English-Kazakh-Russian-Chinese Phrasebook. Ағылшынша-қазақша-орысша-қытайша тілдескіш. Англо-казахско-русско-китайский разговорник. 英哈俄汉实用会 话手册

2 050 2 650 

Бұл тілдескіште ауызекі тілде қолданылатын сөйлем үлгілері
қамтылған. 12000 ауызекі тіл орамдары төрт тілдегі 35 тақырып
аясында берілген.
Басылым филолог мамандарға, аудармашыларға, шетел тілдері оқу
орындарының мұғалімдері мен студенттеріне, жалпы, шетел тілінде
жетік сөйлегісі келетін көпшілік қауымға арналып тағайындалған.

Очистить

Product Description

Contents:
Мазмұны:
Содержание:
目录:
Алғысөз ………………………………………………………………………………………………….7
About Kazakhstan/Қазақстан туралы мәліметтер/
Факты о Казахстане/有关哈萨克斯坦的信息 ……………………………………………9
Making acquaintance — Танысу — Знакомство — 认识 / 介绍 ………………………14
Greeting — Амандасу — Приветствие — 打招呼 ……………………………………………16
Difficulty — Қиыншылыққа тап болу — Затруднение — 困难 ……………………….17
Consent — Келісу — Согласие — 同意 …………………………………………………………..18
Refusal — Бас тарту — Отказ — 拒绝 ………………………………………………………….22
Regret / Apology — Өкіну / Кешірім сұрау —
Сожаление/Извинение — 遗憾/道歉 ………………………………………………………23
Questions / Requests — Сұрақтар / Өтініштер —
Вопросы / Просьбы — 各种问题和请求 ……………………………………………………28
Opinion — Пікір білдіру — Мнение — 意见 ………………………………………………….32
Emotions — Көңіл күй — Эмоции — 情绪 …………………………………………………….38
Expressing gratitude — Рахмет айту — Благодарность — 表示感谢 …………………46
Wishes – Құттықтау — Пожелания — 祝愿 ………………………………………………….49
Parting- Қоштасу — Прощание — 告别 ………………………………………………………52
Personal Information — Жеке бас мәліметтері —
Личная информация — 个人信息 …………………………………………………………….53
Family / Children — Отбасы / Бала-шаға —
Семья/Дети — 家庭和孩子 ……………………………………………………………………63
Relationships — Қарым-қатынас — Личные отношения — 私情 …………………….71
House / Everyday life — Үй / Тұрмыс — Дом / Быт — 住宅 / 生活 ………………..84
Job / Business — Жұмыс / Бизнес — Работа / Бизнес — 工作 / 商务 …………….92
Entertainment — Ойын-сауық — Развлечения — 娱乐 …………………………………..112
Education / Foreign languages — Оқу-ағарту / Шет тілдері —
Образование / Иностранные языки — 教育 / 外语 …………………………………119
Holidays / Travel — Демалыс / Сапар шегу —
Отдых / Путешествия — 度假/旅游 ………………………………………………………..130
Public transport — Қоғамдық автокөлік —
Общественный транспорт — 公共交通 …………………………………………………..140
Car — Автокөлік — Автомобиль — 汽车 …………………………………………………….148
Food / Product — Тамақтану / Азық -түлік —
Питание / Продукт – 用餐/食品 ……………………………………………………………153
Restaurant — Мейрамхана — Ресторан — 餐厅 …………………………………………….161
Shopping – Сауда жасау — Покупки — 购物 ………………………………………………168
Service — Қызмет көрсету — Сфера обслуживания — 服务 …………………………176
Means of communication — Байланыс құралдары —
Средства связи — 通讯方式 …………………………………………………………………….182
Bank / Money — Банк / Ақша — Банк / Деньги — 银行 / 金钱 ……………………190
Culture / Arts — Мәдениет / Өнер — Культура / Искусство — 文化 / 艺术 ……. 194
Nature / Weather — Табиғат / Ауа-райы — Природа / Погода — 自然 / 天气 …….199
Sports / Activities -Спорт/Белсенді демалыс —
Спорт / Активный отдых — 运动/休闲活动 …………………………………………..204
Health / Treatment — Денсаулық / Емделу —
Здоровье / Лечение — 健康 / 治疗 ………………………………………………………….210
Crisis situations — Қиын жағдайда қалу —
Проблемные ситуации — 危机/困难 ……………………………………………………..222
Time / Date — Уақыт/Дата — Время/Даты — 时间 / 日期 ………………………….227
Рекомендуемая литература …………………………………………………………………….236
Автор туралы ………………………………………………………………………………………..238

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “English-Kazakh-Russian-Chinese Phrasebook. Ағылшынша-қазақша-орысша-қытайша тілдескіш. Англо-казахско-русско-китайский разговорник. 英哈俄汉实用会 话手册”