Этнопедагогика: əдіснама, теория, тəжірибе

2 470 3 070 

Оқу құралында этнопедагогика интегративті білім саласы ретінде қарастырылған. Осы ғылыми тұжырымдама тұрғысынан этнопедагогиканың мəні, педагогикалық, этнопсихологиялық, этнофилософиялық, этнологиялық этномəдени негіздері жəне оның педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі орны сипатталған. Этнопедагогиканың дербес ғылыми жəне оқу пəні ретінде зерттеу нысаны мен пəні, əдістері, заңдары мен заңдылықтары, принциптері, ұғымдық-терминдік аппараты логикалық-құрылымдық модель арқылы нақты көрсетілген, этникалық тəрбиенің мазмұны, ұстанымдары, түрлері, əдістері мен құралдары сараланған. Білім беру жүйесінің оқу-тəрбие үдерісін этнопедагогикаландыру мəселелері мен жоғары оқу орындарындағы кəсіби даярлық жүйесінде болашақ мұғалімдердің этнопедагогикалық мəдениетін қалыптастыру əдістемесі, өзін-өзі тексеруге керек сұрақтар мен тапсырмалар, оқу тестері жəне болашақ этнопедагог мамандарға қажет этнопедагогикалық сөздік ұсынылған.
Оқу құралы магистранттар мен докторанттарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, ғылыми қызметкерлерге, сонымен қатар мұғалімдер мен
мектеп басшыларына арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………………………….. 3
1-тарау. ЭТНОПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ
ДАМУЫНЫҢ ТАРИХИ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМИ -ТЕОРИЯЛЫҚ
АЛҒЫШАРТТАРЫ
1.1. Этнопедагогикалық идеялардың педагогтар, халық
ағартушылары мен қоғам қайраткерлерінің еңбектерінде
көрініс табуы …………………………………………………………………………………… 8
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 21
1.2. Этнопедагогикалық зерттеулер – этнопедагогика
ғылымы дамуының іргетасы ……………………………………………………………. 22
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 38
2-тарау. ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫҢ
ƏДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗЕРІ
2.1. Педагогика əдіснамасы – этнопедагогика əдіснамасының
бағыттаушы негізі ……………………………………………………………………………. 40
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 51
2.2. Этнопедагогика дамуындағы этнофилософияның
əдіснамалық функциясы ………………………………………………………………….. 52
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 78
2.3. Қазақ этнопедагогикасының ұғымдық-категориялық
аппаратын негіздеудегі этнос теориясының мəні ……………………………… 79
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 103
2.4.Этнопсихологияның этникалық қауымның
ерекшеліктерін танудағы рөлі ………………………………………………………….. 104
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 120
2.5.Этномəдениет теориясының қазақ этнопедагогикасының
мазмұнын қалыптастыруға ықпалы …………………………………………………. 121
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 136
3-тарау. ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
3.1. Этнопедагогиканың мəні, нысаны жəне пəні ……………………………… 137
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 142
3.2. Педагогика ғылымдары жүйесінде этнопедагогиканың
алатын орны …………………………………………………………………………………….. 143
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 152
Этнопедагогика: əдіснама, теория, тəжірибе
3.3. Қазақ этнопедагогикасының мəні, құрылымы ……………………………. 152
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 167
3.4. Қазақ этнопедагогикасының
құрылымдық-логикалық үлгісі ………………………………………………………… 167
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 175
4-тарау. БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ
ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАЯРЛАУ МƏСЕЛЕЛЕРІ
4.1. Кəсіби даярлық жүйесіндегі болашақ мұғалімдерге
этнопедагогикалық білім берудің құрылымы мен мазмұны ……………… 176
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 187
4.2. Педагогикалық жоғары оқу орындарында
этнопедагогиканы дербес оқу пəні ретінде
ендіру тəжірибесінен ……………………………………………………………………….. 188
Бақылау сұрақтары мен өзіндік жұмыс тапсырмалары …………………….. 200
4.3. Жоғары мектепте этнопедагогика материалдарын
ендіруді ғылыми-əдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету …………………… 201
Қорытынды ……………………………………………………………………………………… 213
Этнопедагогикалық сөздік ……………………………………………………………….. 217
Ұсынылған рефераттар тақырыптары ………………………………………………. 224
Емтихан сұрақтары ………………………………………………………………………….. 226
«Этнопедагогика» пəнінен тест сұрақтары ………………………………………. 228
Əдебиеттер ……………………………………………………………………………………… 247

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Этнопедагогика: əдіснама, теория, тəжірибе”