Шежіре – тарихи-этнографиялық дерек. Тургунбаев Е.М.

1 470 2 070 

Оқу құ ра лын да ше жі ре мə лі мет те рі нің та ри хи-эт ног ра фиялық де рек кө зі ре-
тін де гі си па ты на тал дау жа са лып, осы мə се ле ге қа тыс ты не гіз гі тұ жы рым дар қарас ты ры ла ды. Еура зияның көш пе лі ха лық та рын да ғы ше жі ре дəс тү рі нің қа лып тасу ерек ше лік те рі, ежел гі ру-тай па лар дың ха лық тар дың қа лып тас уын да ғы рөл де рі, қа зақ қо ға мын да ғы та ри хи са на ның ше жі ре ая сын да да муы көр се ті ле ді. Қа зақ стан аума ғын да ғы ру-тай па лар, олар дың қа зақ хал қы ның қа лып тас уын да ғы ма ңыз да ры, қа зақ хал қын да сақ тал ған ше жі ре лік де рек тер, ауыз ша та рих мə лі мет те рі, олар дың қа зақ ге не ало гиясы ның құ ры лы мы мен бай ла ныс та ры, қа зақ хал қы ның ру-тай па лық құ ры лы мы, ге не ало гиянық зерт теу лер де ком пью тер лік прог рам ма лар дың қол да нылуы сияқ ты ір ге лі мə се ле лер ге қа тыс ты бағ дар ла ма лық ба ғыт тар, дə ріс те зис те рі бе-
рі ле ді. Оқу құ ра лы «ар хе оло гия жəне эт но ло гия» ма ман ды ғы бо йын ша бі лім ала тын ма ги ст рант тар ға, PhD док то ра нт тар ға, та рих жəне эт но ло гия пəні нен дəріс бе ре тін оқы ту шы лар ға, зерт теу ші лер ге ар нал ған.

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метка:

Product Description

АЛ ҒЫ СӨЗ ………………………………………………………………………..3
І тарау
ТҮР КІ ТІЛ ДЕС ЖƏНЕ ҚА ЗАҚ ҚОҒАМЫ НЫҢ
ЭТНОƏЛЕУ МЕТ ТІК ҚҰРЫЛЫ СЫН
ТҮ СІН ДІРУДЕГІ ШЕЖІРЕ НІҢ ОРНЫ ………………………………..8
1.1. Еура зия көш пе лі ле рін де ше жі ре
дəс тү рі нің қа лып та су ерек ше лік те рі
жə не оның түр ле рі ……………………………………………………………….8
1.2. Ше жі ре – по тес тар лы-саяси құ ры лым ту ра лы
мə лі мет бе ре тін де рек ………………………………………………………….22
1.3. Ше жі ре – та ри хи бі лім нің
ге не ало гиялық си па тын көр се те тін
не гіз гі де рек ………………………………………………………………………..35
ІІ тарау
АУЫЗША ТА РИХ АЙТУ
ДƏС ТҮ РІН ДЕГІ ШЕЖІРЕ …………………………………………………..55
2.1. Ауыз ша та рих дəс тү рі нің қа зақ эт но сы ның
ге не ало гиялық құ ры лы сы мен бай ла ны сы …………………………….55
2.2. Ауыз ша та рих та ғы Ал ты алаш
ше жі ре сі нің си пат та луы ………………………………………………………65
2.3. Но ғай лы дəуірі нің ауыз ша
та ри хын да ғы қа зақ ше жі ре сі ……………………………………………….89
2.4. Қа зақ хан ды ғы ның құ ры луы жə не
ше жі ре де гі бір тұ тас қа зақ идеясы ………………………………………..103

ІІІ тарау
ШЕЖІРЕ – ЭТ НОГ РАФИЯ ЛЫҚ ДЕ РЕК ………………………………129
3.1. Ше жі ре де гі ру-тай па атау ла ры ның түр кі лік
эти мо ло гияла ры жə не қа зақ хал қы ның
ру-тай па лық құ ры лы мы ………………………………………………………129
3.2. Ше жі ре де гі ру-тай па лар дың ұран да ры
жə не ру таң ба ла ры ………………………………………………………………148
3.3. Ком пью тер лік ге не ало гия………………………………………………166
ҚОРЫ ТЫН ДЫ ………………………………………………………………….181
ƏДЕБИЕТ ТЕР МЕН ДЕ РЕК ТЕР ТІЗІМІ …………………………189
ҚО СЫМ ША ЛАР ………………………………………………………………211

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Шежіре – тарихи-этнографиялық дерек. Тургунбаев Е.М.”