Химия

Call for price

Оқу құралында университеттерде физика, жылу энергетикасы, стандарттау, сертификаттау және метрология, материалтану және жаңа технологиялар, биология, биотехнология, медицина, экология және т.б. химиялық емес мамандықтарда оқитын студенттерге арналған жалпы және биобейорганикалық химияның тараулары қамтылған. Мұнда хи- мияның негізгі түсініктері, негізгі заңдары, атом құрылысының қазіргі замандық теориясы, химиялық байланыстың табиғаты, комплексті қосы- лыстар туралы ілім, ерітінділер теориясы баяндалады. Химиялық ки- нетика, химиялық термодинамика, тотығу-тотықсыздану процестерінің теориясы биологиялық және медициналық тұрғыдан қарастырылған. Сонымен қатар лабораториялық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары келтірілген.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ …………………………………………………………………………………. 3
І ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ КЛАСТАРЫ ……………….. 5
1.1. Бейорганикалық қосылыстар ………………………………………………… 5
1.2. Бейорганикалық қосылыстардың кластарының арасындағы генетикалық байланыс ………………………………………………………….. 8
2.ХИМИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ МЕН ЗАҢДАРЫ.АТОМ-МОЛЕКУЛАЛЫҚ ІЛІМ ………………………………………………..11
2.1. Химия. Химияның негізгі түсініктері ……………………………………. 11
2.2. Химияның негізгі заңдары …………………………………………………… 14
2.3. Газ заңдары ………………………………………………………………………….. 17
2.4. Атомдық және молекулалық массаларды анықтау жолдары …… 18
2.5. Атомдардың молярлық массаларын анықтау …………………………. 19
2.6. Эквиваленттік массаны анықтау жолдары………………………………20
3.АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ ……………………………………………………………… 23
3.1. Атом құрылысының күрделілігін дәлелдеген эксперименттер… 23
3.2. Атом құрылысының модельдері ……………………………………………. 25
3.3. Нильс Бор теориясы және оның кемшіліктері ………………………… 26
3.4. Атом құрылысының қарапайым моделі туралы түсінік ………….. 27
3.5. Ядроларды белгілеу ……………………………………………………………… 29
3.6. Изотоптар туралы түсінік ……………………………………………………… 29
3.7. Ядролық реакциялар ……………………………………………………………..30
3.8. Жартылай ыдырау периоды ………………………………………………….. 33
3.9. Ядролық синтез …………………………………………………………………….34
3.10. Атом құрылысының қазіргі замандағы теориясы …………………… 36
3.11. Квант сандары ……………………………………………………………………… 38
3.12. Квант қабаттарының электрондармен толтырылуы…………………40
3.13. Атомдардың электрондық құрылымы және периодтық система …………………………………………………………………………………42
3.14. Элементтер атомдарының қасиеттерінің периодты түрде өзгеруі. Иондану энергиясы …………………………………………………..49
4. ХИМИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫС ……………………………………………………. 51
4.1. Химиялық байланыс туралы түсінік………………………………………. 51
4.2. Химиялық байланыстың мөлшерлік сипаттамалары ………………. 52
4.3. Химиялық байланыстың түрлері …………………………………………… 53
4.4. Молекулалық орбитальдар әдісі ……………………………………………. 57
4.5. Гибридтену ………………………………………………………………………….. 60
4.6. Молекулалар арасындағы байланыс ………………………………………. 61
4.7. Сутекті байланыс …………………………………………………………………. 63
4.8. Металдық байланыс ……………………………………………………………… 63
5. КОМПЛЕКСТІ ҚОСЫЛЫСТАР ……………………………………………. 67
5.1. Комплексті қосылыстар туралы түсінік.
