Химиялық кинетика және электрохимия. 2-басылым

1 600 2 200 

Оқу құралында мемлекеттік стандарт талабына сай «Химия» мамандығының кредитті технологиясы бойынша химиялық кинетика жəне электрохимия теориялық негіздері қарастырылған. Студенттердің материалды жақсы меңгеруіне жəне оларды пəн бойынша есте қалған білімдерін тексеруге дайындау мақсатында əрбір бөлімдерден кейін тестер келтірілген.
Оқу құралы химия жəне химико-технология мамандықтары бойынша білім
алатын студенттерге, сонымен қатар жоғары оқу орындары оқытушылары мен
аспиранттарына арналған.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз …………………………………………………………………………………………………………… 3
ХИМИЯЛЫҚ КИНЕТИКА НЕГІЗДЕРІ
Химиялық кинетика пəні, оның міндеттері мен мақсаттары. Реакция
жылдамдығы, химиялық кинетиканың негізгі постулаты. Химиялық реакцияның
реттілігі жəне молекулалығы …………………………………………………………………………….. 5
Химиялық реакцияның жылдамдығы ………………………………………………………………… 8
Химиялық реакцияның жылдамдығына əсер ететін факторлар …………………………… 11
Химиялық кинетиканың негізгі постулаты ………………………………………………………… 12
Реакцияның реттілігі жəне молекулалығы …………………………………………………………. 12
Реакцияның реттілігінің молекулалығынан айырмашылығы ……………………………… 13
Жабық жүйеде бір бағытта жүретін гомогенді қарапайым реакциялардың
формалды кинетикасы ………………………………………………………………………………………. 14
Жабық жүйеде өтетін қарапайым химиялық реакцияның реттілігі мен
жылдамдық константасын анықтау əдіcтері ………………………………………………………. 21
Химиялық реакция жылдамдығына температураның əсері…………………………………. 27
Активтену энергиясын анықтау əдістері ……………………………………………………………. 33
Катализ …………………………………………………………………………………………………………….. 36
Катализатордың жалпы қасиеттері …………………………………………………………………….. 37
Гомогенді катализ …………………………………………………………………………………………….. 37
Қышқылдық — негіздік катализ ………………………………………………………………………….. 40
Гетерогенді катализ …………………………………………………………………………………………… 40
Гетерогенді катализдік реакцияның кинетикасы. Гетерогенді катализ
теориясы. Ленгмюрдің адсорбциялық теориясы ………………………………………………… 45
Ленгмюр жалпы теориясы …………………………………………………………………………………. 46
Гетерогенді катализ теориясы ……………………………………………………………………………. 48
Катализдің мультиплеттік Баландин теориясы …………………………………………………… 49
Кобозевтің активті ансамблдер теориясы …………………………………………………………… 52
Гетерогенді катализге электрондық көзқарастар ………………………………………………… 54
Тест сұрақтары …………………………………………………………………………………………………. 56
ЭЛЕКТРОХИМИЯ НЕГІЗДЕРІ
Электрохимия пəні, оның міндеттері мен мақсаттары ………………………………………… 82
Электролиттер теориясы …………………………………………………………………………………… 83
Электролиттік диссоциация теориясының қолданылуы ……………………………………… 84
Аррениус теориясының кемшіліктері ………………………………………………………………… 85
Кристалдық тор энергиясы ………………………………………………………………………………… 86
Сольваттану энергиясы ……………………………………………………………………………………… 88
Электролит ерітіндісінің термодинамикалық теориясы ……………………………………… 89
Дебай — Хюккельдің күшті электролиттер теориясы …………………………………………… 94
Электролит ерітіндісінің электрөткізгіштігі ………………………………………………………. 98
Кондуктометрия. Кондуктометрлік зерттеу əдістері …………………………………………… 105
Электрөткізгіштіктiң Онзагер теориясы. Сусыз ерітінділердің
электрөткізгіштігі ……………………………………………………………………………………………… 111
Релаксация (немесе асимметрия) эффектісі ……………………………………………………….. 112
Электрофоретикалық эффект …………………………………………………………………………….. 113
Вин эффектісі ……………………………………………………………………………………………………. 114
Дебай-Фалькенгаген эффектісі …………………………………………………………………………. 114
Сусыз ерітінділердің электрөткізгіштігі …………………………………………………………….. 115
Қышқылдар жəне негіздер туралы Аррениус, Оствальд, Бренстед,
Льюис жəне М.И. Усанович көзқарастары …………………………………………………………. 118
Бренстед теориясы ……………………………………………………………………………………………. 119
Льюис теориясы………………………………………………………………………………………………… 121
Усанович теориясы …………………………………………………………………………………………… 121
Электролиз заңдары. Ион тасымалдау саны ………………………………………………………. 124
Электролиздегі қосалқы процестер ……………………………………………………………………. 125
Ион тасымалдау саны ……………………………………………………………………………………….. 126
Электрод классификациясы. Электродтық потенциалды термодинамика
тұрғысынан түсіндіру ……………………………………………………………………………………….. 131
Электродтық потенциалдың ерітінді құрамына жəне температураға тəуелділігі …. 132
Потенциалдардың сутектік шкаласы …………………………………………………………………. 133
Нернст теңдеуінің термодинамикалық негізделуі ………………………………………………. 134
Электрод классификациясы ………………………………………………………………………………. 136
Гальваникалық элемент. Электрқозғаушы күш. Гальваникалық
элементтің термодинамикасы ……………………………………………………………………………. 143
Гальваникалық элементтің термодинамикасы ……………………………………………………. 145
Гальваникалық элементтің классификациясы ……………………………………………………. 149
Тест сұрақтары …………………………………………………………………………………………………. 155
Əдебиеттер ……………………………………………………………………………………………………….. 196

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Химиялық кинетика және электрохимия. 2-басылым”