Химия негіздері

4 490 5 090 

Оқу-анықтамалық құралында химияның негізгі ұғымдары мен заңды-
лықтары, заттың құрамы, түрлері, қасиеттері жəне құрылысы сипатталған.
Сондай-ақ химиялық байланыс, химиялық реакциялардың түрлері жəне хи-
миялық реакция жүруінің негізгі заңдылықтары да қарастырылған. 10-нан
астам химиялық элементтер мен бейорганикалық жəне органикалық қосы-
лыстардың негізгі кластары жан-жақты қарастырылған. Оқу-анықтамалық
құралы жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерге, дайындық факуль-
тетінің тыңдаушыларына, оқытушыларға, мұғалімдерге арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз …………………………………………………………………………………….3
1-бөлім. Химияның негізгі ұғымдары жəне заңдары ……………….4
1. Элемент таңбасы ………………………………………………………………4
2. Иондық таңба …………………………………………………………………..4
3. Тотығу дəрежеcі ……………………………………………………………….5
4. Атом құрылысының сызбанұсқасы ……………………………………5
5. Ион құрылысының сызбанұсқасы ……………………………………..6
6. Заттардың химиялық жəне құрылымдық формуласы …………6
7. Иондық теңдеулер …………………………………………………………….7
8. Термохимиялық теңдеулер ……………………………………………….8
9. Заттар массасының сақталу заңы ………………………………………8
10. Зат құрамының тұрақтылық заңы …………………………………….8
11. Периодтық заң ………………………………………………………………..9
12. Зат мөлшері ……………………………………………………………………10
2-бөлім. Заттың құрамы, түрлері, қасиеттері …………………………12
1. Молекула …………………………………………………………………………12
2. Атом ………………………………………………………………………………..12
3. Ион ………………………………………………………………………………….13
4. Химиялық элемент ……………………………………………………………13
5. Заттардың өзгерісі …………………………………………………………….14
6. Заттардың қасиеттері ………………………………………………………..15
7. Қоспа ……………………………………………………………………………….15
8. Таза зат …………………………………………………………………………….15
9. Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары …………16
9.1. Қышқылдар ……………………………………………………………….16
9.2. Негіздер …………………………………………………………………….19
9.3. Тұздар ……………………………………………………………………….22
9.4. Оксидтер ……………………………………………………………………24
3-бөлім. Зат құрылысы жəне периодтық заң …………………………..28
1. Атомның құрамы жəне құрылысы …………………………………….28
2. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі жəне
периодтық заңы ……………………………………………………………..29
3. Периодтық заң ………………………………………………………………….31
4. «Орын», «құрылыс», «қасиеттері» арасындағы байланыс ….34
225
4-бөлім. Химиялық байланыс ………………………………………………….37
1. Химиялық байланыс түрлері ……………………………………………..37
2. Молекулалардың кеңістіктік құрылысы мен байланыстың
полюстілігі жəне молекулалардың поллюстілігі ……………….39
3. Сутектік байланыс …………………………………………………………..40
5-бөлім. Химиялық реакциялар жəне олардың жүруінің негізгі
заңдылықтары …………………………………………………………………………41
1. Химиялық реакциялар жəне олардың жіктелуі ………………….. 41
1.1. Əрекеттесуші заттардың саны мен құрамы бойынша
жіктелуі ………………………………………………………………………..41
1. 2. Тотығу-тотықсыздану реакциялары …………………………..42
1.3. Жылу эффектісі бойынша жіктелуі …………………………….47
1.4. Əрекеттесуші заттардың агрегаттық күйі бойынша
жіктелуі …………………………………………………………………………..47
1.5. Бағыты бойынша жіктелуі ………………………………………….47
1.6. Катализатор (өршіткі) қатысуы бойынша жіктелуі ………48
2. Тұздар гидролизі ……………………………………………………………..48
3. Химиялық реакция жылдамдығы ………………………………………50
4. Химиялық тепе-теңдік ………………………………………………………52
6-бөлім. Маңызды металдар …………………………………………………….55
1. Металдар мен бейметалдарға жалпы сипаттама …………………55
2. Металдардың физикалық қасиеттері ………………………………….56
3. Металдардың белсенділік қатары ………………………………………57
4. Сілтілік металдардың жалпы сипаттамасы ………………………..58
5. Натрий ……………………………………………………………………………..59
6. Натрий қосылыстары ………………………………………………………..62
7. Магний жəне алюминий ……………………………………………………65
8. Құймалар ………………………………………………………………………….69
9. Темір жəне оның қосылыстары …………………………………………70
10. Металдарды балқыту ………………………………………………………75
7-бөлім. Бейметалдар. VII А топша элементтері. Галогендер …76
1. Хлор жəне оның қосылыстары ………………………………………….80
2. Йодтың қосылыстары ……………………………………………………….84
8-бөлім. VI A топша элементтері ……………………………………………..87
1. Оттек. Озон. Сутек пероксиді ……………………………………………88
2. Күкірт, оның қосылыстары ……………………………………………….92
3. Күкірт оксидтері ……………………………………………………………….94
4. Күкірт қышқылы ………………………………………………………………97
226
9-бөлім. V A топша элементтері ……………………………………………….

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Химия негіздері”