Координациялық теория ……………………………………………………….. 67
5.2. Комплексті қосылыстардың номенклатурасы ………………………… 69
5.3. Комплексті қосылыстардың классификациясы ………………………. 69
5.4. Комплексті қосылыстардың изомериясы ……………………………….. 71
5.5. Комплексті қосылыстардың тұрақсыздық константасы ………….. 72
5.6. Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыстардың
табиғаты ………………………………………………………………………………. 73
5.7. Кристалдық өріс теориясы ……………………………………………………. 74
5.8. Молекулалық орбитальдар теориясы …………………………………….. 76
5.9. Комплексті қосылыстардың биологиялық маңызы
және медицинада қолданылуы ………………………………………………. 76
6. ХИМИЯЛЫҚ КИНЕТИКА ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ
ТЕПЕ-ТЕҢДІК …………………………………………………………………………… 80
6.1. Химиялық реакциялардың жылдамдығы ……………………………….. 80
6.2. Реакцияның реті және молекулалығы ……………………………………. 85
6.3. Химиялық тепе-теңдік ………………………………………………………….. 86
7. ХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ЭНЕРГЕТИКАСЫ
БИОЭНЕРГЕТИКА НЕГІЗДЕРІ ………………………………………………… 89
7.1. Ішкі энергия және энтальпия ………………………………………………… 89
7.2. Термохимияның негізгі түсініктері ……………………………………….. 90
7.3. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия ………………….. 91
7.4. Гиббс энергиясы (изобаралық-изотермиялық потенциал) ………. 93
7.5. Тірі организм – термодинамикалық зерттеулердің объектісі. Биоэнергетиканың ғылыми негіздері …………………………………….. 94
8. ЕРІТІНДІЛЕР …………………………………………………………………………. 96
8.1. Ерітінділер туралы түсінік ……………………………………………………. 96
8.2. Ерітінділердің теориясы. Д.И. Менделеевтің химиялық теориясы (1887 ж.) ………………………………………………………………. 96
8.3. Еру және ерігіштік ……………………………………………………………….. 98
8.4. Ерітінділердің концентрациясы …………………………………………….. 99
8.5. Электролит емес ерітінділердің қасиеттері…………………………….. 101
286
8.6. Электролиттер ……………………………………………………………………… 105
8.7. Диссоциациялану дәрежесі. Әлсіз және күшті электролиттер …. 108
8.8. Әлсіз электролиттердің қасиеттері ………………………………………… 109
8.9. Қышқылдар мен негіздердің сулы ерітінділердегі
диссоциациялануы ……………………………………………………………….. 111
8.10. Судың электролиттік диссоциациясы.
Судың иондық көбейтіндісі ………………………………………………….. 113
8.11. Индикаторлар ………………………………………………………………………. 114
8.12. Буферлі ерітінділер ………………………………………………………………. 115
8.13. Иондық реакциялар және тепе-теңдіктер ……………………………….. 116
8.14. Қышқылдық-негіздік тепе-теңдік және адам организміндегі
негізгі буферлі жүйелер ………………………………………………………… 117
8.15. Гетерогендік тепе-теңдіктер. Ерігіштік көбейтіндісі ………………. 119
8.16. Тұздар гидролизі ………………………………………………………………….. 122
9. ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ ………………….. 127
9.1. Тотығу және тотықсыздану ………………………………………………….. 127
9.2. Тотығу дәрежесі …………………………………………………………………… 129
9.3. Тотығу-тотықсыздану реакциялары және электродтық
потенциалдар ……………………………………………………………………….. 134
9.4. Электрохимия туралы түсінік ……………………………………………….. 136
9.5. Стандартты электродтық потенциалдар …………………………………. 140
9.6. Электродтық потенциалдарды пайдаланып, электрохимиялық ұяшықтардың потенциалдарын есептеу …………………………………. 143
9.7. Тотығу және тотықсыздану реакцияларының типтері …………….. 144
9.8. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіру әдістері …………. 145
9.10. Тотығу-тотықсыздану реакцияларындағы эквиваленттік масса . 146
9.11. Тотығу-тотықсыздану процесіне ортаның әсері……………………… 147
9.12. Нернст теңдеуі ……………………………………………………………………… 148
9.13. ТТР-дің жүру бағыты ……………………………………………………………. 150
9.14. Электролиз. Фарадей заңдары ………………………………………………. 151
9.15. Коррозия ……………………………………………………………………………… 154
ІІ ЖАТТЫҒУЛАР МЕН ЕСЕПТЕР
1. ХИМИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ МЕН ЗАҢДАРЫ ………… 158
2. ХИМИЯЛЫҚ ФОРМУЛАЛАРДЫ ШЫҒАРУ. ХИМИЯЛЫҚ ФОРМУЛАЛАР ЖӘНЕ ТЕҢДЕУЛЕР АРҚЫЛЫ
ЕСЕПТЕУЛЕР ……………………………………………………………………… 169
3. АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ ……………………………………………………………. 173
4. ХИМИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫС ………………………………………………….. 178
5. КОМПЛЕКСТІ (КЕШЕНДІ) ҚОСЫЛЫСТАР ……………………….. 181
6. ХИМИЯЛЫҚ КИНЕТИКА. ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАР- ДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ ………………………………………………………… 184
7. ХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ЭНЕРГЕТИКАСЫ ………………. 187
8. ЕРІТІНДІЛЕР ………………………………………………………………………. 191
287
9. ЭЛЕКТРОЛИТТЕР……………………………………………………………….. 199
10. ТҰЗДАР ГИДРОЛИЗІ …………………………………………………………… 202
11. ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ ……………………. 204
12. ЭЛЕКТРОЛИЗ. ФАРАДЕЙ ЗАҢДАРЫ …………………………………. 210
III ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ПРАКТИКУМ
1. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ТЕХНИКАСЫ ……………………………………………………………………………. 213
1.1. Жұмыс тәртібі ……………………………………………………………………… 213
1.2. Реактивтерді пайдалану ережелері ………………………………………… 213
1.3. Лабораторияда жұмыс жасағанда қолданылатын сақтық
шаралары …………………………………………………………………………….. 214
2. ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ ………………………….. 216
3. ЗАТТАРДЫҢ МОЛЯРЛЫҚ МАССАСЫН ЖӘНЕ ЭКВИВАЛЕНТТІК МАССАСЫН АНЫҚТАУ ………………………….. 219
4. ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ ЭНЕРГЕТИКАСЫ ……….. 223
4.1. Жылу эффектілерін анықтау …………………………………………………. 223
4.2. Гидраттану энтальпиясын анықтау ……………………………………….. 224
4.3. Тұздың түзілу энталпиясын анықтау ……………………………………… 226
5. ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ ………… 228
6. ХИМИЯЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК. ҚАЙТЫМДЫ ЖӘНЕ ҚАЙТЫМСЫЗ РЕАКЦИЯЛАР …………………………………………………. 231
6.1. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуын зерттеу …………………………… 231
7. КОМПЛЕКСТІ ҚОСЫЛЫСТАР ……………………………………………. 234
7.1. Құрамында комплексті катионы бар қосылыстың түзілуі мен ыдырауы ………………………………………………………………………………. 234
7.2. Құрамында комплексті анионы бар қосылыстың түзілуі және ыдырауы ………………………………………………………………………………. 234
7.3. Темір (ІІІ)-тің жай және комплексті иондарының арасындағы айырмашылық ……………………………………………………………………… 235
7.4. Комплексті иондардың беріктігі және күйреуі ……………………….. 235
7.5. Қос тұздың диссоциациялануы ……………………………………………… 237
7.6. Комплекстің түзілуіне ерітінділер концентрациясының әсері …. 237
7.7. Аквакомплекстердің гидраттық изoмериясы ………………………….. 237
8. ЕРІТІНДІЛЕР …………………………………………………………………………. 239
9. ЭЛЕКТРОЛИТТІК ДИССОЦИАЦИЯ ……………………………………. 242
9.1. Электролиттік диссоциация процесін зерттеу ………………………… 242
288
10. БУФЕРЛІ ЕРІТІНДІЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
ҚАСИЕТТЕРІ …………………………………………………………………………….. 245
10.1. Буферлі ерітінділерді дайындау және зерттеу ………………………… 245
11. ТҰЗДАР ГИДРОЛИЗІ …………………………………………………………… 249
12. ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ …………………. 253
13. ХИМИЯЛЫҚ ТОК КӨЗДЕРІ ……………………………………………….. 257
13.1. Қорғасын электродтарында белсенді қабатты қалыптастыру ….. 257
13.2. «Алюминий-графит» гальваникалық жұбындағы электр
қозғаушы күштің түзілуі ………………………………………………………. 259
14. ЭЛЕКТРОЛИЗ ………………………………………………………………………. 261
15. КОРРОЗИЯ …………………………………………………………………………… 263
ҚОСЫМШАЛАР ……………………………………………………………………….. 266
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ТІЗІМ …………………………………………………. 283

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Химия”