Электрохимия (теориясы мен қолданылуы)

1 610 2 210 

Кітапта электрохимия саласының негізгі теориясы мен қолданылуы
қарастырылған, олар: электрохимияның негізгі заңдары, электродтардың
классификациясы, электрод потенциалдары, электрохимиялық үдерістердің
кинетикасы, қолданбалы электрохимияның негізгі салалары – бейорганика-
лық заттарды бөліп алу (сутек, оттек, сілтілі элементтердің гидроксидтері),
гидрометаллургия (түсті және бағалы металдарды электрорафинациялау және
электроэкстракция әдісімен оларды бөліп алу, металл ұнтақтарын алу, цемен-
тация) және балқымалы тұздар электролизі (алюминий және магнийді алу),
коррозия үдерістері, сонымен қатар полимерлі ионитті мембраналарды элек-
трохимиялық реакцияларда пайдаланып, экологиялық проблемаларды шешу
және т.б.
Кітап жоғары оқу орындарында химия, бейорганикалық заттардың
химиялық технологиялары, электрохимиялық өндірістер технологиялары,
материалтану және жаңа технологиялар, экология, қоршаған ортаны қорғау
сияқты көптеген мамандықтар бойынша білім алушы студенттерге, магис-
транттарға, докторанттарға, сондай-ақ оларға қазақ тілінде дәріс оқитын
оқытушыларға арналған.

