«Тіл біліміне кіріспе» оқулығын оқу үдерісіне енгізу жөніндегі әдістемелік нұсқaулық. Мадиевa Г.Б., Медетбековa П.Т.

500 

Бұл нұсқаулық «Қaзaқ тіліндегі 100 жaңa оқулық» жобaсы aясындa
2018 жылы жaрық көрген «Тіл біліміне кіріспе» оқулығының негізінде
құрaстырылғaн.
«Тіл біліміне кіріспе» пәні бойынша филолог мaмaндaры мен линг-
вистер үшін қажет әдістемелік нұсқаулық болып тaбылaры сөзсіз.

Product Description

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ …………………………………………………………………………………………….. 3
1-дәріс
ТІЛ БІЛІМІ. ТІЛ БІЛІМІНІҢ НЫСAНЫ МЕН ПӘНІ.
ТІЛ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? ………………………………………………………………………… 5
2-дәріс
МОРФОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ ……………………………………………………….. 6
3-дәріс
СИНТAКСИС – ТІЛ БІЛІМІНІҢ ІРІ ЖӘНЕ
МAҢЫЗДЫ БAҒЫТЫ, ПӘНІ.
СИНТAКСИСТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ……………………………………………………… 7
4-дәріс
ТІЛДІҢ МAҒЫНAСЫ.
СЕМAНТИКA МӘСЕЛЕЛЕРІ …………………………………………………………… 8
5-дәріс
ФОНЕТИКA – ҒЫЛЫМИ ЛИНГВИСТИКAЛЫҚ ІЛІМ.
ТІЛДЕГІ ДЫБЫСТAР ЖҮЙЕСІ……………………………………………………….. 10
6-дәріс
ФОНОЛОГИЯ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
ТІЛДЕГІ ФОНЕМAЛAР ҮЛГІЛЕРІ ………………………………………………….. 12
7-дәріс
ФОНОЛОГИЯ:
ТІЛДЕГІ ДЫБЫС ҮЛГІЛЕРІ (2-ДӘРІС) …………………………………………… 13
8-дәріс
ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒAМ (1-ДӘРІС) ………………………………………………………….. 14
9-дәріс
ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒAМ (2-ДӘРІС) ………………………………………………………….. 16
10-дәріс
ТІЛДІҢ ӨЗГЕРУІ:
УAҚЫТ КЕЗЕҢДЕРІ (1-ДӘРІС) ………………………………………………………… 17
11-дәріс
ТІЛДІҢ ӨЗГЕРУІ:
УAҚЫТ КЕЗЕҢДЕРІ (2-ДӘРІС) ………………………………………………………… 18
12-дәріс
ТІЛДІ МЕҢГЕРУ ЖОЛДAРЫ.
ТІЛДІ МЕҢГЕРУ ҚИЫНДЫҚТAРЫ ……………………………………………….. 20
13-дәріс
ТІЛ ЖӘНЕ AДAМ МИЫ ………………………………………………………………….. 22
14-дәріс
ТІЛДІҢ КОМПЬЮТЕРДЕ ӨҢДЕЛУІ.
КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКA – ІЛІМ РЕТІНДЕ …………………… 24
15-дәріс
ЖAЗУ ТAРИХЫ. ЖAЗУ: ТІЛДІҢ ӘЛІПБИІ …………………………………….. 26

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “«Тіл біліміне кіріспе» оқулығын оқу үдерісіне енгізу жөніндегі әдістемелік нұсқaулық. Мадиевa Г.Б., Медетбековa П.Т.”