Қазақ тiлiнің морфологиясы

2 990 3 590 

Оқу құралында қазақ тiл бiлiмiндегi конструктивтi тұжырымдар,
құнды
пiкiрлер, тiл бiлiмiнiң жетiстiктерi, тіл біліміндегі осыған дейін
ескерілмей келген ақтаңдақ жылдарда айтылған ғылыми пікірлер ескерiлдi.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының филология факультеттерiнiң
студенттерiне, iзденушiлер мен докторанттарға, қазақ тiл бiлiмiн зерттеушiлерге
арналған.

Очистить

Product Description

АЛҒЫ СӨЗ ………………………………………………………………………………. 3
КIРIСПЕ ………………………………………………………………………………….. 5
§ 1. Морфологи яныҢ басты ҰҒым дары ,
ныса ны жӘне мi ндеттерi ……………………………………………… 22
§ 1.1. Сөз – тiл бiлiмiнiң нысаны ……………………………………….. 23
§ 1.1.1. Сөздiң грамматикалық мағынасы …………………… 27
§ 1.1.2. Сөз және оның морфологиялық құрылымы ……. 28
§ 1.2. Түбiр туралы түсiнiк ………………………………………………… 31
§ 1.3. Қосымша морфемалар ……………………………………………… 35
§ 1.3.1. Жұрнақ пен жалғаулардың салыстырмалы
ерекшелiктерi …………………………………………………………… 39
§ 1.3.2. Қосымша морфемалардың мағыналық
қарым-қатынастары ………………………………………………….. 39
§ 1.3.3. Кiрме жұрнақтардың ерекшелiктерi ………………. 41
§ 1.3.4. Кішірейту, еркелету мәнді жұрнақтар ……………. 44
§ 1.3.5. Қос функциялы қосымшалар ………………………… 44
§ 1.3.6. Қазақ тіліндегі префикстермен келетін
сөздердің ерекшеліктері ……………………………………………………. 46
§ 1.4. Сөздiң құрылымы …………………………………………………….. 49
§ 1.4.1. Түбiр морфемалар мен қосымша
морфемалардың ерекшелiктерi …………………………………. 50
§ 1.5. Сөздiң лексикалық және грамматикалық
құрылымы ………………………………………………………………………… 53
§ 1.5.1. Грамматикалық мағына және оның түрлерi ……. 54
§ 1.5.2. Грамматикалық мағыналардың
жасалу жолдары ……………………………………………………….. 55
§ 1.5.3. Нөлдiк форма арқылы грамматикалық
мағынаның берiлуi ……………………………………………………. 59
275
276 Қазақ тiлiнің морфологиясы
§ 1.6. Грамматикалық категориялар ……………………………………. 63
§ 1.6.1. Көптiк категориясы (сан-мөлшер категориясы).. 65
§ 1.6.1.1. Көптiк мағына тудыратын амал-тәсiлдер …….. 67
§ 1.6.1.2. Көптiк (сан-мөлшер) категориясының
кейбiр ерекше белгiлерi …………………………………………….. 67
§ 1.6.2. Септiк категориясы ……………………………………….. 68
§ 1.6.3. Тәуелдiк категориясы ……………………………………. 72
§ 1.6.4. Жiктiк (жақ) категориясы ………………………………. 73
§ 2. СӨЗ ТҮРЛЕРI …………………………………………………………………… 82
§ 2.1. Күрделi сөздер …………………………………………………………. 85
§ 2.1.1. Күрделi сөздер және олардың
жасалу жолдары ……………………………………………………….. 87
§ 2.1.2. Біріккен және кіріккен сөздер ………………………… 88
§ 2.1.3. Қысқарған сөздер ………………………………………….. 92
§ 2.1.4. Қос сөздер ……………………………………………………. 93
§ 3. СӨЗ ТАПТАРЫ ……………………………………………………………….. 106
§ 3.1. Зат есiм …………………………………………………………………… 106
§ 3.1.1. Зат есiмдердiң морфологиялық құрылымы ……. 110
§ 3.1.2. Зат есiмнiң жасалу жолдары ………………………….. 111
§ 3.1.3. Есiмдерден зат есiм тудыратын
жұрнақтардың өнiмдi түрлерi …………………………………… 112
§ 3.1.4. Есiмдерден зат есiм тудыратын
жұрнақтардың өнiмсiз түрлерi ………………………………….. 114
§ 3.1.5. Етiстiктерден зат есiм тудыратын
жұрнақтардың өнiмдi түрлерi …………………………………… 115
§ 3.1.6. Етiстiктерден зат есiм тудыратын
жұрнақтардың өнiмсiз түрлерi ………………………………….. 116
§ 3.2. Сын есiм …………………………………………………………………. 116
§ 3.2.1. Сын есiмнiң семантикалық топтары ……………… 119
§ 3.2.2. Сын есiмнiң жасалу жолдары ……………………….. 121
§ 3.2.3. Есiмдерден сын есiм тудыратын
өнiмдi жұрнақтар ……………………………………………………… 121
§ 3.2.4. Есiмдерден сын есiм тудыратын
өнiмсiз жұрнақтар ……………………………………………………. 123
§ 3.2.5. Етiстiктерден сын есiм тудыратын жұрнақтар… 124

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Қазақ тiлiнің морфологиясы”