Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм

3 160 3 760 

Кiтап 2014 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнде жазылған оқу материалдары Ерекше бөлiмiнiң жүйелерiне сәйкес баяндалады. Ерекше бөлiмнiң әрбiр тарауы  бойынша оларға жалпы сипаттама берiле отырып, сол тарауға кiретiн жекелеген құрамдарға талдау жасалады, бұрынғы Қылмыстық
кодексте болмаған жаңа құрамдардың мазмұнын ашуға ерекше мән берiледi. Бланкеттiк диспозицияға негiзделген құрамдар үшiн құқықтық- нормативтiк
актiлердiң атауы да көрсетiлдi. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлiмi бойынша
1997 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі негізінде оқулық мемлекеттiк тiлде төртiншi рет, 1997–2011 жылдың наурызына дейiнгi Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне енген өзгертулер мен толықтырулар
ескерiле отырып жарық көрiп отыр. Оқуқұралы құқықтану мамандығы бойынша оқитын жоғары оқу орындарының студенттерiне, докторанттарға, анықтама,
тергеу, прокуратура, сот органдары қызметкерлерiне арналған.

Очистить

Product Description

1-тарау. ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ ТЫҢ ЕРЕК ШЕ БӨЛIМIНIҢ ТҮСIНIГI
ЖƏ НЕ ОНЫҢ МА ҢЫ ЗЫ ……………………………………………………………………………………………. 3
§1. Қыл мыс тық құ қық тың Ерек ше бөлiмiнiң ма ңы зы жə не қыл мыс тық құ қық
бұ зу шы лық ты дұ рыс са ра лау дың əдiлсот ты лық ты жү зе ге асы ру да ғы ма ңы зы ………………. 5
§2. Қыл мыс тық құ қық тың Ерек ше бөлiмiнiң жүйе лерi …………….. 7
2-тарау. ЖЕ КЕ АДАМ ҒА ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ………… 9
§1. Жал пы си пат та ма сы …………………………………………………………. 9
§2. Өмiрге қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дан жал пы си пат та ма сы …………………. 10
§3. Адам өлтiру (99-бап) ………………………………………………. 13
§4. Ден сау лық қа қар сы қыл мыс тар дың жал пы си пат та ма сы жə не түр лерi …………………….. 25
§5. Же ке адам ның бос тан ды ғы на қар сы қыл мыс тар ……………….. 38
§6. Же ке адам ның ар-на мы сы на жə не адам гершiлiгiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық тар ……………………………………. 43
§7. Жы ныс тық қыл мыс тар ……………………………………………….. 44
3-тарау. ОТ БА СЫ НА ЖƏ НЕ КƏ МЕ ЛЕТ КЕ ТОЛ МА ҒАН ДАР ҒА ҚАР СЫ
ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰ ЗУ ШЫ ЛЫҚ ТАР …………………………. 52
§1. От ба сы на жə не кə ме лет ке тол ма ған дар ға қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дан жал пы си пат та ма сы ……………. 52
§2. От ба сы на жə не кə ме лет ке тол ма ған дар ға қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың же ке құ рам да ры …………………… 53
4-тарау. АДАМ НЫҢ ЖƏ НЕ АЗА МАТ ТЫҢ КОНСТИ ТУ ЦИЯ ЛЫҚ
ҚҰ ҚЫҚ ТА РЫ МЕН БОС ТАН ДЫҚ ТА РЫ НА ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ
ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……………………………………………………. 66
§1. Адам ның жə не аза мат тың консти ту ция лық құ қық та ры мен бос тан дық та ры нақар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың түсiнiгi жə не түр лерi ……………………………….. 66
§2. Саяси құ қық тар мен бос тан дық тар ға қар сы қыл мыс тар ………. 67
§3. Адам ның жə не аза мат тың əлеу меттiк-эко но ми ка лық құ қық та ры
мен бос тан дық та ры на қар сы қыл мыс тар ………………………… 75
§4. Же ке құ қық тар мен бос тан дық тар ға қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………. 78