Очистить

Product Description

Мазмұны
Кіріспе …………………………………………………………………………………………. 6
1. Электрохимия ғылымы жəне пəні туралы ………………………………. 8
1.1. Электрохимия пəні, оның негізгі түсініктері …………………………….. 14
1.2. Электрохимияның даму тарихынан деректер ……………………………. 17
ТЕОРИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОХИМИЯ
2. Электрохимиялық системаның негізгі элементтері.
Фарадей заңдары ……………………………………………………………………………….. 23
2.1. Электродтар. Ерімейтін жəне еритін анодтар ……………………………. 24
2.1.1 Катод ретінде қолданылатын материалдар ……………………………… 30
2.1.2. Диафрагмалар жəне электролиттер ……………………………………….. 31
2.2. Фарадей заңдары жəне кулонометрлер …………………………………….. 34
3. Электрод потенциалдары, олардың бетінде қос электр
қабатының туындауы ……………………………………………………………………….. 43
3.1. Электр қозғаушы күшін өлшеу жəне ерітіндідегі иондардың
активтілігін анықтау ……………………………………………………………………………. 50
3.2. Электродтардың классификациясы ………………………………………….. 56
4. Электрохимиялық кинетика ………………………………………………….. 63
4.1. Электрод процестерінің кинетикасы ………………………………………… 63
4.1.1. Электродтардағы тепе-теңдік емес процестер ……………………….. 63
4.1.2. Концентрациялық поляризация ……………………………………………. 70
4.1.3. Полярография ………………………………………………………………………. 73
4.1.4. Электрохимиялық поляризация …………………………………………….. 77
4.2. Электродтардағы процестер …………………………………………………….. 80
4.2.1. Катодта жүретін реакциялар (бейорганикалық жəне органикалық
заттардың катодта тотықсыздануы) ………………………………………………………. 80
4.2.2. Металл иондарының катодта тотықсыздануы ………………………… 91
4.2.3. Металл жəне сутек иондарының бірге разрядталуы ……………….. 97
4.2.4. Металл иондарының қатар разрядталуы ………………………………… 98
4.2.5. Анодтағы процестер ……………………………………………………………… 100
ҚОЛДАНБАЛЫ ЭЛЕКТРОХИМИЯ
5. Электролиз процесінің негізгі параметрлері жəне электродтарды
тізбекке қосу схемалары ……………………………………………………………………. 110
5.1. Электролиз кезіндегі кернеу балансы, электр энергиясының
шығыны жəне үнемді тоқ тығыздығы …………………………………………………… 110
5.2. Электродтарды тізбекке қосу схемалары. Электролизердің
конструкциялары жəне оларды орналастыру …………………………………………. 113
6. Химиялық заттарды жəне қосылыстарды электрохимиялық
əдіспен алу ………………………………………………………………………………………….. 117
6.1. Сутегі жəне оттегі газдарын алу ………………………………………………. 117
6.1.1. Электродтарда жүретін реакциялар ……………………………………….. 119
6.1.2. Электролизерлердің конструкциялары …………………………………. 129
6.1.3. Сутегі жəне оттегі газдарын алуға қажетті қондырғылар жəне
оларды алу технологиясының схемасы …………………………………………………. 133
6.1.4. Ауыр суды алу ……………………………………………………………………… 136
6.2. Хлор мен сілтінің электролиттік өндірісі ………………………………….. 139
4
6.2.1. Электролит дайындауда қолданылатын шикізаттар ……………….. 142
6.2.2. Хлорид ерітінділері электролизінің теориялық негіздері ………… 145
6.2.3. Ерітіндінің көлемінде жүретін реакциялар …………………………….. 153
6.2.4. Фильтрлеуші диафрагмасы жəне қатты катоды бар
электролизерді қолдану арқылы хлор мен натрий гидроксидін алу ………… 155
6.2.5. Хлорды, сутекті жəне каустикалық соданы алу
технологиясы ………………………………………………………………………………………. 162
6.2.6. Сынап катодын қолдану арқылы электролиз жүргізу ……………… 163
6.2.7. Сынап электродын қолдану арқылы хлор, сілті жəне сутек
алудың технологиялық схемасы …………………………………………………………… 170
6.2.8. Ион ауыспалы мембрананы қолдану арқылы хлорды, натрий
сілтісін жəне сутекті алу ………………………………………………………………………. 172
7. Гидроэлектрометаллургия ………………………………………………………. 175
7.1. Мысты электрорафинациялау ………………………………………………….. 177
7.1.1. Мыс кенін жəне концентраттарын өңдеу ……………………………….. 177
7.1.2. Анод жəне катодтағы процестер …………………………………………… 181
7.1.3. Анодтағы жəне ерітіндідегі қоспалардың электрод
реакцияларына əсері …………………………………………………………………………….. 185
7.2. Никельді электрохимиялық əдіспен рафинациялау …………………… 192
7.3. Мырыш пен кадмийді электроэкстракция əдісімен алу ……………… 203
7.3.1. Электролиз əдісімен мырышты бөліп алу ………………………………. 204
7.3.2. Электролиттік əдісіпен кадмийді алу …………………………………….. 213
7.4. Бағалы металдарды электрорафинациялау ……………………………….. 217
7.4.1. Күмісті электрорафинациялау ……………………………………………….. 218
7.4.2. Алтынды электрорафинациялау ……………………………………………. 221
7.5. Электрохимиялық тəсілмен металл ұнтақтарын алу ………………….. 224
7.6. Цементация …………………………………………………………………………….. 230
8. Балқыма тұздар электролизінің негіздері ……………………………….. 236
8.1. Жалпы мəліметтер …………………………………………………………………… 236
8.1.1. Балқытылған тұздардың құрылымы жəне олардың электр-
өткізгіштігі ………………………………………………………………………………………….. 237
8.1.2. Балқымалардағы тепе-теңдік потенциалы ……………………………… 239
8.1.3. Тоқ бойынша шығым ……………………………………………………………. 242
8.1.4. Электролиттің физика-химиялық қасиеттерінің электролиз
процесіне əсері …………………………………………………………………………………….. 245
8.1.5. Балқыма тұздар электролизі кезінде байқалатын ерекше
құбылыстар …………………………………………………………………………………………. 246
8.2. Алюминий өндірісі …………………………………………………………………. 248
8.2.1. Электролиз процесінің теориялық негіздері …………………………… 249
8.2.2. Электродтардағы тоқ тығыздығының əсері ……………………………. 252
8.2.3. Криолитті алу ………………………………………………………………………. 254
8.2.4. Глинеземді өндіру ………………………………………………………………… 256
8.2.5. Көмір электродтарын жасау ………………………………………………….. 259
8.2.6. Алюминийді рафинациялау…………………………………………………… 261
8.3. Магний өндірісі ………………………………………………………………………. 263
8.3.1. Электролиттердің қасиеті ……………………………………………………… 270
8.3.2. Электролиз жəне электролизерлердің конструкциясы ……………. 273
8.4. Магнийді электрорафинациялау ………………………………………………. 275
9. Металл коррозиясы, оның қоршаған ортаға əсері.
Коррозияға қарсы күрес əдістері ………………………………………………………. 277
9.1. Электрохимиялық коррозияның жүру механизмі жəне оның
жылдамдығы ……………………………………………………………………………………….. 280
9.2. Металдарды коррозиядан қорғау жəне коррозияға қарсы күрес … 287
10. Полимерлі ионитті мембраналардың экология проблемаларын
шешудегі орны …………………………………………………………………………………… 296
10.1. Ионитті мембраналар жəне олардың сипаттамалары ………………. 297
10.1.2. Су тазалауда ионитті мембраналарды қолдану …………………….. 300
10.1.3. Қолданылған ерітінділер мен ағызынды суларды залалсыз-
дандыру жəне құрамындағы қажетті заттарды бөліп алу ……………………….. 301
10.1.4. Ионитті мембраналарды қолдану арқылы мыс электролизі
өндірісінің қалдық суларын жəне қолданылған электролиттерді өңдеу ….. 304

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электрохимия (теориясы мен қолданылуы)”