Жобаларды талдау

1 270 1 870 

Оқу құралында инвестициялық жобалардың теориялық, əдістемелік
жəне тəжірибелік əзірмелері берілген. Жұмыс инвестициялық жобалау
бойынша университеттік оқу бағдарламасына сəйкес құрылған. Өзіндік
жұмысқа баса назар аударылған, осыған сəйкес тапсырмалардың шешу
үлгілері келтірілген жəне құралда өзіндік есептеп шешуге арналған
тəжірибелік тапсырмалар жауаптарымен берілген.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ………………………………………………………………… 3
1. ИНВЕСТИЦИЯ ЖƏНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ТАРТЫМДЫЛЫҚ……………………………………………..5
1.1. Инвестиция түсінігі жəне экономикалық мағынасы………………. 5
1.2. Инвестициялардың жіктелуі………………………………………………….. 7
1.3. Кəсіпорынның инвестициялық стратегиясы жəне
инвестициялық қызметі……………………………………………
10
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар …………………………… 13
2. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БИЗНЕС-ЖОСПАРЛАУ……..….… 14
2.1. Бизнес-жоспардың түсінігі…………………………….…………. 14
2.2. Бизнес-жоспар жəне ұзақ мерзімді инвестициялық
шешімдерді қабылдау……..…………………….………………….
15
2.3. Бизнес-жоспардың құрылымы мен мазмұны .………….……….. 17
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар …………………………….. 22
3. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ
ЕРЕЖЕЛЕРІ……………………………………………………………………
23
3.1. Жоба мен жобалық цикл түсініктері…………………………….. 23
3.2. Инвестициялық жобалардың түрлері ……………..………..……. 25
3.3. Жобаны əзірлеудің жəне талдаудың алдын ала кезеңі ………………. 26
3.4. Жобаның коммерциялық орындалуын талдау …………………… 28
3.5. Техникалық талдау …………………………………………..……. 31
3.6. Қаржылық талдау ……………………………..………………….. 33
3.7. Экономикалық талдау ……………..…………………………….. 35
3.8. Институционалдық талдау …………………..…………………… 38
3.9. Тəуекелді талдау ……………………….……..…………….…….. 39
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар ……………….…………… 40
4. ЖАЙ ПАЙЫЗДАРДЫҢ НҰСҚАСЫ БОЙЫНША
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ДАМУ МОДЕЛЬДЕРІ ………………..
42
4.1. Жай пайыздардың өсімін есептеу..……..……………………….. 42
4.2. Қарапайым жəне нақты жай пайыздар..……..……………..……. 44
4.3. Жай пайыздардың айнымалы қойылымы………………….……. 45
4.4. Жай пайыздар бойынша есепке алу жəне дисконтау…………… 47
4.5. Банктік немесе коммерциялық есепке алу..…………………….. 48
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар ……………….…………… 49

5. КҮРДЕЛІ ПАЙЫЗ СЫЗБА НҰСҚАСЫ БОЙЫНША
ДАМУ МОДЕЛІ.……………………………………………..…..
54
5.1. Пайыздарға пайыз..…………………..…..…………………..……. 54
5.2. Күрделі пайыздық қойылым бойынша өсіру..…………………… 55
5.3. Тиімді жəне номиналды пайыздық қойылымдар..………………. 56
5.4. Пайыздарды үздіксіз есептеу..……..…………………………….. 59
5.5. Күрделі пайыздық қойылым бойынша дисконттау..………………. 60
5.6. Пайыздық қойылымдар мен төлем мерзімін есептеп шығару… 63
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар ………….……………….. 67
6. ТӨЛЕМДЕР АҒЫМЫНЫҢ ӨСІРІЛГЕН СОМАСЫ…..…….. 73
6.1. Рентаның өсірілген сомасы формуласының жіктелуі мен
қорытылуы..…….……..…..……………………………….……….
73
6.2. Жылына m рет пайыз есептелетін жылдық рента..………..….….. 76
6.3. Жылына бір рет (m  1) пайыз есептелетін р-мерзімді рента….. 77
6.4. р-мерзімді рента , p  m..………..…..…..…………….…….…… 78
6.5. p  m кезіндегі р-мерзімді рента..………………..…….….…… 79
6.6. Үздіксіз пайыз есептелетін жылдық рента..………..……….…… 80
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар ………………..………….. 80
7. РЕНТАНЫҢ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ ҚҰНЫ ……..….…… 86
7.1. Рентаның қазіргі уақыттағы құнының формуласы..…………….. 86
7.2. Жылына m рет пайыз есептелетін жылдық рента..………….……. 89
7.3. Жылына бір рет (m=1) пайыз есептелетін р-мерзімді рента….….. 89
7.4. m=p болғандағы р-мерзімді рента .…….………….………..…….. 90
7.5. Рентаның қазіргі уақыттағы шамасы мен өсірілгенсомасының арасындағы тəуелділік ..…….………………..………91
7.6. Қаржылық рентаның параметрлерін анықтау..….……….……….. 91
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар ……………….…………… 94
8. ҚАРЫЗДЫ ӨТЕУ ЖƏНЕ НЕСИЕЛІК
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ .……………….……
100
8.1. Өсірудің күрделі жəне жай қойылымдарын қолданғандағы
қаржылық операциялардың балансы……………………………..
100
8.2. Қарызды бір жолғы төлеммен өтеу.…………………..………….. 106
8.3. Қарызды тең мерзімді төлемдермен өтеу.……………………….. 109
8.4. Қарызды тең сомалармен өтеу жоспары………….……………… 112
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар …………….……………… 114
9. ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ………………………. 118
9.1. Инвестицияның тиімділігін бағалаудың қарапайым əдістері…. 118
9.2. Дисконтталған критерийлер ……………………………………… 121
9.3. Ағымдағы таза құндылық …………………………………………. 122

9.4. Табыстылық индексі ………………………………………………. 125
9.5. Табыстың ішкі нормасы ………………………………………….. 126
9.6. Пайда / шығын қатынасы ………………………………………….. 130
9.7. Жобаларды салыстыру …………………………………………… 132
9.8. Инфляцияның инвестиция тиімділігінің бағасына əсері………. 144
9.9. Ең төменгі құн критерийі бойынша шешім қабылдау ………….. 146
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар …………………………… 147
Сұрақтар мен тапсырмалардың жауаптары ………………………… 157
Əдебиеттер………………………………………….……………………….. 162

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Жобаларды талдау”