5-тарау. БЕЙБIТШIЛIК ПЕН АДАМ ЗАТ ҚАУIПСIЗДIГIНЕ ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТАР …. 84
§1. Бейбiтшiлiк пен адам зат қауiпсiздiгiне қар сы қыл мыс тар дың
жал пы си пат та ма сы жə не түр лерi………………………………………………… 84
§2. Бейбiтшiлiкке қар сы қыл мыс тар ……………………………. 85
§3. Со ғыс қыл мыс та ры ………………………………………………………….. 88
§4. Адам зат қа қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………………. 91
§5. Ха лы қа ра лық қор ғау ая сын да ғы адам дар мен ұйым дар ға қар сы қыл мыс …………………. 92
§6. Əлеу меттiк, нəсiлдiк, ұлт тық, дi ни, тектiк-топ тық жə не
ру лық ас там шыл дық ты на си хат тауға не ме се үгiттеуге жол бер меу жөнiндегi
консти ту ция лық қағидатқа қол сұ ғу ……………………………………………………………………………… 95
6-тарау. МЕМ ЛЕ КЕТТIҢ КОНСТИ ТУ ЦИЯ ЛЫҚ ҚҰ РЫ ЛЫ СЫ НЫҢ НЕ ГІЗ ДЕ РІ НЕ
ЖƏ НЕ ҚАУIПСIЗДIГIНЕ ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……….. 97
§1. Мем ле кеттiң консти ту ция лық құ ры лы сы ның не гіз де рі не жə не қауiпсiздiгiне
қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ға жал пы си пат та ма ……………………………………….. 97
§2. Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның сыртқы қауiпсiздiгiне қар сы қыл мыс тар …………………….. 98
§3. Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның саяси жүйесiне қар сы қыл мыс тар ………………………………. 101
§4. Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның эко но ми ка лық қауiпсiздiгi
мен қор ға ныс қабiлетiне қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ………………………………… 106
7-тарау. МЕНШIККЕ ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……………….. 112
§1. Меншiкке қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың
жал пы си пат та ма сы жə не түр лерi…………………………………………………………………………………. 112
§2. Бө теннiң мүлкiн та лан-та раж ға са лу дың түсiнiгi …………………………………………………….. 115
§3. Та лан-та раж дың ны сан да ры …………………………………………………………………………………… 116
§4. Та лан-та раж дың түр лерi …………………………………………………………………………………………. 129
§5. Та лан-та раж дың белгiлерi жоқ, меншiкке қар сы пай да кү немдiк қыл мыс тар ……………. 131
§6. Меншiкке қар сы пай да кү немдiк емес қыл мыс тар ……………………………………………………. 142
8-тарау. АҚПА РАТ ТАН ДЫРУ ЖƏНЕ БАЙ ЛА НЫС САЛА СЫН ДАҒЫ
ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ………………………………………………………………. 145
9-тарау. ЭКО НО МИ КА ЛЫҚ ҚЫЗ МЕТ СА ЛА СЫН ДА ҒЫ ҚЫЛ МЫС ТАР ……………….. 151
§1. Эко но ми ка лық қыз мет са ла сын да ғы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың жал пы си пат та ма сы …………………………………………… 151
§2. Эко но ми ка лық қыз мет са ла сын да ғы қыл мыс тар дың нақ ты түр лерi …………………………. 152
10-тарау. КОМ МЕР ЦИЯ ЛЫҚ ЖƏ НЕ ӨЗ ГЕ ҰЙЫМ ДАР ДА ҒЫ ҚЫЗ МЕТ
МҮД ДЕ ЛЕРIНЕ ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……………………… 191
§1. Ком мер ция лық немесе өз ге ұйым дар да ғы қыз мет мүд де лерiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың жал пы си пат та ма сы …………………………………………… 191
§2. Ком мер ция лық немесе өз ге ұйым дар да ғы қыз мет мүд де лерiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лықтың нақ ты құ рам да ры ……………………………………………………. 192
11-тарау. ҚО ҒАМ ДЫҚ ҚАУIПСIЗДIККЕ ЖƏ НЕ ҚО ҒАМ ДЫҚ ТƏРТIПКЕ ҚАР СЫ
ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ………………………………………………………………. 202
§1. Қо ғам дық қауiпсiздiкке жə не қо ғам дық тəртiпке қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың жал пы си пат та ма сы …………………………………………… 202
