түсінігі………………………………………………………. 123
§5. Криминалистикалық автортанудың түсінігі, міндеттері және ғылыми негіздері………….. 128
§6. Үлгілердің түсінігі…………………………………………………………………… 129
VI тарау. Құжаттарды техника-криминалистикалық зерттеу…………………………. 132
§1. Құжаттарды техника-криминалистикалық зерттеудің түсінігі және оның міндеттері мен түрлері………………………………………….. 132
§2. Құжаттардың бастапқы мазмұнын өзгерту мен оларды қалпына келтірудің
әдіс-тәсілдері……………………………………………………………………………….. 134
§3. Құжаттардың бастапқы мәтінін қалпына келтіру…………………………….. 136
§4. Техникалық жалған қол қоюды зерттеу………………………………….. 137
§5. Мөр және мөр таңбаларын зерттеу……………………………………………. 138
§6. Баспа әдіспен жазылған құжаттарды зерттеу…………………………………………….. 140
§7. Баспахана өндірісін зерттеу……………………………………………………………….. 141
§8. Құжат материалдарын зерттеу………………………………………………………… 143
VII тарау. Заттар мен материлдарды криминалистикалық зерттеу……………………. 146
§1. Заттар мен материалдарды криминалистикалық зерттеудің түсінігі және оның
міндеттері……………………………………………………………………………….. 146
§2. Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде заттар мен материалдарды табу, бекіту және алу….. 148
§3. Лак-бояу және боялған заттарды зерттеу……………………………. 152
§4. Топырақтану…………………………………………………………… 154
§5. Талшық заттарды зерттеу………………………………………………………………………… 156
VIII тарау. Криминалистикалық габитология……………………………………………………… 160
§1. Криминалистикалық габитологияның түсінігі және оның ғылыми негіздері…………… 160
§2. Адамның сыртқы бейнесі элементтерінің жүйесі………………………………. 162
§3. «Ауызша суреттеудің» әдістемесі, міндеттері және әдістері…………………………… 166
§4. Тергеу мен жедел-іздестіру тәжірибесінде «ауызша суреттеуді» қолдану………..168
§5. Адамды сыртқы бейне белгілері бойынша идентификациялау……………….. 170
IX тарау. Криминалистикалық тіркеу…………………………………………………………….. 172
§1. Криминалистикалық тіркеудің түсінігі, мазмұны және оның құқықтық негіздері………… 172
§2. Криминалистикалық тіркеудің түрлері…………………………………………………………. 173
§3. Криминалистикалық тіркеудің объектілері мен мақсаттары…………………………..174
§4. Қылмыс болған жерден қашып кеткен айыпкерлерді, ұсталған және сотталған
тұлғаларды, белгісіз қылмыскерлерді тіркеу………………………………………….. 176
§5. Хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдар және жеке басы анықталынбаған
мәйіттерді тіркеу……………………………………………………. 179
§6. Ұрланған, жоғалған, алынған, өз еркімен тапсырылған иір оқпанды атыс қаруларын, сонымен қатар ашылмаған қылмыстар жасалынған жерден табылған оқтарды, гильзаларды және патрондарды тіркеу…………………… 180

§7. Ұрланған, табылған және алынған заттарды тіркеу……………………………… 181

3-бөлім. КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ТАКТИКА
I тарау. Криминалистикалық тактиканың түсінігі және жалпы ережелері ………….. 184
II тарау. Тергеу қарауының тактикасы………………………………………………………. 190
§1. Тергеу қарауының түсінігі, мәні және түрлері…………………………………………. 190
§2. Оқиға болған жерді қараудың түсінігі, маңызы және міндеттері……………… 192
§3. Оқиға болған жерді қарау алдында жүргізілетін дайындық жұмыстары…………. 194
§4. Оқиға болған жерді қарау кезеңдері және тәсілдері……………………….. 195
§5. Куәландыру………………………………………………………………… 200
III тарау. Тергеу экспериментінің тактикасы……………………………………… 202
§1. Тергеу экспериментінің түсінігі, оның түрлері және міндеттері……………. 202
§2. Тергеу экспериментіне дайындық жұмыстары…………………………….. 203
§3. Тергеу экспериментін жүргізгенде қолданылатын тактикалық тәсілдер………… 206
§4. Тергеу экспериментінің барысы және оның қорытындысын бекіту, нәтижелерін
тексеріп, бағалау…………………………………………………….. 207
IV тарау. Тінту тактикасы………………………………………………………… 209
§1. Тінтудің криминалистикалық түсінігі, оның түрлері және міндеттері………………209
§2. Тінту алдында жүргізілетін дайындық жұмыстары……………………………. 210
§3. Тінтудің тактикалық әдістері және оның қорытындысын бекіту…………………. 211
V тарау. Жауап алу тактикасы……………………………………………….. 215
§1. Жауап алу, оның түсінігі мен міндеттері……………………………………… 215
§2. Жауап алу алдында жүргізілетін дайындық жұмыстары……………………….. 216
§3. Жауаптың қалыптасу кезеңдері…………………………………………… 217
§4. Жауап алғанда қолданылатын тактикалық әдістер……………………………………. 218
§5. Беттестіру тактикасы………………………………………………………………….. 221
VI тарау. Тану үшін көрсету тактикасы…………………………………………………… 223
§1. Тану үшін көрсетудің түсінігі, міндеттері және түрлері………………………. 223
§2. Объектілерді тану үшін көрсетер алдында жүргізілетін дайындық жұмыстары…………… 224
§3. Адамдарды тану үшін көрсетудің процесуалдық тәртібі және тактикалық
ерекшеліктері………………………………………………………………………………. 225
§4. Мәйіттің жеке басын анықтау…………………………………………………………. 226
§5. Жеке заттарды, бұйымдарды және басқа да объектілерді тану үшін көрсету
ерекшеліктері…………………………………………………………………………………. 226
§6. Тұрғын үй, бөлмені не жер учаскесін тану үшін көрсету ерекшеліктері………….. 227
§7. Малды тану үшін көрсету ерекшеліктері………………………………………………. 227
§8. Фотобейнелерді тану үшін көрсету ерекшеліктері…………………………….. 228
§9. Тану үшін көрсетудің нәтижелерін бекіту……………………………………………. 228
VII тарау. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасы………. 230
§1. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың түсінігі………………. 230
§2. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың кезеңдері мен тәсілдері……. 231
VIII тарау. Ұстау тактикасы………………………………………… 234
§1. Ұстау түсінігі және оның негіздері………………………………………. 234
§2. Ұстауға әзірлік……………………………………………………………. 235
§3. Ұстаудың тактикалық әдістері…………………………………………………………….. 237
IX тарау. Сот сараптамасын тағайындау және жүргізу тактикасы……………………….. 240
§1. Тергеу үстінде арнаулы білім қолданудың түсінігі және оның түрлері……………. 240
§2. Сот сараптамасының түрлері……………………………………………………. 242

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Криминалистика. Өңд. толықт. – 2-бас. Жәкішев Е.Ғ., Найманова Г.Х. және т.б.”