Эксперименттік психология

3 000 3 600 

Оқу құралында жалпы ғылыми таным жүйесі мен психологиядағы эксперименттік зерттеулердің теориялық негіздері, қолданбалы тәжірибелік үлгілері мен зерттеу әдістері қарастырылған. Эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін сандық және сапалық өңдеу мен математикалық-статистикалық талдау критерийлері және оларды пайдалану ережелері берілген.
Бұл ғылыми еңбек жоғары оқу орындары мен колледждердің психология пәнінің оқытушыларына, білім беру жүйесінде қызмет ететін психолог-практиктерге, психолог-магистранттарға, студенттерге және осы ғылым саласына қызығушылық танытатын көпшілік оқырмандарға арналған.

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метки: ,

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………. 8
І бөлім. ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ҰҒЫМДЫҚ-
КАТЕГОРИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ………………………………………. 11
І тарау. ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ………… 11
1.1. Ғылыми ойлау – таным процесінің ерекше формасы
ретінде ………………………………………………………………….. 11
1.2. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы, қағидалары, әдістері …..16
1.3. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі
мен бағдарламасы ………………………………………………….. 25
1.4. Ғылыми зерттеулердегі теория және оның типтері ….. 28
ІІ тарау. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ …… 34
2.1. Психологиялық зерттеудің түрлері мен типтері ………. 34
2.2. Психологиялық зерттеу жоспары мен кезеңдері ……… 37
2.3. Психологиялық нақты зерттеудің ұғымдық-
категориялық жүйесі ……………………………………………… 39
2.4. Психологиялық зерттеудің негізгі қадамдары
мен әдістері …………………………………………………………… 44
2.5. Психологиядағы өлшеу әдістері мен тестілеу
ережелері ………………………………………………………………. 50
ІІІ тарау. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ
ӘДІСТЕРІ ……………………………………………………………………… 60
3.1. Психологиядағы зерттеу әдістерінің жіктелімі ……….. 60
3.2. Бақылау әдісі ………………………………………………………… 62
3.3. Сұрақтама әдістері ………………………………………………… 71
3.4. Контент-анализ әдісі ……………………………………………… 81
3.5. Социометрия әдісі ………………………………………………… 85
3.6. Эксперимент әдісі …………………………………………………. 88
ІІ бөлім. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ПСИХОЛОГИЯ ………………………… 93
І тарау. ЭКСПЕРИМЕНТ ПСИХОЛОГИЯСЫНА КІРІСПЕ …………. 93
1.1. Психологиядағы эксперимент түсінігі ……………………. 93
1.2. Психологиялық эксперимент типологиясы …………….. 101
1.3. Психологиялық эксперимент түрлері ……………………… 105
1.4. Психологиялық экспериментті жоспарлау ……………… 110
4 | Эксперименттік психология
1.5. Заманауи ғылыми пікірталастар ……………………………….. 113
1.6. Адамгершілік шегінен тыс…. (дәрігер Рашердің
адамдарды салқындату жөніндегі эксперименттері
(Германия, 1942-1944 ж.)) ………………………………………………128
ІІ тарау. ЭКСПЕРИМЕНТ – ЗЕРТТЕУШІ МЕН СЫНАЛУШЫНЫҢ
БІРЛЕСКЕН ІС-ӘРЕКЕТІ РЕТІНДЕ ……………………………….. 138
2.1. Психологиялық экспериментті ұйымдастырудың
негізгі ережелері ……………………………………………………. 138
2.2. Каузалдік қорытындыларды жүзеге асырудың
экспермиенттік үлгілері …………………………………………. 140
2.3. Эксперимент – зерттеуші мен сыналушының
өзара әрекеттестігі ретінде …………………………………….. 147
2.4. Экспериментатор тұлғасы мен оның іс-әрекеті ……….. 149
2.5. Сыналушы тұлғасы мен оның іс-әрекеті …………………. 151
2.6. Эксперимент нәтижелерін бұрмалаушы
қарым-қатынас қателіктері …………………………………….. 152
ІІІ тарау. ЭКСПЕРИМЕНТ БОЛЖАМДЫҚ-ДЕДУКТИВТІК ӘДІС
РЕТІНДЕ ………………………………………………………………………. 158
3.1. Психологиялық эксперименттегі әр түрлі деңгейлік
болжамдар қатынасы …………………………………………….. 158
3.2. Психологиялық экспериментте тексерілетін
болжамдар жүйесі …………………………………………………. 161
3.3. Психологиялық зерттеу болжамы және оның жіктелуі ….. 165
3.4. Эксперименттік статистикалық болжам түрлері ……… 168
3.5. Эксперименттік мәліметтер негізінде қорытындыны
ассиметриялау ………………………………………………………. 170
IV тарау. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕГІ
АЙНЫМАЛЫЛАР …………………………………………………………. 174
4.1. Тәуелсіз айнымалыны басқару және
эксперименттік әсер ………………………………………………. 174
4.2. Тәуелсіз айнымалылар деңгейлерін беру жоспары ….. 177
4.3. «Жағдайлық» және «тұлғалық» айнымалылар ………… 179
4.4. Қосымша және кешенді айнымалылар ……………………. 182
4.5. Экспериментте айнымалыларды таңдау туралы
шешімдер …………………………………………………………….. 185
4.6. Эксперименттік айнымалылар типін бақылау түрлері …… 192
V тарау. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ӘСЕРДІ АНЫҚТАУ ………………………. 199
5.1. Интражекелік жоспарлар кезіндегі эксперименттік
әсерлер …………………………………………………………………. 199
5.2. Топаралық жоспар кезіндегі эксперименттік әсер …… 203
Мазмұны | 5
5.3. Айнымалыларды өлшеу эксперименттік әсерді
анықтау шарты ретінде ……………………………………….. 205
5.4. Айнымалыларды реконструкциялаудың негіздері … 207
5.5. Эксперименттік тәуелділікті сандық ұсыну …………. 211
5.6. Байланыс шамаларын (коварияция мен корреляция)
қолдану негізінде эксперименттік әсерді анықтау ……..214
VI тарау. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТІҢ
ВАЛИДТІЛІГІ …………………………………………………………….. 217
6.1. Жоспарлау эксперименттің валидтілігін жоғарылату
құралы ретінде ……………………………………………………. 217
6.2. Психологиялық экспериментті бағалау кезіндегі
валидтілік түрлері ………………………………………………. 218
6.3. Лабораториялық эксперименттегі валидтілікті
бағалау ерекшелігі ……………………………………………… 223
6.4. Мазмұнды және үстірт жоспарлаудың компоненттері … 224
6.5. Эксперимент типіне байланысты қорыту мен
статистикалық шешім тәуелділігі ……………………….. 226
VІI тарау. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ЖОСПАРЛАРЫ …. 229
7.1. Эксперименттік зерттеудің стратегиялық жоспарлары … 229
7.2. Эксперименттік жоспардың қағидалары мен түрлері. …… 230
7.3. Экспериментті жоспарлау принциптері ……………….. 239
7.4. Зерттеудің топаралық сызбалары ………………………… 241
7.5. Интражекелік эксперименттік сызбалар ………………. 242
7.6. Эксперименттік топтар құрамын бақылау ……………. 244
VІII тарау. ФАКТОРЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ …………………………………. 247
8.1. Факторлық эксперименттегі жоспарлар мен
айнымалылар ……………………………………………………… 247
8.2. Факторлық экспериментте тексерілетін
болжамдардың ерекшеліктері …………………………….. 250
8.3. Факторлардың өзара әрекеттесу түрлері ………………. 251
8.4. Үштен артық тәуелсіз айнымалылар бар
жоспарлар …………………………………………………………. 253
8.5. Факторлық эксперименттер және
мәліметтерді ұсынудың факторлық сызбалары …….. 255
ІX тарау. КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ БАҒЫТ ЖӘНЕ
ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ………………………………….. 258
9.1. Корреляциялық болжамдар – айнымалылар
арасындағы байланыс туралы болжам ретінде ……… 258
9.2. Корреляциялық байланыстың теория негізінде
бағытталуы туралы жорамалдар. ………………………… 265
6 | Эксперименттік психология
9.3. Корреляциялық бағыт және байланыстың
статистикалық шамаларын пайдалану ………………… 274
9.4. Корреляциялық зерттеулердің жоспарлары …………. 282
9.5. Корреляциялық тәуелділіктерді орнату ……………….. 290
X тарау. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ
КВАЗИЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒЫТ ………………………….. 296
10.1. Квазиэксперименттің шектеулі формалары бар
зерттеу ретіндегі жалпы сипаттамасы …………………. 296
10.2. Болжамдарды квазиэксперименттік тексеруді
түсінудегі әр түрлі бағыттар ………………………………. 299
10.3. Квазиэксперименттік жоспарлар …………………………. 306
10.4. Корреляциялық және квазиэксперименттік
зерттеулердегі статистикалық бақылау ……………….. 318
10.5. Post factum бақылауы …………………………………………. 319
ІІІ бөлім. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ МӘЛІМЕТТЕРІН
МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ ……. 326
I тарау. ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ МӘЛІМЕТТЕРІНІҢ
АЛҒАШҚЫ ӨҢДЕЛУІ ……………………………………………….. 326
1.1. Эмпирикалық зерттеу мәліметтері және олардың
алғашқы өңделуі …………………………………………………. 326
1.2. Зерттеу мәліметтерін математикалық-
статистикалық өңдеу ………………………………………….. 329
ІІ тарау. ЗЕРТТЕУ МӘЛІМЕТІНІҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚ
ДӘРЕЖЕСІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ …………………………… 335
2.1. Розенбаумның Q критерийі ………………………………… 335
2.2. Манн-Уитнидің U критерийі ……………………………….. 336
2.3. Крускал-Уоллистің Н критерийі ………………………….. 338
2.4. Джонкирдің S тенденциялар критерийі ……………….. 340
2.5. Пирсонның Х2 критерийі …………………………………….. 342
ІІІ тарау. ЗЕРТТЕУ МӘЛІМЕТТЕРІНІҢ ӨЗАРА
БАЙЛАНЫС ДӘРЕЖЕСІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ ………. 346
3.1. Спирменнің rs-рангілік корреляциялар
коэффициенті ……………………………………………………… 347
ІV тарау. ЗЕРТТЕУ МӘНДЕРІ ЖЫЛЖУЛАРДЫҢ СЕНІМДІЛІГІН
БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ …………………………………………………. 349
4.1. G белгілер критерийі …………………………………………… 351
4.2. Вилкоксонның T критерийі ………………………………… 352
Мазмұны | 7
4.3. Фридманның 2
Xr критерийі ……………………………….. 353
4.4. Пейдж L тенденциялар критерийі ……………………….. 355
4.5. Колмогоров-Смирнов критерийі …………………….. 356
V тарау. КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ
КРИТЕРИЙЛЕР ………………………………………………………….. 360
5.1. Фишер критерийі ………………………………………….. 360
5.2. m Биномиалды критерийі …………………………………… 362
«ЭКСПЕРИМЕНТТІК ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК
НҰСҚАУЛАР………………………………………………………………………………. 366
«ЭКСПЕРИМЕНТТІК ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ ……………………………………………………………. 370
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ТІЗІМ ……………………………………………………… 374
ГЛОССАРИЙ ………………………………………………………………………………. 378
ҚОСЫМША ………………………………………………………………………………… 395

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Эксперименттік психология”