§ 2. Қо ғам дық қауiпсiздiкке жа та тын қыл мыс тық
құ қық бұзушы лық тар дың нақ ты түр лерi ………………………………………………………………………. 203
§3. Қо ғам дық тəртiпке қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………………………………… 239
12-тарау. ХА ЛЫҚ ТЫҢ ДЕН САУЛЫҒЫНА ЖƏ НЕ ИМАН ДЫ ЛЫҚ ҚА ҚАР СЫ
ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ………………………………………………………………. 245
§1. Ха лық тың ден саулы ғы на жə не адам гершiлiгiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың жал пы си пат та ма сы …………………………………………… 245
§2. Ха лық тың ден саулы ғы на қар сы қыл мыс тар ……………………………………………………………. 246
§3. Иман ды лық қа қар сы қыл мыс тар …………………………………………………………………………….. 260
13-тарау. МЕДИЦИНА ЛЫҚ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР …………………… 270
448 Қылмыстық құқық
14-тарау. ЭКО ЛО ГИЯ ЛЫҚ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……………………. 276
§1. Эко ло гия лық қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың
жал пы си пат та масы жə не олар дың түр лерi …………………………………………………………………… 276
§2. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар ………………. 278
§3. Су ды жə не ат мос фе ра ны тиiмдi пай да ла ну ға жə не
қор ғауға қол сұ ға тын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ……………………………………………….. 283
§4. Жердi, құр лық тық шельф, жер қой на уын қор ғау жə не
тиiмдi пай да ла ну ға қол сұ ға тын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ………………………………. 287
§5. Жа ну ар лар дү ниесiн тиiмдi пай да ла ну, сақ тау жə не
қор ғау ере же лерiне қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар………………………………………… 291
§6. Өсiмдiктер дү ниесiн қор ғау жə не тиiмдi
пай да ла ну ере же лерiне қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ………………………………….. 295
§7. Ерек ше та би ғи-биоло гия лық түр дегi дү ние лердi
қор ғау ере же лерiне қар сы қыл мыс тық құқық бұзушылықтар………………………………………… 298
15-тарау. КӨЛIКТЕГI ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……………………………. 300
§1. Көлiктегi қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың жал пы си пат та ма ………………………….. 300
§2. Көлiктегi қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың же ке құ рам да ры ……………………………. 301
16-тарау. МЕМ ЛЕ КЕТТIК ҚЫЗ МЕТ ПЕН МЕМ ЛЕ КЕТТIК БАС ҚА РУ
МҮД ДЕ ЛЕРIНЕ ҚАР СЫ СЫ БАЙ ЛАС ЖЕМ ҚОР ЛЫҚ ЖƏ НЕ
ӨЗ ГЕ ДЕ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ……………………………………………….. 318
§ 1. Мем ле кеттiк қыз мет пен мем ле кеттiк бас қа ру мүд де лерiне қар сы
сы бай лас жем қор лық жə не өз ге де қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тары ның
жал пы си пат та ма сы жə не белгiлерi ………………………………………………………………………………. 318
§2. Мем ле кеттiк қыз мет пен мем ле кеттiк бас қа ру мүд де лерiне қар сы
сы бай лас жем қор лық қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың же ке лен ген құ рам да ры …….. 320
§3. Мем ле кеттiк қыз мет пен мем ле кеттiк бас қа ру мүд де лерiне қар сы
өз ге де қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………………………………………………………………….. 344
17-тарау. БАС ҚА РУ ТƏРТIБIНЕ ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ
ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ………………………………………………………………………………………… 348
§1. Бас қа ру тəртiбiне қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың
жал пы си пат та ма сы жə не түр лерi…………………………………………………………………………………. 348
§2. Мем ле кеттiк ор ган дар ды бас қа ру əре кетiне бай ла ныс ты өкiмет өкiлдерi
мен бас қа адам дар ға қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ……………………………………… 351
§3. Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кеттiк ше ка ра сы ның
мыз ғы мас ты ғы на қол сұ ға тын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………………………………. 360
§4. Рес ми құ жат тар мен мем ле кеттiк наг ра да лар дың
айна лым тəртiбiне қар сы қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………………………………………. 363
§5.Əс ке ри қыз мет ке ша қы ру тəртiбiне қар сы қыл мыс …………………………………………………… 370
§6. Қа зақстан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кеттiк рəмiздерiне қар сы қыл мыс тар………………… 372
§7. Бас қа ру тəртiбiн қам та ма сыз ететiн же ке ле ген ере же лер ге
қол сұ ға тын қыл мыс тар ……………………………………………………………………………………………….. 373
18-тарау. СОТ ТӨ РЕЛIГIНЕ ЖƏНЕ ЖАЗА ЛАР ДЫҢ ОРЫН ДАЛУ ТƏРТIБIНЕ
ҚАР СЫ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР………………………………………………….. 383
§1. Сот тө ре лі гі не жə не жа за лар дың орын да лу тəртiбiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың жал пы си пат та ма сы жə не түр лерi ………………………. 383
§2. Сот тө ре лі гін жү зе ге асы ра тын ор ган дар дың
лауа зым ды адам да ры ның жас айт ын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тары ………………………. 385
§3. Заң бо йын ша сот əділ ді гін жү зе ге асы ру ға жəр дем бе ру ге ша қы рыл ған
адам дар дың жас айт ын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тары ………………………………………….. 390
§4. Сот тал ған дар мен бас қа дай қыл мыс тық-құ қық тық күш теу ша ра ла рын
өтейт iндердiң жас айт ын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тары ……………………………………….. 397
Мазмұны 449
§5. Сот əдiлдiгiне қар сы бас қа дай адам дар дың жас айт ын
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тары ……………………………………………………………………………… 402
19-тарау. ƏСКЕРИ ҚЫЛ МЫС ТЫҚ ҚҰ ҚЫҚ БҰЗУШЫ ЛЫҚ ТАР ………………………………….. 417
§1. Əскери қыл мыс тың түсiнiгi жəне жал пы си пат тамасы.
Əскери қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар дың түр лерi ………………………………………………….. 417
§2. Бағы ныш ты лық тəртiбiне жəне əскери қыз метшiлердiң жар ғы лық ереже лер ге сай
қа рым-қатынасына қол сұға тын қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар……………………………….. 420
§3. Əскери қыз меттi өтеу тəртiбiне қар сы ба ғыт тал ған
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ………………………………………………………………………………… 425
§4. Əскери ке зекшiлiкпен жəне бас қа да арнаулы қыз мет тəртiбiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ………………………………………………………………………………… 429
§5. Қару-жа рақ, сон дай-ақ зат тар мен нəр се лер, əскери мүлiктердi,
тех никаны пай далану мен оны сақ тау дың ереже лерiне қар сы
қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар ………………………………………………………………………………… 433
§6. Белгiлен ген тəртiп пен əскери құпияны сақ тауға қар сы
қыл мыс тық құқық бұзушылықтар ………………………………………………………………………………… 437
§7. Əскери лауа зым ды қыл мыс тық құ қық бұзушы лық тар …………………………………………….. 438
§8. Шай қас дала сын да жəне со ғыс жүрiп жат қан ау дан да əскери қыз меттi атқару
тəртiбiне қар сы қыл мыс тар ………………………………………………………………………………………….. 442

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм”