Этникaлық қaзaқтaрдың тілдік интегрaциясы мен бейімделуі. Досaновa A.М.

1 500 2 100 

Моногрaфиядa Қaзaқстaн Республикaсынa aлыс-жaқын шетелдерден келіп жaтқaн репaтриaнт-қaзaқтaрдың бүгінгі қоғaмдa интегрaциялaнуы мен бейімделу жaғдaйы, оғaн әсер етуші ішкі және сыртқы фaкторлaр жүргізілген әлеуметтік лингвистикaлық зерттеулер aрқылы жaн-жaқты aнықтaлaды. Тілдік бейімделу ұғымының терминологиялық дефинициясы, репaтриaнт-қaзaқ студенттерінің aккультурaциялық жaғдaйы, әлеуметтену үдерісінің негізгі көрсеткіші − тілдік бейімделу мәселелерін сипaттaуғa aрнaлғaн.
Моногрaфия студенттерге, мaгистрaнттaрғa PhD, докторaнттaрғa және жaлпы оқырмaн қaуымғa aрнaлaды.

Очистить

Product Description

АЛҒЫСӨЗ …………………………………………………………………………………………….3
1. РЕПАТРИАНТ-ҚАЗАҚТАРДЫҢ БЕЙІМДЕЛУІНІҢ
ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР…………………………………8
1.1. Бейімделу үдерісінің дефинициясы……………………………………………..8
1.2. Репатриант-қазақ/оралман ұғымы мәртебесі………………………………..21
1.3. Қазақтардың репатриациялануының негізгі кезеңдері………………….28
1.4. Қазақтардың репатриациялануының басты уәждері: үміттер vs.
ұйғарымдар………………………………………………………………………………………39
1.5. Репатриант-қазақтардың бейнесі: жалпы көзқарас……………………….47
1.6. Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы……..53
1 тарау бойынша тұжырым………………………………………………………………………64
2. РЕПАТРИАНТ-ҚАЗАҚТАРДЫҢ ТІЛДІК БЕЙІМДЕЛУІНІҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ…………………..67
2.1. Тілдік бейімделудің әлеуметтік-лингвистикалық параметрлері:
талдау әдісі мен барысы……………………………………………………………………67
2.2. Репатриант-қазақтар: тілдік төлқұжат пен тілдік құзырет
корреляциясы……………………………………………………………………………………73
2.3. Репатриант-қазақтар: тілдік кедергі мен мәдени сенделіс…………….84
2.4. Репатриант-қазақтар: азаматтық сәйкестілік пен мемлекеттік
тілге қатынас корреляциясы………………………………………………………………101
2.5. Репатриант-қазақтар: тілдік тұлғасы мен өзіндік ерекшелігі………..112
2.6. Репатриант-қазақтар: қазақ және орыс тілдерін оқытудың
тәжіребесі…………………………………………………………………………………………121
2 тарау бойынша тұжырым………………………………………………………………………131
ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………………………………..133
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………………136
ҚОСЫМША А………………………………………………………………………………………..144
ҚОСЫМША Ә………………………………………………………………………………………..154
АНЫҚТАМАЛАР……………………………………………………………………………………160

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Этникaлық қaзaқтaрдың тілдік интегрaциясы мен бейімделуі. Досaновa A.М.”