Алаштың азатшыл әдебиеті. Әбдиманұлы Ө.

3 800 4 400 

Бұл еңбекте ХХ ғасыр басындағы әдебиет негізге алына отыра қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идеяның дәстүрлік арналары ежелгі дәуірдегі Орхон Енисей жазба ескерткіштері, хандық дәуірдегі жыраулар поэзиясы, ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы зар заман әдебиеті, Махамбет толғаулары, ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Абай поэ-зиясын қарастыру арқылы жүйеленсе, оның жаңашыл сипаты ХХ ғасыр басындағы әдеби бағыттардың негізгі көркемдік ұстанымына айналуын көрсету арқылы нақтыланған.
Зерттеуші ұлт-азаттық идеяның қазақ әдебиетіндегі көрінісін дәстүр, тарихи негіз, даму бағыттары, көркемдік мәні мен қызметі, жаңашылдық сипаты тұрғысынан жан-жақты ашқан. Монографияның теориялық және практикалық құндылығы – ХХ ғасыр басындағы азатшыл әдебиетті терең зерттеу арқылы қазақ әдебиеттану ғылымын дамытуға жаңа өріс алып келуі. Ғалымның қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идеяны біртұтас көркемдік жүйеде қарастыруға байланысты жасаған түйінді тұжырымдары қазіргі кезеңдегі ХХ ғасыр бас кезіндегі әдебиетті ғылыми жүйелеудің басты бағдарына айналуы тиіс. Зерттеу еңбек әдебиеттанушы ғалымдарға, жалпы ұлт руханиятын қастер тұтар зиялы қауымға арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………3
1. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ИДЕЯНЫ
ЖЫРЛАУДЫҢ ДӘСТҮРЛІК АРНАЛАРЫ…………………………..17
1.1. Ежелгі әдебиеттегі aзaтшыл жыр сaрындaры…………………….17
1.2. Зaр зaмaн әдебиетіндегі aзaттық идеясының көрінісі…………39
1.3. Мaхaмбет поэзиясы – азатшыл жырдың aлтын тұғыры………92
2. ХХ ҒАСЫР БАС КЕЗІНДЕГІ ТАРИХИ-ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАҒДАЙЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТІҢ ҰЛТТЫҚ САНАНЫ
ОЯТУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ ……………………………………………………….122
2.1. Қaзaқ зиялыларының ұлт сaнaсын ояту жолындaғы бaғыт-
бaғдaры мен күрес жолы…………………………………………………..122
2.2. Ұлт-aзaттық идеяның ХХ ғaсыр бaс кезіндегі әдеби
бaғыттaрдың бaсты ұстaнымынa aйнaлу сипaты………………..167
2.3. Ағaртушы aқындaр поэзиясындaғы отaршылдыққa қaрсы
күрес идеясының көрініс тaбуы ………………………………………..192
3. ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ ҰЛТ-АЗАТШЫЛ
ӘДЕБИЕТТЕГІ ЖАҢАШЫЛ СИПАТЫ……………………………..235
3.1. Ахмет Бaйтұрсынов – ХХ ғaсыр әдебиетіндегі ұлт-aзaтшыл бaғыттың көшбaсшысы……………………………………………………..236
3.2. Міржaқып Дулaтов – ұлт-aзaттық идея жыршысы …………….268
3.3. Мaғжaн Жұмaбaев поэзиясы – ұлт-aзaттық идеяны
жырлaудың жaңaшыл өрнегі……………………………………………………284

4. ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ИДЕЯ – ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ
КӨЛЕМДІ КӨРКЕМ ТУЫНДЫЛАР АРҚАУЫ…………………..318
4.1. Алғaшқы қaзaқ ромaндaрындaғы aзaттыққa ұмтылғaн
күрескер тұлғaлaрдың бейнеленуі……………………………………………319
4.2. Азaттық идеясы – ХХ ғaсыр бaсындaғы қaзaқ поэмaлaрының
бaсты ұстанымы……………………………………………………………………..337
4.3. М. Жұмaбaев, С. Торaйғыров поэмaлaрындaғы ұлт-aзaттық
идеяның көркемдік болмысы…………………………………………………..363
ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………………………………….420
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ………………………………..427

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Алаштың азатшыл әдебиеті. Әбдиманұлы Ө.”