Əл-Фараби жəне қазақ халқының рухани мұрасы

1 930 2 530 

Бұл оқу құралында əл-Фараби жəне қазақ халқының рухани мұрасының
арасындағы тарихи-философиялық, мəдени байланыстары зерделенген. Сонымен
қатар ұлы дала өркениетінің данышпан ойшылдарының саяси-əлеуметтік көз қарас-
тары мен философиялық ой-тұжырымдары жан-жақты қарастырылған. Оқу
құра лын қалыптастыру барысында қазақтың əлеуметтік-философиялық ойы ның
тарихта сан қырлы сипатта көріну формалары ескеріліп, сараптаудан өткізілді.
Кейбір бөлімдер тарихи тұлғалардың дараланған дүниетанымындағы ерекшелік-
терін ашып көрсетуге арналса, біршама бөлімдерде қазақ халқының рухани əле-
міндегі айрықша белгілерге философиялық сипаттамалар беріледі. Бұл еңбектің
мəтіні қазіргі заманның барлық талаптарына сай жаңа əдіснамалық ұстанымдарға
сүйеніп жазылған жəне оқушы қауымға салыстырмалы-теориялық тұрғыдан көме-
гін тигізетін мақсаттарға негізделген.
Оқу құралы гуманитарлық ғылымдар саласында оқитын бакалавриаттарға,
магистранттарға, докторанттарға арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ……………………………………………………………………………………..3
1. ƏЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ
ҒЫЛЫМИ МҰРАЛАРЫ ………………………………………………………………6
1.1. Əл-Фарабидің философиялық көзқарасы ………………………………….6
1.2. Əл-Фараби − ұлы ойшыл, педагог ғалым ………………………………….19
1.3. Əл-Фараби философиясындағы болмыс
мəселесі (онтологиясы)…………………………………………………………………..28
2. ҚАРАХАН ДƏУІРІ КЕЗЕҢІНДЕГІ
ҒЫЛЫМИ МҰРАЛАР ………………………………………………………………….35
2.1. Ж. Баласағұнның «Құтадғу білік» дастанының бастаулары
жəне əділетті басшы, қоғам жайлы идеясы ……………………………………..35
2.2. М. Қашқаридың « Диуани лұғат ат-түрік» сөздігінің тарихи
əлеуметтік философиялық маңызы …………………………………………………53
2.3. Сопылық идеяның ірі өкілі Қ.А. Яссауидің « Диуани хикмет»
еңбегінің діни-тəрбиелік философиялық маңызы ……………………………69
3. ҚАЗАҚ АҚЫН-ЖЫРАУЛАР
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
ДҮНИЕТАНЫМ …………………………………………………………………………..89
3.1. Қорқыт ата дүниетанымы жəне ақын-жыраулар
шығармашылығындағы философиялық ой пікірлер ………………………..89
3.2. Бəйдібек би − ұрпақтар сабақтастығы ………………………………………103
3.3. Толе би – үш жүздің басын қосқан кемеңгер ойшыл ………………….110
3.4. Қазыбек би – жоғарыдан келген төрелік ……………………………………117
3.5. Əйтеке би − ұтқыр ойлы шешен ……………………………………………….124
3.6. Қазақ ақын-жырауларының дүниетанымындағы
еркіндік, бостандық жəне Отан сүю идеясы ……………………………………134
4. ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫЛАРЫ …………………………………………………….150
4.1. Ойшыл ғалым Ш. Уəлихановтың саяси-əлеуметтік
көзқарасы ………………………………………………………………………………………150
4.2. Ыбырай Алтынсариннің моральдық, этикалық,
ағартушылық идеясы ……………………………………………………………………..164
4.3. Ақын, философ А. Құнанбаевтың əлеуметтік көзқарасы ……………176
4.4. Қазақ философиясында өшпес із қалдырған
алып тұлға − Шəкəрім Құдайбердіұлы ……………………………………………191
5. ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫ …………………………….210
5.1. Қазақ зиялыларының саяси əлеуметтік ой-пікірлері
жəне ұлттық, мемлекеттік құрылым идеялары ………………………………..210
5.2. Мұстафа Шоқайдың саяси-əлеуметтік көзқарасы жəне
«Бір тұтас Түркістан» идеясы ………………………………………………………….229
5.3. Міржақып Дулатов – ағартушы, демократ …………………………………252
5.4. Ахмет Байтұрсынов − ағартушы, ғалым, ұстаз ………………………….260
5.5. Ж. Аймауытовтың мəдени саяси-əлеуметтік көзқарасы …………….268
ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………………………………….276
ƏДЕБИЕТТЕР ……………………………………………………………………………..279

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Əл-Фараби жəне қазақ халқының рухани мұрасы”