Əдеби шығармашылық жəне көркем аударма теориясы.

1 820 2 420 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті аударма теориясы жəне əдіснамасы кафедрасы оқытушыларының таңдаулы
дəрістерінің жинағы əдеби шығарма жəне əдеби шығармашылық,
көркем аударма жəне əдеби компаративистика саласындағы
бүгінгі күннің өзекті ғылыми мəселелері бойынша инновациялық
зерттеулердің нəтижелері негізінде дайындалған. Дəрістердің
мазмұны пəнаралық сипатымен ерекшеленеді.
Жинаққа енген дəрістерді филологиялық мамандықтар бойынша білім алушыларға ғана емес, гуманитарлық мамандықтар
бойынша оқитын студенттердің бəрі пайдалануына болады.
Таңдамалы дəрістер жинағы университеттердің студенттері
мен магистранттарының, докторанттарының, профессор-оқытушыларының білім қорын байытып, біліктілігін арттырады.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ……………………………………………………………………………………..3
Əдеби шығарма жəне əдеби шығармашылық
Дəдебаев Ж.Д. Əлішер Науаи ………………………………………………………5
Есембеков Т.О. Көркем мəтін – филологиялық талдау нысаны …….20
Дəдебаев Ж.Д. Ғабдулла Тоқай …………………………………………………….25
Есембеков Т.О. Көркем мəтіннің ақпараттық сипаты мен əлуеті …..46
Əбдікова Қ.Т. Эсхил шығармашылығы …………………………………………57
Көркем аударма жəне əдеби компаративистика
Тарақов Ə. Көркем аударма мəтінін түсіну жəне талдау ………………..75
Есембеков Т.О. Мəтін поэтикасы жəне оның аударылуы ………………80
Тарақов Ə. Аудармашы дербестігі жəне стратегиясы ……………………88
Қазыбек Г.Қ. Қ. Шаңғытбевтың аудармашылық шеберлігі …………….99
Тарақов Ə. Афиногеновтің «Қорқыныш» пьесасы жəне
М. Əуезовтің аудармадағы бейімдеуі, прагматикасы …………………….112
Мұсалы Л.Ж. Аударманың нормативті аспектілері ………………………124
Бектұрова Э.Қ. Ілеспе жəне жазбаша аударма ерекшеліктері ………..131
Адаева Е.С. Аударматанудағы мəтіннің типологиялық
мəселелері …………………………………………………………………………………..136
Қожақанова М. Поэзиялық мəтінді түсіну жəне қабылдау …………….146
Художественный перевод и литературная компаративистика
Жаксылыков А.Ж. Экспресемы в изобразительно-выразительной
системе романа-трилогии Смагула Елубая «Одинокая юрта» ……….169
Тусупова А.К. Роль словарей при художественном переводе………..185
Жумадилова М.Н. Роль контекста при переводе …………………………..192
Тусупова А.К. Translation theory: object and objectives …………………..202
Жапарова А. British etiquettes ……………………………………………………….207
Тусупова А.К. Equivalence in translation. 5 types of equivalence ………213
Мазмұны …………………………………………………………………………………….220

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Əдеби шығармашылық жəне көркем аударма теориясы.”