Деректану пәнін оқыту методикасы

1 530 2 130 

Кітапта деректану пəнін оқытудың жалпы методикасы, методтары мен тəсілдері көрсетіліп, тарихшыларға деректану ғылымын меңгерудің тиімді əдістері мен жолдары ұсынылған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………………….3
1-бөлім. ДЕРЕКТАНУ ТЕОРИЯСЫ, ТАРИХЫ ЖƏНЕ МЕТОДЫ…………..6
1-тарау. ДЕРЕКТАНУЛЫҚ ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР ………………….6
1.1 Қазақ тілінде ғылыми терминдер қалыптастыру тарихынан ……………………6
1.2 Тəуелсіздік жəне ғылыми термин қалыптастыру ісі ………………………………..7
1.3 Ғылыми термин методологиялық проблема ретінде ………………………………..9
1.4 Деректанулық ұғымдар мен терминдер жəне олардың анықтамасы …………12
2-тарау. ДЕРЕКТАНУ ТЕОРИЯСЫ …………………………………………………………16
2.1 Деректану проблемалары мен методологиясы …………………………………………16
2.2 Тарихи деректерді сыныптау проблемасы ……………………………………………….33
3-тарау. ДЕРЕКТАНУДЫҢ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖƏНЕ
ДАМУЫ ………………………………………………………………………………………………….42
3.1 Деректанудың ғылым ретінде пайда болуының объективті алғышарттары
мен ортақ заңдылықтары жəне субъективті факторлары ……………………………….42
3.2 Деректанудың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері ……………..51
4-тарау. ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛЫРЫНЫҢ ДЕРЕКТАНУШЫЛЫҚ
КӨЗҚАРАСТАРЫ ……………………………………………………………………………………..62
4.1 Ш. Уəлиханов – қазақтың тұңғыш деректанушы ғалымы ………………………..62
4.2 Ə. Бөкейханның деректану саласындағы еңбектері …………………………………65
4.3 А. Байтұрсынұлы тарих жəне тарихи деректер туралы ……………………………66
5-тарау. ҚАЗАҚ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ КЕҢЕС ӨКІМЕТІ
ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ДЕРЕКТАНУШЫЛЫҚ ЕҢБЕКТЕРІ …………………….69
5.1 Е. Бекмахановтың деректанушылық көзқарастары мен тəсілдері …………….70
5. 2 Білəл Аспандияров – Қазақтың кəсіпқой тарихшысы ……………………………..72
5. 3 Білəл Аспандияров – тарих ғылымы жəне деректану туралы ………………….77
5. 4 О. Сүлейменовтың “АЗиЯ”-сы жəне деректанудың түпнұсқалық
проблемасы ………………………………………………………………………………………………80
6-тарау. ТƏУЕЛСІЗДІК ЖƏНЕ ДЕРЕКТАНУ ҒЫЛЫМЫ………………………83
6. 1 Қ. Салғараұлы «Ұлы қағанат» ……………………………………………………………….83
6. 2. Қ. Салғараұлының ғылыми нəтижелері мен іс-тəжірибелері ………………….94
7-тарау. ДЕРЕКТАНУ МЕТОДЫ ……………………………………………………………….97
7.1 Деректанулық “сын” ………………………………………………………………………………97
7.2 Деректану методикасының негізгі принциптері ………………………………………99
299
7.3 Деректермен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері ………………………………………..106
7.4 Деректердің пайда болуын “сынау” немесе сыртқы “сын” ………………………108
7.5 Деректің шынайылық деңгейін анықтау немесе “ішкі сын”.
Өкілеттілік проблемасы ……………………………………………………………………………….124
ІІ-бөлім. ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕК КӨЗДЕРІ ………………………………….136
1-тарау. ФОЛЬКЛОР ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕК КӨЗІ РЕТІНДЕ …..136
1.1 Фольклордың дерек көздері ретінде пайда болуын сынау………………………..136
1.2 Фольклордың түрлік ерекшеліктері (сыныптау проблемалары) ……………….145
1.3 Р. Бердібай фольклортанудың негізгі проблемалары мен тəсілдері туралы
жəне деректану ғылымы ………………………………………………………………………………150
1.4 Е. Бекмаханов фольклордың дерек көзі ретіндегі маңызы мен
ерекшеліктері туралы …………………………………………………………………………………153
2-тарау. ЖЫЛНАМАЛАР ЖƏНЕ ЖЫЛНАМАТАНУ ……………………………..157
2.1 Жылнаманың тарихи дерек көзі ретіндегі маңызы ………………………………….157
2.2 Жылнаматану ғылыми проблема ретінде ………………………………………………..160
2.3 Қазіргі жылнаматану проблемалары ……………………………………………………….163
3-тарау. ШЕЖІРЕ ЖƏНЕ ШЕЖІРЕТАНУ ……………………………………………..167
3.1 Шежіре пікірталас объектісі ретінде ………………………………………………………167
3.2 Ақселеу Сейдімбек жəне шежіретану …………………………………………………….174
4-тарау. ЕЖЕЛГІ ДƏУІР ƏДЕБИЕТІ ДЕРЕК КӨЗІ РЕТІНДЕ ………………..178
4.1 Ежелгі əдебиеттің негізгі даму кезеңдері ………………………………………………..179
4.2 Ежелгі əдебиеттің негізгі топтары …………………………………………………………180
4.3 Əдеби шығармалардың сақталу формалары ……………………………………………181
4.4 Ежелгі əдебиетті тарихи дерек көзі ретінде зерттеу …………………………………183
4.5 Ежелгі əдеби шығармаларды атрибуциялау …………………………………………….184
4.6 Орхон-Енисей жазбаларының түрлік жəне тілдік ерекшеліктері мен
деректік маңызы ………………………………………………………………………………………….186
5-тарау. МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР – ЖАЗБА ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ
МАҢЫЗДЫ ТҮРІ ………………………………………………………………………………………191
5.1 Мерзімді басылымдардың дерек көзі ретіндегі ерекшеліктері мен
маңызы ………………………………………………………………………………………………191
5.2 Мерзімді басылымдарды сыныптау проблемасы ……………………………………195
5.3 Қазақ баспасөзі тарихының зерттелу мəселелері ……………………………………199
5.4 Мерзімді басылымға деректанулық талдау жасау жолдары мен тəсілдері ..208
5.5 Ұлттық басылымдардың түпнұсқалық жəне сақталу проблемалары ………..213
5.6 Бүркеншік есімдер проблемасы ……………………………………………………………..218
300
6-тарау. ЖЕКЕ АДАМДЫҚ ТУЫНДЫЛАР ТАРИХИ ДЕРЕК КӨЗДЕРІ
РЕТІНДЕ ………………………………………………………………………………………………….227
6.1 Заманхаттық əдебиеттің тарихи дерек көзі ретіндегі түрлік
ерекшеліктері ………………………………………………………………………………………………227
6.2 Заманхаттарды деректанулық сынның ерекшеліктері жəне оларды
ғылыми зерттеудің негізгі бағыттары …………………………………………………………..232
6.3 Сəкен Сейфуллиннің “Тар жол тайғақ кешуіндегі” ұлттық басылымдар
туралы деректер …………………………………………………………………………………………235
6.4 М. Дулатұлы еңбектері халқымыз тарихының маңызды дерек көзі ………….246
7-тарау. САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰЖАТТАРЫ ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ
ҰЛТ-АЗАТТЫҒЫ ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСІ ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕК КӨЗІ … 256
7.1 Саяси қуғын-сүргін құжаттарының деректік маңызы мен жалпы сипаты …256
7.2 Саяси қуғын-сүргін құжаттары ХХ ғ. 70-80-жылдарындағы еліміздегі
ұлт-азаттық қозғалысы тарихының дерек көзі ………………………………………………264
7.3 Халқымыздың ұлт-азаттық күресіне қатысты пайда болған мұрағат
құжаттарын деректанулық талдаудан өткізудің қажеттігі мен жолдары …………277
8-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕК
КӨЗДЕРІ …………………………………………………………………………………………………………….283
8.1 Н.Ə. Назарбаев еңбектері тəуелсіз Қазақстан тарихының
дерек көзі ……………………………………………………………………………………………………285
8. 2 Заң актілері Қазақстан Республикасы тарихының дерек көздері …………….287
ƏДЕБИЕТТЕР …………………………………………………………………………………………..296
РЕФЕРАТ ТАҚЫРЫПТАРЫ …………………………………………………………………….297

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Деректану пәнін оқыту методикасы”