Полимерлердің химиясы мен физикасы

1 670 2 270 

Оқу құралында жоғары молекулалық қосылыстар химиясының негізгі түсініктері мен анықтамалары, радикалды полимерлеу әдісі мен алу жолдарының механизмдері және теориясы, поликонденсациялау әдістерінің негіздері мен реакциялары жазылған. Полимер ерітінділері, полимердің физика-механикалық ерекшеліктері жөнінде теориялық мағлұматтар берілген, полимерлерді химиялық модификациялау арқы-лы жаңа полимерлі материалдар алу жолдары толығымен қарастырылған және практикалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары, студент-тердің білімі мен біліктілігін арттыру мақсатында тест тапсырмалары келтірілген.
Оқу құралы жоғары молекулалық қосылыстар химиясы бойынша маманданатын студенттерге арналған.

Очистить

Product Description

КІРІСПЕ ……………………………………………………………………………..3
1-тарау. ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР
ХИМИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ,
АНЫҚТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ҚАСИЕТТЕРІ………….5
1.1. Полимерлердің номенклатурасы6
1.2. Полимерлердің жіктелуі……………………………….7
1.3. Макромолекулалардың молекулалық массасы және молекулалық массалық таралу функциялары …………………………………….11
1.4. Полимерлерді фракциялау ……………………………13
1.5. Молекулалық-массалық таралу (ММТ) …………14
1.6. Макромолекулалардың негізгі қасиеттері,
конформациясы мен конфигурациясы …….16
1.7. Тізбектің иілгіштігі ………………………………………18
2-тарау. ПОЛИМЕРЛЕУ …………………………………………………….27
2.1. Тізбекті радикалдық полимерлеу ………………….27
2.1.1. Полимерлеу процесінің термодинамикасы ……27
2.1.2. Еркін радикалдардың қасиеттері және
оларды анықтау әдістері………………..30
2.1.3. Радикалдардың реакциялық қабілеттілігі ………36
2.1.4. Радикалды полимерленудің кинетикасы және механизмі…………….38
2.1.5. Кинетикалық тізбектердің орташа ұзындығы ..44
2.1.6. Полимерлі тізбектің орташа ұзындығы …………45
2.1.7. Полимерлі тізбектің ұзындығы және
тізбектің берілуі …….46
2.1.8. Полимерлену кинетикасын зерттейтін әдістер ……………50
2.1.9. Иницирлеу …………………………………………………..52
2.1.10. Иницирлену жылдамдығын анықтау …………….54
2.1.11. Иницирлену механизмі…………………………………57
2.1.12. Қарапайым реакциялардың жылдамдық
константаларын анықтау әдістері………………….59
252 Полимерлердің химиясы мен физикасы
2.1.13. Полимерлену процесін псевдостациoнарлық жағдайда зерттеу ………………………………………….61
2.1.14. Гетерогенді полимерлену……………………………..63
2.2. Радикалды сополимерлену……………………………66
2.2.1. Сополимерленудің түрлері……………………………70
2.2.2. Алфрей-Прайс «Q-e» схемасы ………………………72
2.3. Комплексті-радикалдық полимерлену …………..74
2.4. Ионды полимерлеу ………………………………………77
2.4.1. Органикалық иондардың түзілуі және
олардың ерітіндідегі реакциялары ………………..79
2.4.2. Катиондық сополимерленудің ерекшеліктері ………………………89
2.5. Анионды полимерлеу …………………………………..90
2.6. Стереоспецификалық (ионды-координациялық) полимерлеу…………..98
2.7. Оксидтік және басқа анорганикалық катализаторлар ……103
3-тарау. ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯЛАУ………………………………..108
3.1. Поликонденсация реакцияларының жіктелуі…109
3.2. Поликонденсациялаудың термодинамикасы….113
3.3. Поликонденсациялау реакциясының механизмі мен кинетикасы……………………………114
3.4. Поликонденсациялаудың тәсілдері ……………….124
4-тарау. ПОЛИМЕРЛЕР ЕРІТІНДІСІ ………………………………..128
4.1. Полимерлер ерітіндісі және оның
еру термодинамикасы …………………………………..128
4.1.1. Полимер мен еріткіштің термодинамикалық ынтықтығы ………………………………………………….135
4.1.2. Осмостық қысым……………………….136
4.1.3. Полимер-еріткіш жүйесіндегі фазалық тепе-теңдік …………………………………………………..139
5-тарау. ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ФИЗИКА-МЕХАНИКАЛЫҚ
ҚАСИЕТТЕРІ ……………………………………………………….152
5.1. Полимерлі тізбектің иілгіштігі ……………………..152
5.2. Полимерлердің физикалық күйлері және термомеханикалық қасиеттері ………………………156
5.2.1. Жоғары эластикалық күйдің термодинамикасы…………………….161
5.2.2. Полимерлердің релаксациялық қасиеттері …….165
Мазмұны 253
5.2.3. Температура-уақыт суперпозиция принципі….170
5.2.4. Полимердің тұтқыраққыштық күйдегі
механикалық қасиеттерінің ерекшеліктері …….172
5.2.5. Полимерлердің шыны тәрізді күйдегі механикалық қасиеттері …………..175
5.2.6. Мәжбүрлі эластикалық құбылыс …………………..176
5.2.7. Мәжбүрлі эластикалық шегінің
температурадан тәуелділігі. Морт температурасы………………………178
5.2.8. Кристалданатын полимерлердің механикалық қасиеттері ………..181
5.2.9. Полимердің алдын ала бағытталуының механикалық қасиеттеріне әсері ………..183
5.2.10. Полимердің беріктілігі …………………………………185
6-тарау. ПОЛИМЕРЛЕРДІ ХИМИЯЛЫҚ ТҮРЛЕНДІРУ
ЖӘНЕ МОДИФИКАЦИЯЛАУ …………………………….188
6.1. Полимерлердің химиялық реакцияларының ерекшеліктері …………………188
6.2. Полимерлену дәрежесі өзгермейтін реакциялар ………………….200
6.2.1. Полимераналогты түрлендіру……………………….200
6.2.2. Ішкі молекулалық реакциялар ………………………204
6.3. Полимерлену дәрежесін жоғарылататын реакциялар …………….206
6.3.1. Молекулааралық реакциялар ………………………..206
6.3.2. Блок және жалғанған сополимерлеу ……………..209
6.3.3. Блок және жалғанған сополимерлерді алу әдістері ……………………..211
6.3.4. Полимерлердің немесе макрорадикалдардың бір-бірімен әрекеттесуі …………217
6.3.5. Макрорадикалдардың рекомбинациясы ………..218
6.3.6. Блок және жалғанған сополимерлердің қасиеттері және қолданылуы ……….219
6.4. Полимерлену дәрежесін төмендететін реакциялар ……………223
6.5. Полимерлердің физикалық деструкциясы ……..225
6.6. Полимерлердің химиялық деструкциясы ………227
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ………………………………………….231
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ…………………………………………………..248

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Полимерлердің химиясы мен физикасы”